14 декември 2019

Клинико-рентгенологични особености на белодробната болест свързана с аспирация, идентифицирана при белодробна биопсия

Въведение: Белодробните заболявания свързани с аспирация обикновено се диагностицират по презумпция базирана на клиничния контекст и рентгенологичните находки. Има ограничени данни за спектъра на клиникорадиологичните показания свързани с аспирацията.

Методи:  Това проучване разглежда всички случаи на аспирация, установени при белодробна биопсия в Mayo Clinic между 2003 и 2017 г. Бяха анализирани демографски и клинични характеристики, включително рискови фактори за аспирация, диагнози, за които се подозира преди биопсията, находки от образната диагностика и микробиологични данни.

Резултати: Общо 52 последователни случая при възрастни на аспирация, идентифицирани при белодробна биопсия; средната възраст на пациентите е била 59 години (обхват от 22 до 79 години), 38% са жени и има петима са претърпели трансплантация на белите дробове. От тях 63% са диагностицирани според резултатите от хирургическа биопсия (включително четири случаи на лобектомия) и 37% според резултатите от трансбронхиална биопсия. Аспирацията беше клинично подозирана преди биопсия при 35% от пациентите. Деветдесет процента от участниците са имали поне един идентифицируем рисков фактор за аспирация; гастроезофагеална рефлуксна болест беше най-честия сред тях (62%), последвани от структурно анормален езофагогастрален тракт и употребата на лекарства, нарушаващи съзнанието. Само 27% от пациентите съобщават за дисфагия или задушаване. Компютърната томография на гръдния кош разкрива различни паренхимни модели, включително бронхиолит (42%), пач консолидация (19%). От 25 пациенти, подложени на оценка чрез видео поглъщане, 14 (56%) имат анормални резултати с проникване в ларинкса със или без аспирация. Микробните култури, получени от 21 белодробни проби от биопсията, не дават никакви патогени.

Изводи: Аспирацията може да се появи при липса на субективни или демонстративни трудности при преглъщане и проявяват широк спектър от клинико-радиологични проявления.

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник