14 декември 2019

Циркулиращата митохондриална ДНК като предиктор на смъртността при критично болни пациенти

Въведение: Въпреки многобройните публикации за митохондриалната ДНК (mtDNA) в последното десетилетие остава да разберем дали mtDNA може да се използва клинично. Проведохме систематичен преглед за оценка на циркулиращата безклетъчна mtDNA като биомаркер за смъртността при критично болни пациенти. Методи: Този систематичен преглед е регистриран в PROSPERO (CRD42016046670). PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Embase, Scopus и Web

прочетете повече ›
14 декември 2019

Клинико-рентгенологични особености на белодробната болест свързана с аспирация, идентифицирана при белодробна биопсия

Въведение: Белодробните заболявания свързани с аспирация обикновено се диагностицират по презумпция базирана на клиничния контекст и рентгенологичните находки. Има ограничени данни за спектъра на клиникорадиологичните показания свързани с аспирацията. Методи:  Това проучване разглежда всички случаи на аспирация, установени при белодробна биопсия в Mayo Clinic между 2003 и 2017 г. Бяха анализирани демографски и клинични характеристики,

прочетете повече ›
14 декември 2019

Връзката на ангиотензиновите модулатори с хода на идиопатичната белодробна фиброза

Въведение: Ангиотензиновите пептиди са замесени в патогенезата на идиопатичната белодробна фиброза. Ангиотензиновите модулатори се използват за лечение на артериална хипертония, която е честа коморбидност при идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ). Този post hoc анализ оценява връзката на антихипертензивната терапия с клиничните резултати при ИБФ. Методи:  Всички пациенти рандомизирани към плацебо в проучванията CAPACITY и ASCEND  бяха

прочетете повече ›
14 декември 2019

Морфометрия на дихателните пътища при ХОББ с бронхиектазии: преглед на всички генерации дихателни пътища

Патофизиологичните процеси, които обуславят появата на бронхиектазии при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) остават неразбрани. При ХОББ както малките, така и големите дихателни пътища прогресивно се губят. Понастоящем не е известно в каква степен различните генерации дихателни пътища участват при пациенти с ХОББ и бронхиектазии. Бяха сравнени бели дробове на починали болни с ХОББ и

прочетете повече ›
14 декември 2019

Конфокална лазерна ендомикроскопия като направляващ метод за плеврални биопсии при злокачествен мезотелиом на плеврата

Плевралните биопсии при пациенти със съмнение за злокачествен мезотелиом на плеврата често са с неубедителни резултати,  заради което се налага повторно провеждане на диагностичната процедура. Конфокалната лазерна ендомикроскопия дава възможност за визуализация на клетъчно ниво в реално време. Изследван е метод за плеврална биопсия с конфокална лазерна ендомикроскопия за различаване на малигнено от бенигнено заболяване

прочетете повече ›
14 декември 2019

Употреба на антибиотици и резултати след прилагане на DRIP (Drug Resistance in Pneumonia) score при пациенти в спешно отделение с придобита в обществото пневмония.

За да се направлява рационално избора на антибиотици при ППО е получен и утвърден нов инструмент за прогнозиране – Drug Resistance in Pneumonia (DRIP) score.  През 2015г. DRIP score беше интегриран в съществуващ  електронен инструмент за подпомагане на клиничните решения при пневмония (ePNa = electronic pneumonia clinical decision support tool). Проведено е квазиескпериментално проучване преди

прочетете повече ›
14 декември 2019

Връзка на терапията с тестостерон и риск от венозен тромбоемболизъм при мъже със и без хипогонадизъм.

Тестостероновата терапия все по-често се предписва при пациенти без диагноза хипогонадизъм. Тази терапия може да бъде свързана с повишен риск от венозна тромбоемболия чрез няколко механизма, включително повишени нива на хематокрит, които увеличават вискозитета на кръвта. Целта на проучването е да оцени дали краткосрочната тестостеронова терапия е свързана с повишен краткосрочен риск от ВТЕ при

прочетете повече ›
14 декември 2019

Връзката между белодробните инфекции причинени от Mycobacterium avium Комплекс и микобактериите намиращи се в домашни условия: проучване случай-контрола

Нетуберкулозни микобактерии (НТМБ), включително Mycobacterium avium комплекс (MAК) са широко разпространени патогени и могат да причинят опортюнистични ифекции. Потенциалните източници на експозиция в домовете включват части от водните инсталации, като кранове, душове, също така и градинските почви. Проучването случай-контрола тества връзката между МАК асоциираните белодробни  инфекции и колонизацията с НТМБ на пет потенциални източници на

прочетете повече ›
14 декември 2019

Доказване причинителите на пневмония чрез иследване на свободно циркулираща извънклетъчна ДНК

Хемокултурите при пациенти с пневмония са положителни само в 4-18% от случаите. Откриването на циркулираща микробна ДНК в плазмата чрез метагеномна последователност от следващо поколение (mNGS) е наскоро описана стратегия за оценка на инфекциозните заболявания. Предполага се , че плазменият mNGS може да открие микробната ДНК в кръвообращението на пациенти с пневмония, включително и при

прочетете повече ›
01 декември 2019

Изявление спрямо тежките екзацербации на астма при възрастни: факти, приоритети и ключови въпроси за проучване

Въпреки употребата на ефективни медикаменти за контрол при астма, тежките екзацербации все още са голям здравен риск и изискват незабавни мерки от страна на пациента и лекаря, за да бъдат предотвратени нежелани последствия като хоспитализация или смърт. Още повече, тежките екзацербации са свързани с големи разходи и психологични последствия като тревожност и страх у пациентите

прочетете повече ›