08 септември 2018

Ранни болнични рехоспитализации след екзацербация на ХОББ в национална база данни

Резултати: открити са  202 300 рехоспитализации в 30-дневен срок след 1 055 830 първични хоспитализации поради екзацербация на ХОББ – честотата е 19,2%. Най-висока честота на рехоспитализациите се открива в първите 72 часа след изписване (4,2-5,5%), а 58% от рехоспитализациите са в първите 15 дни. Респираторните причини са най- честите довели до рехоспитализация (52,4%) а ХОББ е най-честата

прочетете повече ›
08 септември 2018

Лечение на обструктивна сънна апнея (ОСА) при пациенти с нуспех от CPAP терапия – борба с невидима епидемия

Това проучване открива сравнително слаби дългосрочни ползи от употребата на armodafinil за купиране на симптомите на ОСА, в частност сънливост и намалена бдителност. Още повече, наблюдавано е подобрение, както на симптомите, така и на контрола на артериалното налягане само със сравнително проста диетична интервенция, въпреки слабия ефект върху редукцията на тегло и подобряване на AHI.

прочетете повече ›
27 август 2018

Сън и нощен гастро-езофагиален рефлукс – новости

Обструктивната сънна апнея (ОСА) и нощния ГЕР често са свързани поради сходни рискови фактори. Въпреки това, двупосочната връзка между ОСА и ГЕР  е сложна и разбирането и търпи развитие. Разпознанането и е важно във връзка с ограничения терапевтичен ефект на протонните инхибитори при контролирането на всични нощни рефлукси. Наличието на слабо киселинния рефлукс и пиково

прочетете повече ›
22 август 2018

Комбиниран анализ на безопасността на дългодействащи β2-агонисти (LABA) при пациенти с астма

При някои постмаркетингови проучвания по отношение безопасността на дългодействащи β2- агонисти (LABAs) се установи повишен риск от смърт. Поради това са проведени няколко проспективни, рандомизирани, контролирани проучвания за безопасността на комбинацията LABA с инхалаторен кортикостероид (ICS) сравнено с ICS монотерапия. Обект на анализа са подрастващи, на възраст от 12 до 17 години и възрастни пациенти

прочетете повече ›
08 август 2018

Влияние на промените в ръководствата на индикациите за приложение на инхалаторни кортикостероиди при ветерани с ХОББ

В последните актуализации на GOLD индикациите за приложение на инхалаторни кортикостероиди (ИКС) при пациенти с ХОББ са значително ограничени. Основният ефект на ИКС при пациентите с ХОББ е редукция на риска от екзацербации. От друга страна ИКС повишават риска за развитие на пневмония, катаракта, фрактури на костите и влошават контрола на кръвната захар при диабетици.

прочетете повече ›
07 август 2018

Диагностика на първична цилиарна дискинезия Официално ръководство на Американското Торакално Дружество за клиничната практика

Мултидисциплинарен екип от експерти към ATS са изготвили ръководство за  диагностика на първична цилиарна дискинезия (ПЦД), като са поставили акцент върху следните четири въпроса:   Въпрос 1: Възможно ли е да се прилага разширен генетичен панел (изследване на повече от 12 гена) като диагностичен тест при възрастни и деца с висока вероятност за наличие на

прочетете повече ›
23 юли 2018

Приспособяване лечението на бронхиалната астма на база еозинофилни маркери (издишан азотен оксид и еозинофили в храчка) – систематичен анализ и мета-анализ

Тъй като голяма част от пациентите с бронхиална астма имат еозинофилен ендотип се смята, че приспособяването на терапията спрямо резултатите от FeNO и еозинофилите в храчката може да подобри резултатите от лечението. В анализа са включени рандомизирани контролирани проучвания като 16 използват FeNO базиран подход, а 6 – еозинофили в храчката. Регулирането на терапията базирано

прочетете повече ›
18 юли 2018

Употребата на комбинацията Будезонид-Формотерол при нужда при лека астма.

При пациенти с лека астма употребата на инхалаторен КС при нужда плюс бързо действащ β2-агонист може да бъде алтернатива на конвенционалните стратегии за лечение. Проведено е 52-седмично, двойно-сляпо проучване, включващо пациенти на 12 или повече години с лека астма. Пациентите са разпределени на случаен принцип към един от трите режима: два пъти дневно плацебо плюс

прочетете повече ›
09 юли 2018

Деца с астма, изложени на риск – систематичен преглед.

Този обзор има за цел да идентифицира рисковите фактори за астматични пристъпи при деца (5-12г.) с оглед информираност и приоритет на грижите. Астмата е отговорна за значителна заболеваемост, водеща до 2,8 млн изгубени дни в отсъствие от училище годишно в Обединеното кралство, както и отсъствие от работа на родителите. Честите пристъпи оказват влияние върху качеството

прочетете повече ›
03 юли 2018

Будезонид/формотерол при нужда срещу будезонид като подържаща терапия при пациенти с лека астма

Общо 4176 пациенти, над 12-годишна възраст с лека астма, са включени в 52-седмично, двойно заслепено, мултицентрично проучване. От тях 2089 са разпределени в групата с Будезонид/формотерол при нужда, а останалите 2087 са с будезонид като подържаща терапия. Проследените пациенти са анализирани по отношение на честотата на тежките екзацербации, симптоматиката (оценена с Asthma Control Questionnaire 5

прочетете повече ›