20 февруари 2017

Фактори допринасящи за нежелани изтичания по време на лечение със CPAP

Над 25% от пациентите със синдром на обструктивна сънна апнея прекъсват лечението поради наличието на нежелани ефекти. Изтичането от маската е сред най-често срещаните проблеми при лечение с CPAP. Проведеното проучване открива, че по-големите течове се наблюдават при използване на оро-назален интерфейс. Назалната обструктция, възрастта, ИТМ, андрогенния тип затлъстяване и мъжкия пол са фактори свързани

прочетете повече ›
14 февруари 2017

Белодробната функция в детска възраст като предиктивен фактор за развитие на ХОББ, бронхиална астма и АСОS в зряла възраст

В своето проучване Bui и сътр. са установили връзка между белодробната функция в детска възраст и развитието на ХОББ и АСОS в зряла възраст. Това предполага, че превенцията срещу ХОББ и АСОS трябва да започне още от ранна детска възраст и мерките да са насочени към запазване на максимално добра белодробна фукция при децата. Проучването

прочетете повече ›
05 февруари 2017

Рехоспитализации поради ХОББ и други фактори определящи качеството на болничната помощ

Включени са общо 3705 болнични заведения с данни за рехоспитализации поради ХОББ. Проучването цели да проучи различни фактори, които могат да имат връзка с рехоспитализациите поради ХОББ и определят качеството на болничната помощ. Авторите смятат, че това може да има важно значение за подобряване качеството на грижите полагани за пациентите.   Източник: Rinne ST, Castaneda

прочетете повече ›
30 януари 2017

Преоценка при възрастни пациенти на диагнозата „астма”, поставена по клинични данни

Целта на проучването е била да се определи в каква част от случаите с клинично поставена диагноза „астма” може да се отхвърли диагнозата и да се прекрати съответната терапия. Проведеното проучване е проспективно, мултицентрично, обхващащо периода януари 2012 – февруари 2016. Включени са били 701 канадски пациенти, на които в последните 5 години лекар, клинично

прочетете повече ›
21 януари 2017

Клиничното значение на симптомите при пушачи със запазена белодробна функция

Голяма част от пушачите с респираторни симптоми не отговарят на спирометричните критерии за ХОББ. Проведеното обсервационно проучване включва 2736 бивши или настоящи пушачи и контролна група от непушачи. Оценявани са респираторните симптоми с помощта на CAT теста използван в практиката за оценка състоянието на ХОББ. Една от целите на проучването е била да изследва дали

прочетете повече ›
15 януари 2017

Бронходилататорният отговор по отношение на ФВК е по-голям и значим спрямо ФЕО1 при тежка бронхиална обструкция

Противоречиви са препоръките от литературата по отношение на интерпретацията на бронходилататорния отговор. Проведеното проучване включва над 30 000 пациенти от редица страни като Холандия, Нова Зеландия, САЩ, латинска Америка и др. Установява се, че при нарастване тежестта на обструкцията в даден момент промяната на ФЕО1 намалява докато за ФВК се увеличава. Авторите смятат, че при случаи

прочетете повече ›
09 януари 2017

Нови терапии за астма и ХОББ

Необходимостта от нови и по-ефективни лекарства при лечението на обструктивните белодробни заболявания води до търсенето на такива въпреки високата цена за разработването им. Обикновено се търсят нови лекарства отговарящи на следните характеристики: ниска цена за тяхното разработване и насочени към заболявания с голяма честота и разпространение. По всяко време могат да се идентифицират между 50

прочетете повече ›
30 декември 2016

Резултати от програмата на Medicare и приложените плащания за продобряване на грижите за рехоспитализациите при пациенти с ХОББ

Според данни на Medicare около 20% от пациентите хоспитализирани поради остра екзацербация на ХОББ биват рехоспитализирани през 30 дневния период след изписването. Проучването има за цел да установи дали допълнителните средства използвани за подобряване на грижите (BPCI) биха довели до намаляване на рехоспитализациите и общите разходи. Проследени са 78 пациенти набрани през 2014 година и

прочетете повече ›
18 ноември 2016

Неинвазивна вентилация при пациенти с ARDS: данни от LUNG SAFE

Зачестява употребата на неинвазивна вентилация (NIV) при пациенти с ARDS. Все още обаче няма ясни доказателства в подкрепа на NIV при ARDS. Проведено е голямо обсервационно проучване сред пациенти с тежка остра дихателна недостатъчност и ARDS (LUNG SAFE). Проучени са били използването на NIV и ефектите от нея. От 2813 пациента с ARDS 15,5% са

прочетете повече ›
14 ноември 2016

Неинвазивна вентилация при заболявания на гръдната стена и невромускулни заболявания

Невромускулните заболявания и тези на гръдната стена оформят заедно важна група от състояния водещи до развитието на хронична вентилаторна недостатъчност. При засягане на булбарните функции трахеостомията може да е неизбежна, но в другите случаи използването на неинвазивна вентилация (NIV) е препоръчително. Обикновено първи избор са техниките използващи вентилация с позитивно налягане в дихателните пътища. Липсват

прочетете повече ›