25 декември 2019

Дефиницията за хроничен бронхит на въпросника St. George (SGRQ) може да бъде по-добър предиктор за екзацербации при ХОББ в сравнение с класическата дефиниция.

Хроничният бронхит е изненадващо често срещан в общата популация, наблюдава се при 3,4% до 22,0% от възрастните. Характеризира с продължителна кашлица и храчки най-малко 3 месеца годишно в продължение на поне две последователни години. Въпросникът St. George дефинира хроничния бронхит като като кашлица и храчки „почти всеки ден“ или „няколко дни в седмицата“ през последните 4 седмици.

Хроничният бронхит увеличава риска от екзацербация при ХОББ. Дефиницията на St. George въпросника за хроничен бронхит идентифицира пациенти със сходен клиничен фенотип като при класическата дефиниция.

Към днешна дата това е най-голямата широко характеризирана кохорта, където е извършен проспективен анализ на екзацербациите, с две различни дефиниции за хроничен бронхит, сравнени директно една срещу друга.

Данните предполагат, че дефиницията на въпросника St. George за хроничен бронхит може да бъде поне еквивалентна, ако не и по-добра при прогнозиране на бъдещи тежки екзацербации.

Следователно, от първостепенно значение е да има еднакво приета дефиниция, която да подобри разбирането за това заболяване.

Хроничната хиперсекреция на слуз е свързана с два пъти по-висок риск от хоспитализация, свързана с ХОББ. Многоцентрово проучване показва, че при хронична кашлица с експекторация има повишена честота на екзацербации.

Данните показват, че честотата на общия брой и броя на тежките екзацербации при всяка от двете дефиниции е сходна, при мултивариабилен анализ дефиницията на St. George въпросника е подобна като предиктор за тежки екзацербации и по-добър предиктор за общия брой екзацербации. Това предполага, че обикновената оценка на кашлицата и храчките през предходните 4 седмици има по-голяма прогностична стойност, отколкото установяването на променливи симптоми през последните 2 години.

В заключение дефиницията за хроничен бронхит на St. George въпросника идентифицира повече лица, изложени на риск от бъдещи екзацербации, отколкото класическото определение за хроничен бронхит.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник