Предстоящи събития

20 октомври 2017г., петък

Годишно общо събрание - промени в устава

Устав

на  Българското дружество по белодробни болести

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Българското дружество по белодробни болести с абревиатура “БДББ” е обществено, независимо, неполитическо (неправителствено), научно и нестопанско сдружение с идеална цел, обединяващо лекари и други специалисти, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си...

20 септември 2017г., сряда

Годишно общо събрание на БДББ

 

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

П О К А Н А

 

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква...

Публикации

Анализ на взаимодействието между генома и атмосферното замърсяване и развитието на астма в детска възраст

Наличните доказателства за връзката между експозицията на замърсен въздух от автомобилния трафик и възможността за развитие на астма в детска...

Алфа-1 антитрипсин MZ генотипа се свързва с наличието на ХОББ

Анализирани са 8271 човека с MZ генотип. Сред тях се е наблюдавало значимо намалена белодробна функция и рентгенологични данни за...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.