08 януари 2020

Ефикасност и безопасност на инхалаторния алфа-1-антитрипсин при пациенти с тежък дефицит на алфа-1-антитрипсин и чести екзацербации на ХОББ.

Пациентите с наследствен дефицит на алфа-1-антитрипсин и тежка ХОББ често страдат от екзацербации. Предполага се, че инхалирането на небулизиран алфа-1-антитрипсин (ААТ) би било ефективно лечение. На случаен принцип са избрани 168 пациенти, които да получават два пъти дневно инхалации с 80 mg AAT разтвор или плацебо в продължение на 50 седмици. Пациентите използват eлектронен дневник

прочетете повече ›
07 януари 2020

Безопасност и нежелани събития след прицелна белодробна деинервация при умерена до тежка ХОББ. (AIRFLOW)

Мултицентрово рандомизирано контролирано клинично изпитване. Прицелната белодробна деинервация е бронхоскопска техника за радиочестотна аблативна терапия при ХОББ, която трайно разрушава парасимпатиковите нервни влакна за намаляване на съпротивлението на дихателните пътища и хиперсекрецията на мукус. Проведено е мултицентрово, рандомизирано, двойно-сляпо проучване при пациенти със симптоматична (mMRC ≥ 2, или CAT тест ≥ 10) ХОББ (FEV1 30-60%

прочетете повече ›
07 януари 2020

Резюме за клинициста: Практическо ръководство за диагностика и лечение на придобита в обществото пневмония.

Настоящото резюме е предназначено да предостави на практикуващия клиницист ключови точки за извеждане. Тези насоки се фокусират върху управлението на ППО след поставянето на диагнозата, а не върху първоначалните диагностични критерии или превенция. • Не се препоръчва изследване на храчка по Грам или културелно изследване рутинно при възрастни с ППО в амбулаторни условия (категорична препоръка,

прочетете повече ›
07 януари 2020

Труден ли ще бъде този пациент за интубация?

Способността да се прогнозира кои пациенти имат висок риск от затруднена интубация може да намали риска от сценарии тип „не може да се интубира, не може да се вентилира”. Целта на настоящия систематичен преглед е да се идентифицират рискови фактори и находки от физикалния преглед, които могат да помогнат за прогнозиране на трудна ендотрахеална интубация.

прочетете повече ›
07 януари 2020

Разпространение, характеристики и прогноза на ранната ХОББ: Проучване на общото население в Копенхаген

Идентифицирането на по-млади възрастни с висок риск от развитие на ХОББ може да доведе до прилагане на превантивни мерки преди началото на болестта, спиране на прогресията и подобряване на дългосрочната прогноза. Използвайки датска съвременна кохорта със 105 630 произволно подбрани индивиди и период на проследяване до 14,4 години, са изследвани разпространението, характеристиките и прогнозата на

прочетете повече ›
07 януари 2020

Тенденции при пневмококови серотипи, наблюдение и рискови фактори при пневмония при възрастни във Великобритания, 2013–18.

Проведено е проспективно кохортно проучване при възрастни пациенти, приети в две големи университетски болници с ППО между септември 2013г. и август 2018г. Кохортата на изследването се състои от 2934 възрастни, хоспитализирани с ППО на средна възраст 71,3 години. Пневмококовите серотипове се идентифицират с помощта на анализ на моноклонални антитела в урината и от кръвни култури.

прочетете повече ›
25 декември 2019

Общият брой на дихателните пътища, изобразен чрез КТ е свързан с броя на терминалните бронхиоли, изобразени чрез микро-КТ.

Предишни доклади, базирани на микро-компютърна томография показват, че броят на терминалните бронхиоли е намален с 40% при лека и умерена ХОББ и 90% при много тежка ХОББ. Изследване, при което е използвана МДКТ, показва, че броят на визуализираните и количествено определени централни дихателни пътища е значително намален с 19% при лека и умерена ХОББ и

прочетете повече ›
25 декември 2019

Дефиницията за хроничен бронхит на въпросника St. George (SGRQ) може да бъде по-добър предиктор за екзацербации при ХОББ в сравнение с класическата дефиниция.

Хроничният бронхит е изненадващо често срещан в общата популация, наблюдава се при 3,4% до 22,0% от възрастните. Характеризира с продължителна кашлица и храчки най-малко 3 месеца годишно в продължение на поне две последователни години. Въпросникът St. George дефинира хроничния бронхит като като кашлица и храчки „почти всеки ден“ или „няколко дни в седмицата“ през последните

прочетете повече ›
25 декември 2019

Разлики в риска от екзацербация на ХОББ между жените и мъжете

В исторически план се счита, че ХОББ засяга предимно възрастни мъже с история на тютюнопушене. В последно време честотата на разпространение на ХОББ и смъртността непрекъснато нараства сред жените. Целта на това проучване е систематично да се оценят различията в проявите на ХОББ между жени и мъже, които са били наскоро диагностицирани в клиниките за

прочетете повече ›
25 декември 2019

Интерстициални белодробни аномалии и риска от рак на белия дроб в националния белодробен скрининг

Някои интерстициални белодробни заболявания са свързани с рака на белия дроб. Не е ясно обаче дали асимптоматичните интерстициални белодробни болести представляват независим риск за възникването на белодробен карцином. Целта на това проучване  е да се прецени дали има интерстициални белодробни аномалии свързан с повишен риск от рак на белия дроб. Бяха анализирани данните на  всички

прочетете повече ›