10 септември 2016

Систематичен преглед на диагностичните биомаркери свързани с екзацербацията на ХОББ

Проучването цели да идентифицира кръвните биомаркери имащи отношение към екзацербациите на ХОББ и да установи тяхната стойност. Базите данни MEDLINE, EMBASE и CINAHL за използвани за откриването на публикации свързани с биомаркери при екзацербации на ХОББ. Общо са включени 59 проучвания, в които най-често  проучените биомаркери са били CRP, IL-6, TNF-α. От тях само CRP

прочетете повече ›
10 август 2016

Възникналата при пациенти с бронхиална астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди белодробната туберкулоза повишава риска от белодробен карцином

Проучването изследва връзката между белодробната туберкулоза възникнала сред пациенти с астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и риска от пневмония и белодробен карцином. В него са включени пациенти с астма, на които са назначени за първи път ИКС между 2003 и 2005 година – общо 10 904. За всеки случай за подбрани 4 контроли

прочетете повече ›
24 юли 2016

Връзка между депресията и придържането към терапията при ХОББ

С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекувани коморбидности на ХОББ. Проучвания документират намаляване на придържането към терапията при индивиди с хронични заболявания, включително ХОББ, които имат съпътстваща депресия. Това проучване засилва доказателството като предоставя лонгитудинален анализ на случващото се с придържането към терапията след поставянето на

прочетете повече ›
22 юни 2016

Ефектите на PCV7 и PCV13 върху инвазивните пневмококови заболявания и носителството в Стокхолм, Швеция.

Ефектите на конюгираните пневмококови ваксини трябва да бъдат проучени. В Стокхолм PCV7 е въведена за имунизации на деца през 2007 година и заменена с PCV13 през 2010 година. Над 90% от всички инвазивни изолати между 2005-2014 (n=2336) и изолати от носителство, 260 преди и 647 след въвеждането на ваксинацията, са характеризирани чрез серотипизиране, молекулярно типизиране

прочетете повече ›
21 юни 2016

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 1

tm12016

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) понастоящем е третата в света най- честа причина за смърт и се очаква да поддържа тази, макар и непривлекателна тенденция, до 2030 година. Въпреки че белодробният паренхим традиционно се смята за стерилна тъкан, последните проучвания, използващи високо чувствителните генни техники, показват голямо разнообразие от бактериални колонии в белия дроб, които

прочетете повече ›
21 май 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 4

tm42015

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с хетерогенност, засягащо различните пациенти по различен начин. В естествената еволюция на ХОББ, определени характеристики могат да преобладават и терапевтичното поведение трябва да бъде съобразено с това. Сутрешните симптоми оказват отражение върху нормалните дейности на пациентите и са демонстративно свързани с влошен здравен статус и по-висок риск от

прочетете повече ›
15 март 2016

Бюлетин на БДББ – Брой 1 – Март 2016

pn012016 прочетете повече ›
06 февруари 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 3

tm2016

Микрорибонуклеиновите киселини (миРНКи) са малки РНК молекули (дължина 21-25 нуклеотида), които осъществяват посттранскрипционна отрицателна обратна връзка върху генната експресия чрез разграждане на матричната РНК (мРНК) и/или инхибиране на протеиновата транс- лация. Нарушената регулация на миРНК може да има обширни ефекти върху генната и протеинната експресия, засягайки множество биологични процеси.Сред механизмите за възникване на ХОББ, освен

прочетете повече ›
15 октомври 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 3 – Октомври 2015

pn032015 прочетете повече ›
12 септември 2015

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

Тежката астма e хетерогенно заболяване по отношение на своята изява, прогноза, модел на възпаление и терапевтичен отговор. Фенотипната изява зависи от имунните механизми, асоциирани с възпалителните промени в дихателните пътища. Пациентите с тежка астма изискват дългосрочно лечение с високи дози инхалаторни и системни кортикостероиди, и са изложени на значителен риск от проява на нежелани лекарствени

прочетете повече ›