27 февруари 2016

Указание за авторите / Instructions for authors


Устно представяне:

Всеки автор има 10 минути за устно представяне на своя доклад. Модераторите на сесията ще следят строго за спазване на времето.

Моля, подгответе презентацията си на Power Point, запишете я на CD или на USB-памет и я предайте на техническия персонал до 30 минути преди сесията.

Постерна сесия:

Авторите трябва да поставят своите постери сутринта в деня на тяхната сесия от 08:00 и да ги свалят в 17:00 ч.

По време на постерната сесия и дискусията, обявени в конгресната програма, авторските колективи ги представят пред модераторите на сесията.

Инструкция за подготовка на постерите:

 1. Постерно табло ще е на разположение на авторите с размери 210 см височина и 75 см широчина
 2. Номера на постера и кодът на сесията ще бъдат поставени най-отгоре от организаторите.
 3. В горната си част постерът трябва да съдържа заглавието на резюмето, представящия автор, съавторите и имената на институцията.
 4. Съдържанието на постера трябва да включва: въведение, цел на проучването, материал и методи, резултати и заключение.
 5. Моля, изберете размер на шрифт, виждащ се от дистанция най-малко 1 м.
 6. Таблиците, графиките и другите илюстрации трябва да са ясно представени и надписани.
 7. Авторите са отговорни за поставянето и свалянето на постерите.
 8. Прилепващите материали ще се предоставят от организаторите.

Oral presentation:

The author has 10 min for oral presentation of his work. The time will be followed strictly by the moderators.

Please, prepare your presentation on PowerPoint and hand it to the technical support 30 min before the session on USB-stick or CD.

Poster session:

Authors are advised to hang their posters at 8.00 o’clock a.m. and to take them off at 17.00 o’clock on the day of their poster session.

The presenting author is supposed to present the poster during the discussion at the time appointed by the congress program.

Instructions for posters:

 1. Poster panel will be available
 2. The number of the poster will be placed on the panel by the organizers.
 3. In its upper part the posters must include the title of the presentation, presenting author, co-authors and the names of the institutions.
 4. The posters’ content has to include the following parts: introduction, aim, description of materials and methods, results and conclusion.
 5. Please consider using font and size visible at least from 1 meter distance.
 6. Tables, graphics and other illustrations must be clearly labeled and titled.
 7. The authors are responsible for hanging and taking off the posters.
 8. Attaching materials will be provided onsite by the organizers.