06 ноември 2016

Кистична фиброза: в зората на новата терапевтична ера

В настоящия обзор са представени тенденциите при лечението на кистичната фиброза. Акцентите са: – към момента  са одобрени 11 медикамента за лечение на кистична фиброза, като последните добавени са терапиите, насочени към корекция на специфична мутация. – Pseudomonas aeruginosa като изолат от храчка е все по-често срещан и по-труден за ерадикация. Белодробната фукция корелира положително

прочетете повече ›
03 ноември 2016

Коморбидитет при пациенти с ХОББ според фенотипа и тежестта на обструктивната болест

Camiciottoli и нейния екип си поставят за цел да проучат заболяваемостта от идиопатична артериална хипертония  (ИАХ), исхемична болест, сърдечната недостатъчност, периферна съдова болест (ПСБ), диабет, остеопороза и тревожно-депресивен синдром при пациенти с ХОББ от различен фенотип (предимно емфизематозен и предимно бронхитен тип) и с различна тежест (лека и тежка форма). В проучването са включени 412

прочетете повече ›
02 ноември 2016

Хипертонията се свързва с недиагностицирана обструктивна сънна апнея по време на REM сън

Липсват категорични доказателства за връзката между артериалната хипертония и обструктивната сънна апнея. Проучването е проведено при мъже и изследва асоциирането на неразпозната преди това OSA, включително OSA по време на REM сън с наличието на хипертония. При пациентите с данни за тежка OSA по време на REM съня (AHI≥30), последната се асоциира с наличието на

прочетете повече ›
02 ноември 2016

Клинични фенотипи и коморбидности сред пациентите със сънна апнeя в Европа

Проучването предлага разделянето на пациентите (n=6555) със сънна апнeя на 4 фенотипа на база наличието на ексцесивна дневна сънливост (EDS) и нощни проблеми със съня несвързани с OSA (определяни като инсомния): 1) фенотип с EDS без инсомния; 2) фенотип с наличието на EDS и инсомния, 3) липса на EDS и инсомния, 4) инсомния без EDS.

прочетете повече ›
01 ноември 2016

Влияние промяната на пътя на подаването на потока CPAP при лечение на сънна апнея

Лечението с постоянно-позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) е златен стандарт в лечението на обструктивна сънна апнея (OSA). Подходите за терапия с CPAP са концентрирани върху използването на назален интерфейс. Проучването има за цел да определи ефектите от смяната на назален тип интерфейс с ороназален. Общо 18 пациенти са били включени в проучването (средна възраст:

прочетете повече ›
31 октомври 2016

Фракция на издишания NO при пациенти с ACOS: анализ на данни от NHANES 2007–2012

В някои от най-новите проучвания се предполага, че Th2-медиираният възпалителен отговор се проявява при пациенти с ACOS (asthma-COPD overlap syndrome). Към момента малко се знае по отношение на фракция на издишания NO при пациенти с ACOS и с ХОББ. Tadahiro Goto и сътр. провеждат срезово проучване, като използват базата данни на NHANES 2007–2012. Критерии за

прочетете повече ›
28 октомври 2016

Инфламаторни биомаркери при ACOS

Екипът на Kobayashi  и сътр. си поставят за цел да сравнят амбулаторни пациенти с ХОББ, при които липсва или е налице ACOS (asthma-COPD overlap syndrome), като поставят акцент върху инфламаторните биомаркери. Тенденциите при пациентите с ACOS са:  по-млада възраст, по-кратка експозиция на тютюнопушене, използват повече медикаменти (особено инхалаторни кортикостероиди и теофилин), са с по-високо ниво

прочетете повече ›
23 октомври 2016

Биомолекулярни пътища за дефиниране на фенотиповете на астмата. Тип-2 имунитет и отвъд.

Астмата все повече се приема за хетерогенно заболяване включващо многообразие от различни подгрупи или фенотипи споделящи сходни клинични и възпалителни характеристики. Напоследък разкрити молекулярни механизми се асоциират с различните фенотипове. Това води до диференцирането на астмата на такава със или без тип 2 възпаление. Използването на биомаркерите периостин, азотен оксид и еозинофилия в кръвта могат

прочетете повече ›
17 октомври 2016

Възраст и нарушения в малките дихателни пътища

Напредването на възрастта се свързва с хиперинфлация и намаляване на ФЕО1, ФВК и съотношението между тях, но малко се знае какъв е ефектът върху малките дихателни пътища. Martinez C. и сътр. в своето проучване допускат, че нарушенията в малките дихателни пътища, оценени чрез компютърна томография биха се увеличили с напредване на възрастта, дори и пациентът

прочетете повече ›
12 октомври 2016

Връзка между телесната мазнина и карцинома

За карциномите на колона, ректума, стомаха (кардия), черния дроб, жлъчния мехур, панкреас, бъбреци и аденокарцинома на хранопровода е установена връзка между ИТМ (индекс на телесната маса) и риска от развитие на новообразувания, като риска нараства пропорционално на ИТМ. Lauby‑Secretan и сътр. в своето изследване допълнително изучават още осем карцинома с други локализации или хистологични типове

прочетете повече ›