30 септември 2016

Връзка между PaO2/FiO2 и стойностите на SpO2/FiO2 при пациенти с респираторен дистрес синдром (ARDS)

Дефинирането на ARDS изисква изследване на артериални кръвни газове. Проучването има за цел да потърси връзка между SpO2/FiO2 и PaO2/FiO2, тъй като при голяма част от пациентите диагнозата се пропуска поради тове, че не се изследват кръвни газове. Анализирани са данни от 1184 пациента. Установява се, че нелинеарното уравнение описва с най-голяма точност връзката между

прочетете повече ›
29 септември 2016

Характеристика на скоростта на движение на медикамента и размера на частиците при pMDI, измерено чрез анемометър

Размерът на частиците и скоростта на потока на медикамента са едни от най-важните фактори при депозицията на аерозолните инхалатори (pMDI). В проучването на  Alatrash и Matida тези два фактора са имерени на три различни отстояния от ръба на мунщука (0мм, 75мм и 100мм) с помощта на анемометър (Phase Doppler Anemometry) при четири pMDI, съдържащи салбутамол

прочетете повече ›
28 септември 2016

Ацетаминофен vs Ибупрофен при малки деца с умерена, персистираща астма

В някои проучвания се предполага връзка между честия прием на ацетаминофен и усложненията, свързани с астмата сред малки деца. Проведено в мулти-центрично, проспективно, рандомизирано, двойно сляпо, паралелно проучване с участието на 300 деца (възраст 12-59 месеца) с умерена, персистираща астма. Пациентите били разделени в две групи: с прием на ацетаминофен или ибупрофен при температура или

прочетете повече ›
26 септември 2016

Характеристики на възпалението и ко-морбидитета при пациенти с тежка форма на бронхиална астма и чести екзацербации

Проведено е мулти-центрово кохортно проучване сред пациенти (деца и възрастни) с тежка бронхиална астма. Целта е била да се определят характерните особености (клинични, физиологични, характера на възпалителния процес и коморбидитета) на честите екзацербатори сред тези пациенти. Установило се, че еозинофилията, бронхиалната хиперреактивност, ИТМ, хроничния синузит и ГЕРБ са фактори, асоциирани по-чести екзацербации при астма. Честия

прочетете повече ›
17 септември 2016

Затлъстяването и непропорционално развитие между белодробния паренхим и дихателните пътища при деца с и без астма.

Децата със затлъстяване и бронхиална астма са с по-висока заболяваемост и по-лош отговор при лечение с инхалаторни кортикостероиди. Затлъстяването се асоциира и с непропорционално развитие между белодробния паренхим и дихателните пътища. Erick Forno и сътр. в свое проучване допускат, че затлъстяването в детска възраст е свързано с непропорционално развитие на белодробния паренхим и дихателните пътища

прочетете повече ›
10 септември 2016

Систематичен преглед на диагностичните биомаркери свързани с екзацербацията на ХОББ

Проучването цели да идентифицира кръвните биомаркери имащи отношение към екзацербациите на ХОББ и да установи тяхната стойност. Базите данни MEDLINE, EMBASE и CINAHL за използвани за откриването на публикации свързани с биомаркери при екзацербации на ХОББ. Общо са включени 59 проучвания, в които най-често  проучените биомаркери са били CRP, IL-6, TNF-α. От тях само CRP

прочетете повече ›
10 август 2016

Възникналата при пациенти с бронхиална астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди белодробната туберкулоза повишава риска от белодробен карцином

Проучването изследва връзката между белодробната туберкулоза възникнала сред пациенти с астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и риска от пневмония и белодробен карцином. В него са включени пациенти с астма, на които са назначени за първи път ИКС между 2003 и 2005 година – общо 10 904. За всеки случай за подбрани 4 контроли

прочетете повече ›
24 юли 2016

Връзка между депресията и придържането към терапията при ХОББ

С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекувани коморбидности на ХОББ. Проучвания документират намаляване на придържането към терапията при индивиди с хронични заболявания, включително ХОББ, които имат съпътстваща депресия. Това проучване засилва доказателството като предоставя лонгитудинален анализ на случващото се с придържането към терапията след поставянето на

прочетете повече ›
22 юни 2016

Ефектите на PCV7 и PCV13 върху инвазивните пневмококови заболявания и носителството в Стокхолм, Швеция.

Ефектите на конюгираните пневмококови ваксини трябва да бъдат проучени. В Стокхолм PCV7 е въведена за имунизации на деца през 2007 година и заменена с PCV13 през 2010 година. Над 90% от всички инвазивни изолати между 2005-2014 (n=2336) и изолати от носителство, 260 преди и 647 след въвеждането на ваксинацията, са характеризирани чрез серотипизиране, молекулярно типизиране

прочетете повече ›
05 май 2015

Колко честа е обструкцията на дихателните пътища при пациенти с емфизем, доказан чрез компютърна томография на гръдния кош?

Въведение и цел: Обикновено ХОББ се дефинира с наличие на необратима обструкция от функционалното изследване на дишането, като се използват или критериите по GOLD или ATS/ ERS (долна граница на нормата- LLN). При някои пациенти с клинично изразен ХОББ и емфизем от КТ на гръден кош,  се наблюдава липса на обструкция при спирометрия. Целта на

прочетете повече ›