14 февруари 2017

Белодробната функция в детска възраст като предиктивен фактор за развитие на ХОББ, бронхиална астма и АСОS в зряла възраст

В своето проучване Bui и сътр. са установили връзка между белодробната функция в детска възраст и развитието на ХОББ и АСОS в зряла възраст. Това предполага, че превенцията срещу ХОББ и АСОS трябва да започне още от ранна детска възраст и мерките да са насочени към запазване на максимално добра белодробна фукция при децата. Проучването е проведено сред кохорта от 7-годишни деца (n=8583), които след навършване на 45 годишна възраст са оценени повторно. От тях е подбрана подгрупа (n=1389), при която е проведена спирометрия (преди и след бронходилатация). При статистическата обработка на данните се използва многофакторен регресионен модел.

На 45-годишна възраст, 959 от участниците нямат данни за обструктивна болест. Останалите участници се разпределят: 13.5% с астма, 4.1% имат ХОББ и 2,9% са с ACOS. Първия квартил на ФЕО1 при 7-годишните се свързва с  ACOS (OR= 2.93; 95%CI, 1.32-6.52), но не и с ХОББ или астма като самостоятелни заболявания. Първия квартил на ФЕО1/ФВК при 7-годишните се свързва с развитието в зряла възраст на ACOS (OR= 16.3; 95%CI, 4.7-55.9) и ХОББ (OR=5.76; 95%CI 1.9-17.4), не и с астма като самостоятелно заболяване.

 

Източник: Bui DS et al. Childhood Lung Function Predicts Adult COPD and Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS). Am J Respir Crit Care Med. 2017 Feb 1. doi: 10.1164/rccm.201606-1272OC. [Epub ahead of print]

 

Превод: Златина Иванова