15 януари 2017

Бронходилататорният отговор по отношение на ФВК е по-голям и значим спрямо ФЕО1 при тежка бронхиална обструкция

Противоречиви са препоръките от литературата по отношение на интерпретацията на бронходилататорния отговор. Проведеното проучване включва над 30 000 пациенти от редица страни като Холандия, Нова Зеландия, САЩ, латинска Америка и др. Установява се, че при нарастване тежестта на обструкцията в даден момент промяната на ФЕО1 намалява докато за ФВК се увеличава. Авторите смятат, че при случаи с тежка обструкция промяната във ФВК трябва да се оценява като показател за клинично значимо облекчаване на хиперинфлацията и предпоставка за провеждането на клинични проучвания за натрупване на повече данни.

 

Източник: Quanjer PH, Ruppel GL. Bronchodilator response in FVC is larger and more relevant than in FEV1 in severe airflow obstruction. Chest. 2016 Dec 28. pii: S0012-3692(16)62696-X. doi: 10.1016/j.chest.2016.12.017. [Epub ahead of print]

 

Превод: Николай Кючуков