18 август 2020

Covid-19: Проучване разкрива шест групи от симптоми, които могат да бъдат използвани като инструмент за клинично прогнозиране.

Анализ на данни, получени от приложение за проследяване на симптоми, показва, че има шест различни „типа“ Covid-19, всеки от които се отличава с група симптоми. Според изследователите те биха могли да се използват за прогнозиране на необходимостта от респираторно подпомагане при тежък Covid-19. Приложението Covid Symptom Study е разработено от King’s College London съвместно с

прочетете повече ›
11 юли 2020

Ефект от терапията с реконвалесцентна плазма върху времето до клинично подобрение при пациенти с тежка и животозастрашаваща инфекция с COVID-19. Рандомизирано клинично проучване

Целта на това рандомизирано клинично изпитване е да се оцени ефикасността и неблагоприятните ефекти на реконвалесцентна плазма, добавена към стандартното лечение, в сравнение със самостоятелно стандартно лечение при пациенти с тежка или животозастрашаваща инфекция с COVID-19, използвайки стандартизиран подход при подбор на донорите и контрол на качеството на реконвалесцентната плазма. Основната крайна точка беше времето

прочетете повече ›
11 юли 2020

Характеристика на възпалителния отговор при тежко протичане на инфекцията с COVID-19.

В това проучване е оценен вътреболничния цитокинен профил на пациенти с COVID-19, за да се определи дали клиничният статус на тези индивиди може да бъде идентифициран чрез такъв профил и дали възпалението, наблюдавано при COVID-19, може да се различи от наблюдаваното при пациенти с тежка пневмония (COVID-19 отрицателна), изискваща лечение в интензивно отделение. Като се

прочетете повече ›
11 юли 2020

Асоциация на стратегиите за неинвазивна оксигенация с общопричинната смъртност при възрастни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Систематичен преглед и мета-анализ.

Острата хипоксемична дихателна недостатъчност е сред водещите причини за прием в интензивно отделение при възрастни пациенти и често води до ендотрахеална интубация и инвазивна механична вентилация. Инвазивната механична вентилация е свързана с тежки нежелани ефекти и избягването на ненужна ендотрахеална интубация остава основна цел при лечението на пациенти с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Разработени са

прочетете повече ›
05 юли 2020

Интерстициална белодробна болест при роднини на пациенти с белодробна фиброза

Близките на пациенти с фамилна белодробна фиброза (FPF) са изложени на повишен риск от интерстициална белодробна болест (ILD),въпреки това рискът  от развитието на идиопатична белодробна фиброза (IPF) не е известен. В настоящето проучвано се цели да се установи разпространението на интерстициални белодробни аномалии (ILA) и  болест (ILD) сред роднини на пациенти с фамилна (FPF) и

прочетете повече ›
05 юли 2020

Ендобронхиална ултразвукова насочена трансбронхиална иглeна аспирация за PD-L1 тестване при недребноклетъчен рак на белия дроб

Обосновка: PD-L1 експресията на ракови клетки е клинично важен биомаркер за избор на NSCLC пациенти за лечение с PD-1 / PD-L1 инхибитори. Клинични изпитвания на имунотерапия при пациенти с недребноклетъчен белодробен рак изисква хистология за PD-L1 тестване, докато в клиничната практика пробите за цитология обикновено се придобиват при пациенти с напреднало заболяване.   Цели: Това

прочетете повече ›
26 май 2020

Гени свързани с КОВИД-19 в клетки от храчка при астма: връзка между демографски черти и кортикостероиди

КОВИД-19 се причинява от САРС коронавирус 2. Ангиотензин конвертиращ ензим 2  (ACE2)  и трансмембранен протеазен серин 2  (TMPRSS2) посредничат вирусната инфекция в клетките на макроорганизма. Възможно е, разлики в експресията на  ACE2 и TMPRSS2 гените в клетките в храчката сред пациенти с астма да идентифицират подгрупи в риск за заболяемост за КОВИД – 19. Анализирани

прочетете повече ›
26 май 2020

Започване на инхалаторни кортикостероиди с ниска стойност в начална кохорта с хронична обструктивна белодробна болест

Намаляването на свръхупотребата на лекарства представлява  възможност за избягване на вреди и разходи в днешно време.   При пациентите с ХОББ често има свръхупотреба на ИКС, и разбирането при първоначалното назначаване на ИКС при пациенти с ХОББ може да помогне за намаляване на свръхупотребата на ИКС. Основна цел на настоящото проучване е  изследване на  ИКС инициацията

прочетете повече ›
26 май 2020

Роля на съотношението ДК/ЛК диаметър при нискорискови пациенти с БТЕ на домашна терапия

Остава предизвикателство да се определи кои пациенти с остра белодробна емболия могат да се класират за амбулаторно лечение. Настоящите насоки подчертават важността на ранното стратифициране на риска за пациенти с БТЕ, за да се улесни оценката на прогнозата и вземането на терапевтично на решения. Има непрекъснат дебат дали е необходимо измерване на дисфункция на дясна

прочетете повече ›
18 май 2020

Асоциация между КТ- характеристиките и клиничното протичане на COVID-19.

Образните изследвания, по-специално КТ на гръден кош, показва няколко изменения в подкрепа на диагнозата COVID-19, включващи двустранни периферни изменения тип „матово стъкло”, консолидация и ивицести сенки в повечето случаи. Поради високата специфичност, но ниската чувствителност на PCR-тестовете, често се съобщават фалшиво отрицателни случаи. Така запознаването с рентгенографските характеристики на COVID-19 е от решаващо значение по

прочетете повече ›