30 декември 2016

Резултати от програмата на Medicare и приложените плащания за продобряване на грижите за рехоспитализациите при пациенти с ХОББ

Според данни на Medicare около 20% от пациентите хоспитализирани поради остра екзацербация на ХОББ биват рехоспитализирани през 30 дневния период след изписването. Проучването има за цел да установи дали допълнителните средства използвани за подобряване на грижите (BPCI) биха довели до намаляване на рехоспитализациите и общите разходи. Проследени са 78 пациенти набрани през 2014 година и

прочетете повече ›
18 ноември 2016

Неинвазивна вентилация при пациенти с ARDS: данни от LUNG SAFE

Зачестява употребата на неинвазивна вентилация (NIV) при пациенти с ARDS. Все още обаче няма ясни доказателства в подкрепа на NIV при ARDS. Проведено е голямо обсервационно проучване сред пациенти с тежка остра дихателна недостатъчност и ARDS (LUNG SAFE). Проучени са били използването на NIV и ефектите от нея. От 2813 пациента с ARDS 15,5% са

прочетете повече ›
14 ноември 2016

Неинвазивна вентилация при заболявания на гръдната стена и невромускулни заболявания

Невромускулните заболявания и тези на гръдната стена оформят заедно важна група от състояния водещи до развитието на хронична вентилаторна недостатъчност. При засягане на булбарните функции трахеостомията може да е неизбежна, но в другите случаи използването на неинвазивна вентилация (NIV) е препоръчително. Обикновено първи избор са техниките използващи вентилация с позитивно налягане в дихателните пътища. Липсват

прочетете повече ›
09 ноември 2016

Хроничен хиперсензитивен пневмонит – обзорна статия

В своята обзорна статия Pereira и сътр. разглеждат най-новите данни по отношение на хиперсензитивния пневмонит (ХСП). Това е белодорбно заболяване, засягащо интерстициума, след инхалиране на различни антигени при податливи индивиди. Разделя се на остър, подостър  и хроничен ХСП, като хроничният може да бъде с или без фиброза. Подострият и хроничен ХСП по принцип се развиват

прочетете повече ›
06 ноември 2016

Кистична фиброза: в зората на новата терапевтична ера

В настоящия обзор са представени тенденциите при лечението на кистичната фиброза. Акцентите са: – към момента  са одобрени 11 медикамента за лечение на кистична фиброза, като последните добавени са терапиите, насочени към корекция на специфична мутация. – Pseudomonas aeruginosa като изолат от храчка е все по-често срещан и по-труден за ерадикация. Белодробната фукция корелира положително

прочетете повече ›
03 ноември 2016

Коморбидитет при пациенти с ХОББ според фенотипа и тежестта на обструктивната болест

Camiciottoli и нейния екип си поставят за цел да проучат заболяваемостта от идиопатична артериална хипертония  (ИАХ), исхемична болест, сърдечната недостатъчност, периферна съдова болест (ПСБ), диабет, остеопороза и тревожно-депресивен синдром при пациенти с ХОББ от различен фенотип (предимно емфизематозен и предимно бронхитен тип) и с различна тежест (лека и тежка форма). В проучването са включени 412

прочетете повече ›
02 ноември 2016

Хипертонията се свързва с недиагностицирана обструктивна сънна апнея по време на REM сън

Липсват категорични доказателства за връзката между артериалната хипертония и обструктивната сънна апнея. Проучването е проведено при мъже и изследва асоциирането на неразпозната преди това OSA, включително OSA по време на REM сън с наличието на хипертония. При пациентите с данни за тежка OSA по време на REM съня (AHI≥30), последната се асоциира с наличието на

прочетете повече ›
02 ноември 2016

Клинични фенотипи и коморбидности сред пациентите със сънна апнeя в Европа

Проучването предлага разделянето на пациентите (n=6555) със сънна апнeя на 4 фенотипа на база наличието на ексцесивна дневна сънливост (EDS) и нощни проблеми със съня несвързани с OSA (определяни като инсомния): 1) фенотип с EDS без инсомния; 2) фенотип с наличието на EDS и инсомния, 3) липса на EDS и инсомния, 4) инсомния без EDS.

прочетете повече ›
01 ноември 2016

Влияние промяната на пътя на подаването на потока CPAP при лечение на сънна апнея

Лечението с постоянно-позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) е златен стандарт в лечението на обструктивна сънна апнея (OSA). Подходите за терапия с CPAP са концентрирани върху използването на назален интерфейс. Проучването има за цел да определи ефектите от смяната на назален тип интерфейс с ороназален. Общо 18 пациенти са били включени в проучването (средна възраст:

прочетете повече ›
31 октомври 2016

Фракция на издишания NO при пациенти с ACOS: анализ на данни от NHANES 2007–2012

В някои от най-новите проучвания се предполага, че Th2-медиираният възпалителен отговор се проявява при пациенти с ACOS (asthma-COPD overlap syndrome). Към момента малко се знае по отношение на фракция на издишания NO при пациенти с ACOS и с ХОББ. Tadahiro Goto и сътр. провеждат срезово проучване, като използват базата данни на NHANES 2007–2012. Критерии за

прочетете повече ›