08 април 2019

Работна група на БДББ по въпросите на туберкулозата на среща в Министерството на здравеопазването

Във връзка с публикувания на сайта на Министерство на здравеопазването проект на Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, представители на работната група по въпросите на туберкулозата към БДББ (доц. Ходжев, доц. Стефанова, д-р Трошанова, д-р Дачев, д-р Палавеев, д-р Миланов, д-р Давчев) осъществи среща в Министерство на здравеопазването с икономическия екип на Министъра на здравеопазването. Представена беше позицията на БДББ, че дейностите по контрола на туберкулозата остават сериозно недофинансирани, което има негативно въздействие върху пневмо-фтизиатричната мрежа в България през 2019 г. и съществуват реални рискове за невъзможност за нормалното й функциониране. Представени бяха финансови разчети за необходимите средства. Работната група съвместно изработи писмо до Министъра на здравеопазването, в което са представени нашите искания и предложения. Писмото беше входирано в деловодството на Министерството на здравеопазването на 03.04.2019 г.