22 август 2018

Комбиниран анализ на безопасността на дългодействащи β2-агонисти (LABA) при пациенти с астма

При някои постмаркетингови проучвания по отношение безопасността на дългодействащи β2- агонисти (LABAs) се установи повишен риск от смърт. Поради това са проведени няколко проспективни, рандомизирани, контролирани проучвания за безопасността на комбинацията LABA с инхалаторен кортикостероид (ICS) сравнено с ICS монотерапия. Обект на анализа са подрастващи, на възраст от 12 до 17 години и възрастни пациенти

прочетете повече ›
08 август 2018

Влияние на промените в ръководствата на индикациите за приложение на инхалаторни кортикостероиди при ветерани с ХОББ

В последните актуализации на GOLD индикациите за приложение на инхалаторни кортикостероиди (ИКС) при пациенти с ХОББ са значително ограничени. Основният ефект на ИКС при пациентите с ХОББ е редукция на риска от екзацербации. От друга страна ИКС повишават риска за развитие на пневмония, катаракта, фрактури на костите и влошават контрола на кръвната захар при диабетици.

прочетете повече ›
07 август 2018

Диагностика на първична цилиарна дискинезия Официално ръководство на Американското Торакално Дружество за клиничната практика

Мултидисциплинарен екип от експерти към ATS са изготвили ръководство за  диагностика на първична цилиарна дискинезия (ПЦД), като са поставили акцент върху следните четири въпроса:   Въпрос 1: Възможно ли е да се прилага разширен генетичен панел (изследване на повече от 12 гена) като диагностичен тест при възрастни и деца с висока вероятност за наличие на

прочетете повече ›
23 юли 2018

Приспособяване лечението на бронхиалната астма на база еозинофилни маркери (издишан азотен оксид и еозинофили в храчка) – систематичен анализ и мета-анализ

Тъй като голяма част от пациентите с бронхиална астма имат еозинофилен ендотип се смята, че приспособяването на терапията спрямо резултатите от FeNO и еозинофилите в храчката може да подобри резултатите от лечението. В анализа са включени рандомизирани контролирани проучвания като 16 използват FeNO базиран подход, а 6 – еозинофили в храчката. Регулирането на терапията базирано

прочетете повече ›
18 юли 2018

Употребата на комбинацията Будезонид-Формотерол при нужда при лека астма.

При пациенти с лека астма употребата на инхалаторен КС при нужда плюс бързо действащ β2-агонист може да бъде алтернатива на конвенционалните стратегии за лечение. Проведено е 52-седмично, двойно-сляпо проучване, включващо пациенти на 12 или повече години с лека астма. Пациентите са разпределени на случаен принцип към един от трите режима: два пъти дневно плацебо плюс

прочетете повече ›
09 юли 2018

Деца с астма, изложени на риск – систематичен преглед.

Този обзор има за цел да идентифицира рисковите фактори за астматични пристъпи при деца (5-12г.) с оглед информираност и приоритет на грижите. Астмата е отговорна за значителна заболеваемост, водеща до 2,8 млн изгубени дни в отсъствие от училище годишно в Обединеното кралство, както и отсъствие от работа на родителите. Честите пристъпи оказват влияние върху качеството

прочетете повече ›
03 юли 2018

Будезонид/формотерол при нужда срещу будезонид като подържаща терапия при пациенти с лека астма

Общо 4176 пациенти, над 12-годишна възраст с лека астма, са включени в 52-седмично, двойно заслепено, мултицентрично проучване. От тях 2089 са разпределени в групата с Будезонид/формотерол при нужда, а останалите 2087 са с будезонид като подържаща терапия. Проследените пациенти са анализирани по отношение на честотата на тежките екзацербации, симптоматиката (оценена с Asthma Control Questionnaire 5

прочетете повече ›
02 юли 2018

Ефектът на ендогенните полови хормони върху белодробната функция и контрола на симптомите при подрастващи пациенти с астма

Ефектът на циркулиращите полови хормони (тестостерон, дехидроепиандростерон сулфат (DHEA-S), естроген и прогестерон) върху белордобната функция и контрола на симптомите (ACQ6) е изследван чрез срезово проучване на 187 подрастващи на възраст 6-18г. В посока от пре пубертет/ранен пубертет към късен пубертет не се отчита значима промяна в белодробната функция, но ACQ6 точковият сбор се подобрява при

прочетете повече ›
01 април 2018

Четирикратно повишаване дозата на ИКС за прекратяване на екзацербациите на астма

В проучването се сравняват два плана за самоуправление, като в зона 2 от плана е описано поведението на пациентите при влошаване контрола на астма. В първия план се препоръчва облекчаване на симптомите чрез увеличен прием на бронходилататор  и четирикратно увеличаване на дозата на ИКС (първа група), а във втория план се препоръчва увеличаване само на

прочетете повече ›
25 март 2018

Рискови фактори свързани с постоперативни белодробни усложнения при пациенти с астма и ХОББ.

В проучването са били включени общо 346 пациенти (257 с астма и 89 с ХОББ) като успожнения от страна на дихателната система са наблюдавани при 22 от астматиците и 7 от пациентите с ХОББ. Авторите откриват корелация между риска от постоперативни белодробни усложнения и експозицията на тютюнопушене и тежестта на астмата при пациентите с астма.

прочетете повече ›