10 май 2014

Манифест на Европейска федерация на асоциациите на пациенти с алергии и заболявания на дихателните пътища (EFA) за изборите за Европейски парламент през 2014 г.

EFAАстмата, алергиите и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) са едни от най-често срещаните хронични заболявания в Европа, които засягат милиони граждани на ЕС и представляват значително бреме за европейското здравеопазване, социални системи и самите пациенти.

ХОББ продължава да е малко познато заболяване сред обществото: болестта засяга 44 милиона души в Европа и Световната Здравна Организация (СЗО) очаква до 2030 г. болестта да заеме трето място като водеща причина за смърт. Въпреки това, представянето на ХОББ в масмедиите е изключително слабо застъпено и малцина са чували за болестта, поради което ранното диагностициране – ключово за успешното контролиране на заболяването – е под риск. Астмата и алергиите са най-често срещаните хронични заболявания у децата и водеща причина за отсъствия от училище, посещения в центрове за спешна медицинска помощ и хоспитализации. Тридесет милиона души в Европа са засегнати от астма, като шест милиона от тях страдат от тежки симптоми на заболяването. Що се отнася до алергиите, смята се, че до 2015 г. всеки втори европеец ще страда от някакъв вид алергия. И докато основната причина за ХОББ е тютюневият дим, произходът на алергиите и астмата все още не ни е известен.

Членовете на Европейския парламент, като единствените демократично избрани представители на над 500 милиона европейци, следва да действат в интересите на гражданите на ЕС и общественото здраве. Вие вече сте допринесли по множество различни начини за подобряването на качеството ни на живот и благосъстоянието ни. Въпреки това, остават още много предизвикателства. От вас зависи да се изправите пред тези предизвикателства, да разрешите най-неотложните проблеми, да помогнете на пациентите с астма, алергии и ХОББ да водят живот с нормално качество и да подпомогнете превенцията на тези заболявания.

Разработване на стратегия на ЕС относно хроничните болести с отделни раздели за отделните заболявания

В резултат от Процеса на разглеждане на хроничните заболявания в ЕС, започнал през 2010 г., следва да бъде разработена стратегия на ЕС с отделни раздели за отделните заболявания. Стратегията ще ни позволи ефективно да се справим със заболеваемостта и рисковите фактори и ще ни помогне да неутрализираме отрицателните последствия за здравето на засегнатите хора, техните семейства и икономиките на страните членки на ЕС.

Инвестиране в превенция – работа по здравните детерминанти

 1. Да се намали консумацията на тютюн посредством по-строга директива за тютюневите продукти
 2. Прилагане на препоръките за Европа без тютюнев дим
 3. Въвеждане на по-добра стратегия за замърсяването на атмосферния въздух с гранични стойности, които съответстват на препоръчителните според СЗО равнища
 4. Възприемане на стратегия за качество на въздуха в помещенията
 5. Включване на наблюдение на полените към Програма “Чист въздух за Европа”
 6. Намаляване на експозицията на химически вещества в ежедневието
 7. Въвеждане на етикиране с изреждане на всички съставки в списъка от съставките на хранителните продукти, и, в дългосрочен план, отмяна на етикирането от типа “може да съдържа” за алергени.

Предвид принципа “Здраве във всички политики“, всички дейности на ЕС следва да отчитат въздействието от изпълнението им върху общественото здраве. Подобряването на здравето на европейските граждани следва да стои над всички решения на ЕС.

Съдействие за гарантиране на равен достъп до здравни услуги за всеки пациент

 1. Намаляване на здравното неравенство по отношение на достъпа до здравни грижи и качество на лечението в и между страните членки;
 2. Засилване на участието на пациентите в процеса на взимане на решения относно въвеждането на пазара на медицински продукти и медицински устройства и тяхното реимбурсиране, определяне на приоритетите за проучвания, изпитвания и научно-изследователска дейност;
 3. Повишаване на безопасността за пациентите
 4. Предоставяне на по-пълна и по-точна информация на пациентите, увеличаване на здравната грамотност;
 5. Ранно и точно диагностициране на алергии и хронични дихателни болести, като например астма и ХОББ (посредством задълбочено обучение на здравните специалисти, разработване на национални програми, изграждане на регистри и провеждане на изследвания със спирометър)
 6. Гарантиране на разпределението на повече средства за здравната политика и програми на ЕС, приоритизиране на инвестициите в научни изследвания в областта на алергичните и дихателни заболявания. Уверете се, че все повече са средствата, отделяни за здравната политика на ЕС и програми с приоритет на инвестициите в научни изследвания на алергични и респираторни заболявания

По-доброто лечение и здравни грижи допринасят за дългосрочната цел на ЕС: да гарантира остаряване в добро здраве за всички граждани и по- устойчиви здравни системи.

Подкрепете Манифеста оттук:

manifesto.efanet.org