24 септември 2015

Годишно общо събрание на БДББ

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

П О К А Н А

 

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква годишно общо събрание на сдружението на 25.10.2015 г. , от 08.30 часа, на адрес: Област Варна, общ. Варна, к.к. “Златни пясъци”, Крайбрежна алея, хотел “Интернационал”, зала “Импресия”, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода  от 06.06.2014 до 25.10.2015 година.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане на бюджет на сдружението за 2015 година.

4. Разни.

 

Управителен съвет на 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”