23 февруари 2014

Общо събрание БДББ

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

 П О К А Н А

 

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. «Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква годишно общо събрание на сдружението на 06.06.2014г., от 11.45 часа, на адрес: София, бул.“Цариградско шосе № 147, “Интер Експо Център”, зала Витоша, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода 17.06.2012 до 06.06.2014 година.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане на бюджет на сдружението за 2014 година.

4. Приемане на промени в Устава на БДББ.

5.Освобождаване на членовете на Управителния съвет от длъжност и от отговорност за дейността им, избор на нов Управителен съвет на сдружението и избор на Председател на Управителния съвет.

6.Освобождаване на членовете на Контролно-ревизионната комисия от длъжност и от отговорност за дейността им, избор на членовете на Контролно-ревизионната комисия и избор на Председател на комисията.

7. Разни.

 

Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в работата на общото събрание чрез насроченото заседание. Регистрацията на членовете ще се извърши в деня на общото събрание от 10,30 часа до 11,30 часа на мястото на провеждане на събранието. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете на сдружението на адреса му в София, ул. «Свети Георги Софийски” № 2, в Клиниката по Пулмология и Фтизиатрия на ВМА – София, всеки работен ден от 12 до 14 часа, както и на интернет страницата на сдружението:  http://www.thorax-bg.com.

При липса на кворум, на основание чл.15, ал.1 от устава на сдружението, общото събрание ще се проведе същия ден, от 12.45 часа, на същото място и при същия дневен ред, при условие че е налице изискуемият съгласно устава кворум.

Управителен съвет на 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”