31 октомври 2013

Да изберете „Разумно“ в белодробната медицина означава по-малко КТ и по-нисък риск

The American College of Chest Physicians изработи списък със общи, но не винаги необходими изследвания в белодробната медицина.

Списъкът е резултат от съвместни усилия на AACP и American Thoracic Society и е част от ABIM Foundation’s Choosing Wisely campaign,  чиято цел е да образова пациенти и лекари относно ненужните  и  потенциално вредни  изследвания и лечения. Списъкът е представен по време на „CHEST 2013“- годишната среща на ACCP която се проведе в Чикаго.

Препоръките на ACCP са:

  • Не провеждайте КТ изследване за оценяване на неуточнени белодробни нодули, по-често от интервалите препоръчани в утвърдените гайдлайни или за по- продължителен период от време. При пациенти без установен рак, солитарни нодули, които не нарастват в продължение на 2 години, имат много нисък  риск за малигненост. Освен това, повтарящите се КТ не подобряват изхода и излагат пациента на повишено количество радиация.
  • Не предлагайте рутинно-фармакологично лечение с нови вазоактивни агенти, одобрени само за лечението на пулмонална артериална хипертония,  на пациенти с пулмонална хипертония в резултат на левостранна сърдечна недостатъчност или хипоксемична болест на белите дробове. Няма установени ползи от вазоактивни агенти при пациенти с пулмонална хипертония, в резултат на левостранна сърдечна недостатъчност или хипоксемична болест на белите дробове.
  • Не подновявайте предписанието за кислород на пациенти изписани с домашна кислородотерапия, след скорошна хоспитализация заради остро заболяване, без да оцените отново хипоксемията. Хипоксемията често отзвучава след възстановяване от острото заболяване, а продължаващата  домашна кислородотерапия създава ненужни разходи.
  • Не назначавайте КТ пулмоангиография за оценяване на възможна белодробна тромбемболия, при пациенти с ниска клинична вероятност и отрицателни резултати от високочувствителния D-димер тест.  Терапевтични наръчници сочат  че, потенциалните вреди от КТ пулмоангиографията, надхвърлят ползите при пациенти с ниска вероятност за БТЕ.
  • Не назначавайте КТ скрининг за белодробен карцином при пациенти с нисък риск за белодробен рак. Ниско дозовият  КТ скрининг има потенциала да редуцира смъртността от белодробен рак при високорискови пациенти,но се наблюдават и някои странични ефекти като радиационна експозиция, чести фалшиво-положителни резултати и свръхдиагностиката на бенигнени тумори. Затова той трябва да се назначава само за високорискови пациенти ( на възраст между 55 и 74г. – пушачи, с поне 30 пакетогодини или бивши пушачи на възраст между  55 и 74г. прекратили тютюнопушенето в последните 15 години).

Препоръките на ACCP и детайлни разяснения за всяка, ще бъдат публикувани в журнала на CHEST през 2014.

Превод: Д-р Илия Крачунов