22 август 2018

Комбиниран анализ на безопасността на дългодействащи β2-агонисти (LABA) при пациенти с астма

При някои постмаркетингови проучвания по отношение безопасността на дългодействащи β2- агонисти (LABAs) се установи повишен риск от смърт.

Поради това са проведени няколко проспективни, рандомизирани, контролирани проучвания за безопасността на комбинацията LABA с инхалаторен кортикостероид (ICS) сравнено с ICS монотерапия. Обект на анализа са подрастващи, на възраст от 12 до 17 години и възрастни пациенти с бронхиална астма.

Първоначално е изготвен анализ на честотата на случаите с интубация и смърт, свързани с астма, а на втори етап са анализирани астма екзацербациите и тежките астма-свързани състояния (събития).

В пручването са обхванати 36,010 пациенти с астма. Сред пациентите на терапия ICS+LABA са установени един случай с интубация и два смъртни случаи, тежките астма-свързани състояния (събития) са 0.66% от случаите, а екзацербациите са с честота 9.8%. В групата с ICS случаите с интубация са два, не се наблюдават смъртни случаи, честотата на тежките астма-свързани състояния (събития) е 0.60%, а случаите на екзацербации са 11.7%.

В заключение авторите приемат, че комбинацията ICS+LABA не увеличава риска от тежки астма-свързани състояния (събития) и сигнификантно понижава честотата на екзацербациите.

 

Източник: William W. Busse, Eric D. Bateman, Arthur L. Caplan, H. William Kelly, Paul M. O’Byrne, Klaus F. Rabe, Vernon M. Chinchilli. Combined Analysis of Asthma Safety Trials of Long-Acting β2-Agonists. N Engl J Med 2018;378:2497-505. DOI: 10.1056/NEJMoa1716868

 

Превод: Златина Иванова