04 януари 2014

Белодробни инфекции при недоносени деца и развитие на астма в последствие: кохортно проучване

Цел: Да се проучи връзката между хоспитализирани деца до 1-годишна възраст, по повод белодробна инфекция с риска от последваща астма след 5-годишна възраст и влиянието на доносеността при раждането им.

Рамка на проучването: Проследени са шведски деца от общата популация и хоспитализирани с диагноза белодробна инфекция (поставена от първичната или вторичната здравна помощ).

Пациенти: В националния регистър, за периода 1981–1995г, са открити 42 334 деца до 1-годишна възраст, хоспитализирани по повод белодробна инфекция. Съответства им група от 211 594 деца, които не са хоспитализирани до 1-годишна възраст с белодробна инфекция.

Предварителни данни: В регистъра са открити случаи на деца над 5-годишна възраст с астма на инхалаторна терапия.

Резултати: Чрез Cox-регресионен модел се откри HR 1.51 (1.47-1.51; 95% CI) за връзката между белодробните инфекции до 1-годишна възраст и развитието на последваща астма след 5-годишна възраст, като са изследвани факторите пол, гестационна възраст при раждане, хронично белодробно заболявани и астма и тютюнопушане на майката. При фактор гестационна възраст (с добавено тегло при раждане) се откри най-висок риск от развитие на астма след 5-годишна възраст, при деца родени преди 28-ма гестационна седмица с HR 2.22 (1.59-3.09). Този риск се запазва до 10-годишна възраст и намалява към 16-годишна възраст.

Заключение: Екстремно недоносените деца имат най-голяма вероятност за хронично белодробно страдание с последващи чести инфекции.

Автори: Montgomery S, Bahmanyar S, Brus O и сътр.

BMJ Open 2013;3:e004034. doi:10.1136/bmjopen-2013-004034

Превод: Д-р Златина Иванова