10 февруари 2014

Неалкохолна чернодробна стеатоза, нощна хипоксия и ендотелна функция при пациенти със сънна апнея

Въведение и цел:  Нощната хипоксия е основна черта на обструктивната сънна апнея (ОСА) и е потенциален предразполагащ фактор за неалкохолна чернодробна стеатоза (НАЧС). Тежестта на НАЧС и нейното влияние върху ендотелната дисфункция свързана с ОСА не е изследвана в голяма неселктирана група пациенти с ОСА, включително и без затлъстяване.

Методи:  (i) Употреба на неинвазивни кръвни тестове (SteatoTest®, NASHTest® and FibroTest®) за оценка на стеатозата, неалкохолен стеато-хепатит (НАЧС) и фиброза в голяма кохорта пациенти с ОСА и (ii) да се оцени в същата група ендотелната дисфункция и асоциацията и с тежестта на НАЧС.

Резултати:  От всички 226 участници, които бяха насочени със съмнение за ОСА (мъже: 55%, средна възраст 56 г., среден ИТМ 34.2 кг/м2 (33% с ИТМ<30 кг/м2)), 61.5% презентираха умерена или тежка стеатоза. Чрез мултивариабилен анализ се установи, че независими рискови фактори за чернодробна стеатоза както се очакваше са: триглицеридите (p<0.0001) и инсулиновата резистентност (p=0.0004), но също и кумулативното нощно време при сатурация на кислорода под 90% (КТ90) (p=0.01). 38% от участниците показаха гранична или възможна НАЧС (N1 или N2 с NashTest®). КТ90 се асоциира сигнификантно с граничната или възмножна НАЧС (p=0.035) при унивариабилен, но не и при мултивариабилен анализ. Доза-зависимата връзка между тежестта на нощната хипоксия и чернодробно увреждане се установи само при болестно обезитетните участници, но не и при слаби. Мултивариабилни модели показват, че стеатозата се асоциира независимо с ендотелната дисфункция след отчитане на други фактори.

Заключение:  В големи групи неселектирани пациенти с ОСА тежестта на нощната хипоксия се асоциира независимо със чернодробната стеатоза. Наличието на затлъстяване утежнява ефектите на нощната хипоксемия. НАЧС е потенциален механизъм на ендотелна дисфункция при ОСА.

Caroline MINVILLE, MD; Marie-Noëlle HILLERET, MD; Renaud TAMISIER, MD, PhD; Judith ARON-WISNEWSKY, MD; Karine CLEMENT, MD, PhD; Candice TROCME, PhD; Jean-Christian BOREL, PhD; Patrick LEVY, MD, PhD; Jean-Pierre ZARSKI, MD, PhD; Jean-Louis PEPIN, MD, PhD

Chest. 2013. doi:10.1378/chest.13-0938

Превод: Д-р Велин Стратев