22 октомври 2019

Антитромбоцитна терапия за превенция на сърдечно-съдови заболявания при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест: рандомизирано контролирано проучване

Изпитването на APPLE COPD-ICON2 е проспективно, двойно сляпо
рандомизирано контролирано проучване, насочено към пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) без  анамнеза за сърдечно-съдови заболявания.
Основната цел  е да се проучи дали лечението с антитромбоцитна терапия ще създаде предварително определената граница на инхибиране на тромбоцитите, измерена с помощта на Multiplate (Multiple Platelet Function Analyzer) тест при пациенти с ХОББ. Пациенти са били на терапия с аспирин плюс плацебо, тикагрелор плюс плацебо, аспирин плюс тикагрелор или плацебо за 6 месеца. Основната цел включва инхибиране на арахидонова киселина – (ASPI тест, граница <40) и инхибиране аденозин дифосфат – (ADP тест, граница <46) индуцирана агрегация на тромбоцитите под cut-off стойностите на 6 месеца.. Прегледани са 543 пациенти и са избрани 120 пациенти със средна възраст 67,5 години; 47,5% пациенти са мъже. Степента на отговор на тест за аспирин на протокол ASPI е 68,3% Степента на отговор на теста за тикагрелор на протокол ADP е била 68,8%. Тромбоцитният отговор на антитромбоцитна терапия с аспирин и тикагрелор не се наблюдава при почти една трета на пациенти с ХОББ без предишна анамнеза за сърдечно-съдови заболявания. Синините са често срещан страничен ефект, но клинично значимото кървене е рядкост. Някои пациенти в групата с тикагрелор са съобщили за задух. Тези констатации подкрепят високата протромботична среда и необходимостта от допълнителни изследвания за определяне на ефекта на антитромботичена терапия за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност при пациенти с ХОББ.
 

Превод: Габриела Илиянова

 

Източник