14 декември 2019

Конфокална лазерна ендомикроскопия като направляващ метод за плеврални биопсии при злокачествен мезотелиом на плеврата

Плевралните биопсии при пациенти със съмнение за злокачествен мезотелиом на плеврата често са с неубедителни резултати,  заради което се налага повторно провеждане на диагностичната процедура. Конфокалната лазерна ендомикроскопия дава възможност за визуализация на клетъчно ниво в реално време. Изследван е метод за плеврална биопсия с конфокална лазерна ендомикроскопия за различаване на малигнено от бенигнено заболяване на плеврата. Проведено е мултицентърно, проспективно проучване при пациенти със съмнение за злокачествен мезотелиом на плеврата от ПЕТ- скенер. При пациентите са сравнени  резултати от ин виво и екс виво изследване чрез конфокална лазерна ендомикроскопия от една страна и хистологичен материал от друга. Идентифицирани са микроскопските характеристики на различни плеврални образувания, и тяхната интерпретация е тествана. При 19 от 20 биопсии, при 15 пациента,  са получени резултати, като са използвани различни диагностични процедури. При изследването успешно са разграничени туморни формации от плеврална фиброза посредством конфокална лазерна ендомикроскопия.

Получените заключения са, че конфокална лазерна ендомикроскопия е осъществима и безопасна, без значение на метода за вземане на биопсията.При визуализация в реално време, тъканните промени при саркоматоиден и епителиален злокачествен мезотелиом на плеврата могат да бъдат отдиферинцирани от плеврална фиброза. Следователно, конфокалната лазерна ендомикроскопия може да бъде използвана като насочващ метод при биопсии, за намаляване честотата на повторни биопсични процедури.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник