22 май 2018

Обява за Общо събрание

Общо събрание на БДББ

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 23.06.2018 г. , от 11:00 часа, на адрес: Област София, к.к. Боровец, Хотел Рила, зала „ Рила“, при следния дневен ред:

  1. Процедура по пререгистрация на БДББ по изискване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
  2. Членство в ERS права и задължения
  3. Устав на БДББ, предложения за промени
  4. Разни

Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в работата на Общото събрание чрез насроченото заседание.

Управителен съвет на “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”