14 септември 2015

Изисквания към абстрактите за докторантската сесия

Уважаеми колеги,

Изпращайте до 30 септевмри 2015 на електронната поща на БДДБ: brsnet@hotmail.com резюмета за докторантската сесия на есенната среща.

Резюметата трябва да съдържат следните задължителни елементи:

1. Заглавие на абстракт
2. Автор или автори
3. Институция или институции, в които се извършва разработката, номерирани с арабски цифри в суперскрипт  по реда на авторите. Пример:

И. Иванов1, П. Петрова2

МУ-Варна1, МБАЛ „Св. Марина”

4. Основен текст, който да съдържа следните задължителни елементи: въведение, цел, материал и методи, резултати и заключение. Големината на абстракта не трябва да надвишава 250 думи (без заглавието, авторите и ключовите думи).

5. Ключови думи – не повече от 3