11 юли 2020

Ефект от терапията с реконвалесцентна плазма върху времето до клинично подобрение при пациенти с тежка и животозастрашаваща инфекция с COVID-19. Рандомизирано клинично проучване

Целта на това рандомизирано клинично изпитване е да се оцени ефикасността и неблагоприятните ефекти на реконвалесцентна плазма, добавена към стандартното лечение, в сравнение със самостоятелно стандартно лечение при пациенти с тежка или животозастрашаваща инфекция с COVID-19, използвайки стандартизиран подход при подбор на донорите и контрол на качеството на реконвалесцентната плазма. Основната крайна точка беше времето

прочетете повече ›
11 юли 2020

Характеристика на възпалителния отговор при тежко протичане на инфекцията с COVID-19.

В това проучване е оценен вътреболничния цитокинен профил на пациенти с COVID-19, за да се определи дали клиничният статус на тези индивиди може да бъде идентифициран чрез такъв профил и дали възпалението, наблюдавано при COVID-19, може да се различи от наблюдаваното при пациенти с тежка пневмония (COVID-19 отрицателна), изискваща лечение в интензивно отделение. Като се

прочетете повече ›
11 юли 2020

Асоциация на стратегиите за неинвазивна оксигенация с общопричинната смъртност при възрастни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Систематичен преглед и мета-анализ.

Острата хипоксемична дихателна недостатъчност е сред водещите причини за прием в интензивно отделение при възрастни пациенти и често води до ендотрахеална интубация и инвазивна механична вентилация. Инвазивната механична вентилация е свързана с тежки нежелани ефекти и избягването на ненужна ендотрахеална интубация остава основна цел при лечението на пациенти с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Разработени са

прочетете повече ›
05 юли 2020

Интерстициална белодробна болест при роднини на пациенти с белодробна фиброза

Близките на пациенти с фамилна белодробна фиброза (FPF) са изложени на повишен риск от интерстициална белодробна болест (ILD),въпреки това рискът  от развитието на идиопатична белодробна фиброза (IPF) не е известен. В настоящето проучвано се цели да се установи разпространението на интерстициални белодробни аномалии (ILA) и  болест (ILD) сред роднини на пациенти с фамилна (FPF) и

прочетете повече ›
05 юли 2020

Ендобронхиална ултразвукова насочена трансбронхиална иглeна аспирация за PD-L1 тестване при недребноклетъчен рак на белия дроб

Обосновка: PD-L1 експресията на ракови клетки е клинично важен биомаркер за избор на NSCLC пациенти за лечение с PD-1 / PD-L1 инхибитори. Клинични изпитвания на имунотерапия при пациенти с недребноклетъчен белодробен рак изисква хистология за PD-L1 тестване, докато в клиничната практика пробите за цитология обикновено се придобиват при пациенти с напреднало заболяване.   Цели: Това

прочетете повече ›
26 май 2020

Гени свързани с КОВИД-19 в клетки от храчка при астма: връзка между демографски черти и кортикостероиди

КОВИД-19 се причинява от САРС коронавирус 2. Ангиотензин конвертиращ ензим 2  (ACE2)  и трансмембранен протеазен серин 2  (TMPRSS2) посредничат вирусната инфекция в клетките на макроорганизма. Възможно е, разлики в експресията на  ACE2 и TMPRSS2 гените в клетките в храчката сред пациенти с астма да идентифицират подгрупи в риск за заболяемост за КОВИД – 19. Анализирани

прочетете повече ›
26 май 2020

Започване на инхалаторни кортикостероиди с ниска стойност в начална кохорта с хронична обструктивна белодробна болест

Намаляването на свръхупотребата на лекарства представлява  възможност за избягване на вреди и разходи в днешно време.   При пациентите с ХОББ често има свръхупотреба на ИКС, и разбирането при първоначалното назначаване на ИКС при пациенти с ХОББ може да помогне за намаляване на свръхупотребата на ИКС. Основна цел на настоящото проучване е  изследване на  ИКС инициацията

прочетете повече ›
26 май 2020

Роля на съотношението ДК/ЛК диаметър при нискорискови пациенти с БТЕ на домашна терапия

Остава предизвикателство да се определи кои пациенти с остра белодробна емболия могат да се класират за амбулаторно лечение. Настоящите насоки подчертават важността на ранното стратифициране на риска за пациенти с БТЕ, за да се улесни оценката на прогнозата и вземането на терапевтично на решения. Има непрекъснат дебат дали е необходимо измерване на дисфункция на дясна

прочетете повече ›
18 май 2020

Асоциация между КТ- характеристиките и клиничното протичане на COVID-19.

Образните изследвания, по-специално КТ на гръден кош, показва няколко изменения в подкрепа на диагнозата COVID-19, включващи двустранни периферни изменения тип „матово стъкло”, консолидация и ивицести сенки в повечето случаи. Поради високата специфичност, но ниската чувствителност на PCR-тестовете, често се съобщават фалшиво отрицателни случаи. Така запознаването с рентгенографските характеристики на COVID-19 е от решаващо значение по

прочетете повече ›
18 май 2020

Сърдечно-съдови заболявания, лекарствена терапия и смъртност при Covid-19.

Коронавирусната инфекция (Covid-19) може да засегне непропорционално хора със сърдечно-съдови заболявания. Беше изказано безпокойство относно потенциалния вреден ефект на ACE-инхибиторите и ангиотензин рецепторните блокери (ARBs). Използвайки наблюдателна база данни от 169 болници в Азия, Европа и Северна Америка, е оценена връзката на сърдечно-съдовите заболявания и лекарствената терапия с болничната смъртност между хоспитализирани пациенти с PCR-

прочетете повече ›