25 декември 2019

Дефиницията за хроничен бронхит на въпросника St. George (SGRQ) може да бъде по-добър предиктор за екзацербации при ХОББ в сравнение с класическата дефиниция.

Хроничният бронхит е изненадващо често срещан в общата популация, наблюдава се при 3,4% до 22,0% от възрастните. Характеризира с продължителна кашлица и храчки най-малко 3 месеца годишно в продължение на поне две последователни години. Въпросникът St. George дефинира хроничния бронхит като като кашлица и храчки „почти всеки ден“ или „няколко дни в седмицата“ през последните

прочетете повече ›
25 декември 2019

Разлики в риска от екзацербация на ХОББ между жените и мъжете

В исторически план се счита, че ХОББ засяга предимно възрастни мъже с история на тютюнопушене. В последно време честотата на разпространение на ХОББ и смъртността непрекъснато нараства сред жените. Целта на това проучване е систематично да се оценят различията в проявите на ХОББ между жени и мъже, които са били наскоро диагностицирани в клиниките за

прочетете повече ›
25 декември 2019

Интерстициални белодробни аномалии и риска от рак на белия дроб в националния белодробен скрининг

Някои интерстициални белодробни заболявания са свързани с рака на белия дроб. Не е ясно обаче дали асимптоматичните интерстициални белодробни болести представляват независим риск за възникването на белодробен карцином. Целта на това проучване  е да се прецени дали има интерстициални белодробни аномалии свързан с повишен риск от рак на белия дроб. Бяха анализирани данните на  всички

прочетете повече ›
14 декември 2019

Циркулиращата митохондриална ДНК като предиктор на смъртността при критично болни пациенти

Въведение: Въпреки многобройните публикации за митохондриалната ДНК (mtDNA) в последното десетилетие остава да разберем дали mtDNA може да се използва клинично. Проведохме систематичен преглед за оценка на циркулиращата безклетъчна mtDNA като биомаркер за смъртността при критично болни пациенти. Методи: Този систематичен преглед е регистриран в PROSPERO (CRD42016046670). PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Embase, Scopus и Web

прочетете повече ›
14 декември 2019

Клинико-рентгенологични особености на белодробната болест свързана с аспирация, идентифицирана при белодробна биопсия

Въведение: Белодробните заболявания свързани с аспирация обикновено се диагностицират по презумпция базирана на клиничния контекст и рентгенологичните находки. Има ограничени данни за спектъра на клиникорадиологичните показания свързани с аспирацията. Методи:  Това проучване разглежда всички случаи на аспирация, установени при белодробна биопсия в Mayo Clinic между 2003 и 2017 г. Бяха анализирани демографски и клинични характеристики,

прочетете повече ›
14 декември 2019

Връзката на ангиотензиновите модулатори с хода на идиопатичната белодробна фиброза

Въведение: Ангиотензиновите пептиди са замесени в патогенезата на идиопатичната белодробна фиброза. Ангиотензиновите модулатори се използват за лечение на артериална хипертония, която е честа коморбидност при идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ). Този post hoc анализ оценява връзката на антихипертензивната терапия с клиничните резултати при ИБФ. Методи:  Всички пациенти рандомизирани към плацебо в проучванията CAPACITY и ASCEND  бяха

прочетете повече ›
14 декември 2019

Морфометрия на дихателните пътища при ХОББ с бронхиектазии: преглед на всички генерации дихателни пътища

Патофизиологичните процеси, които обуславят появата на бронхиектазии при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) остават неразбрани. При ХОББ както малките, така и големите дихателни пътища прогресивно се губят. Понастоящем не е известно в каква степен различните генерации дихателни пътища участват при пациенти с ХОББ и бронхиектазии. Бяха сравнени бели дробове на починали болни с ХОББ и

прочетете повече ›
14 декември 2019

Конфокална лазерна ендомикроскопия като направляващ метод за плеврални биопсии при злокачествен мезотелиом на плеврата

Плевралните биопсии при пациенти със съмнение за злокачествен мезотелиом на плеврата често са с неубедителни резултати,  заради което се налага повторно провеждане на диагностичната процедура. Конфокалната лазерна ендомикроскопия дава възможност за визуализация на клетъчно ниво в реално време. Изследван е метод за плеврална биопсия с конфокална лазерна ендомикроскопия за различаване на малигнено от бенигнено заболяване

прочетете повече ›
14 декември 2019

Употреба на антибиотици и резултати след прилагане на DRIP (Drug Resistance in Pneumonia) score при пациенти в спешно отделение с придобита в обществото пневмония.

За да се направлява рационално избора на антибиотици при ППО е получен и утвърден нов инструмент за прогнозиране – Drug Resistance in Pneumonia (DRIP) score.  През 2015г. DRIP score беше интегриран в съществуващ  електронен инструмент за подпомагане на клиничните решения при пневмония (ePNa = electronic pneumonia clinical decision support tool). Проведено е квазиескпериментално проучване преди

прочетете повече ›
14 декември 2019

Връзка на терапията с тестостерон и риск от венозен тромбоемболизъм при мъже със и без хипогонадизъм.

Тестостероновата терапия все по-често се предписва при пациенти без диагноза хипогонадизъм. Тази терапия може да бъде свързана с повишен риск от венозна тромбоемболия чрез няколко механизма, включително повишени нива на хематокрит, които увеличават вискозитета на кръвта. Целта на проучването е да оцени дали краткосрочната тестостеронова терапия е свързана с повишен краткосрочен риск от ВТЕ при

прочетете повече ›