07 март 2017

Характеристики на възпалението и коморбидните състояния при пациенти с тежка астма

В своето проучване авторите установяват, че честотата на екзацербациите корелира положително с телесното тегло, с еозинофилията, бронхиалната хиперреактивност, с гастро-езофагеалния рефлукс и хроничния синузит. Проучването е проведено сред кохорта от 709 пациента, като 294 (41%) от тях нямат екзацербация предходната година, 242 (34%) имат една или две екзацербации и 173 (24%) имат три и повече

прочетете повече ›
22 февруари 2017

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 3

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 3

Неконтролираната астма (НА) води до влошаване на качеството на живот и значителни разходи в системата на здравеопазване (25). Около 45-54 % от пациентите с бронхиална астма (БА) остават с недобър контрол на заболяването въпреки лечението. Резултатите от голямо проучване проведено в 11 европейски страни (REALISE 2014, n=8 000) показват, че 45% от пациентите остават с

прочетете повече ›
22 февруари 2017

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 2

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 2

Белодробната емболия (БТЕ) има неспецифична и трудна за разпознаване клинична картина. В клиничната практика през последните 15 години се утвърдиха диагностични алгоритми, чието спазване намалява пропуските в диагнозата. Изследването на D-dimer e задължителен елемент от тези алгоритми. Негативният D-dimer има почти 100% отрицателна предвиждаща сила за отхвърляне на белодробната емболия, но положителната му предиктивна сила

прочетете повече ›
20 февруари 2017

Фактори допринасящи за нежелани изтичания по време на лечение със CPAP

Над 25% от пациентите със синдром на обструктивна сънна апнея прекъсват лечението поради наличието на нежелани ефекти. Изтичането от маската е сред най-често срещаните проблеми при лечение с CPAP. Проведеното проучване открива, че по-големите течове се наблюдават при използване на оро-назален интерфейс. Назалната обструктция, възрастта, ИТМ, андрогенния тип затлъстяване и мъжкия пол са фактори свързани

прочетете повече ›
14 февруари 2017

Белодробната функция в детска възраст като предиктивен фактор за развитие на ХОББ, бронхиална астма и АСОS в зряла възраст

В своето проучване Bui и сътр. са установили връзка между белодробната функция в детска възраст и развитието на ХОББ и АСОS в зряла възраст. Това предполага, че превенцията срещу ХОББ и АСОS трябва да започне още от ранна детска възраст и мерките да са насочени към запазване на максимално добра белодробна фукция при децата. Проучването

прочетете повече ›
05 февруари 2017

Рехоспитализации поради ХОББ и други фактори определящи качеството на болничната помощ

Включени са общо 3705 болнични заведения с данни за рехоспитализации поради ХОББ. Проучването цели да проучи различни фактори, които могат да имат връзка с рехоспитализациите поради ХОББ и определят качеството на болничната помощ. Авторите смятат, че това може да има важно значение за подобряване качеството на грижите полагани за пациентите.   Източник: Rinne ST, Castaneda

прочетете повече ›
30 януари 2017

Преоценка при възрастни пациенти на диагнозата „астма”, поставена по клинични данни

Целта на проучването е била да се определи в каква част от случаите с клинично поставена диагноза „астма” може да се отхвърли диагнозата и да се прекрати съответната терапия. Проведеното проучване е проспективно, мултицентрично, обхващащо периода януари 2012 – февруари 2016. Включени са били 701 канадски пациенти, на които в последните 5 години лекар, клинично

прочетете повече ›
21 януари 2017

Клиничното значение на симптомите при пушачи със запазена белодробна функция

Голяма част от пушачите с респираторни симптоми не отговарят на спирометричните критерии за ХОББ. Проведеното обсервационно проучване включва 2736 бивши или настоящи пушачи и контролна група от непушачи. Оценявани са респираторните симптоми с помощта на CAT теста използван в практиката за оценка състоянието на ХОББ. Една от целите на проучването е била да изследва дали

прочетете повече ›
15 януари 2017

Бронходилататорният отговор по отношение на ФВК е по-голям и значим спрямо ФЕО1 при тежка бронхиална обструкция

Противоречиви са препоръките от литературата по отношение на интерпретацията на бронходилататорния отговор. Проведеното проучване включва над 30 000 пациенти от редица страни като Холандия, Нова Зеландия, САЩ, латинска Америка и др. Установява се, че при нарастване тежестта на обструкцията в даден момент промяната на ФЕО1 намалява докато за ФВК се увеличава. Авторите смятат, че при случаи

прочетете повече ›
09 януари 2017

Нови терапии за астма и ХОББ

Необходимостта от нови и по-ефективни лекарства при лечението на обструктивните белодробни заболявания води до търсенето на такива въпреки високата цена за разработването им. Обикновено се търсят нови лекарства отговарящи на следните характеристики: ниска цена за тяхното разработване и насочени към заболявания с голяма честота и разпространение. По всяко време могат да се идентифицират между 50

прочетете повече ›