13 май 2014

Становище на УС на БДББ относно структурните промени във Клиниката по белодробни болести и алергология на Варненската Университетска болница

До Професор Жанета Георгиева

Изпълнителен директор

на УМБАЛ „Света Марина” – Варна 

Уважаема Професор Георгиева,

         Позволявам си от името на Управителния Съвет на Българското дружество по белодробни болести, да изкажа мнение относно готвените от ръководството на УМБАЛ „Света Марина” – Варна, структурни промени, които засягат пряко и в негативен план специалността пневмология и фтизиатрия.

Предвидените промени, свързани със значителна редукция на белодробни легла и прехвърляне на дейността по интервенционална бронхоскопска диагностика в гръдната хирургия, значимо ще осакатят лечебно-диагностичната, преподавателската и научната дейност в едно социално значимо направление на съвременната медицина.  Варненската пулмологична школа винаги е била едно много силно творческо звено в България. Замислените структурни промени ще заличат до голяма степен създаденото досега с труда на видни български пулмолози.

Преценката за липса на икономическа ефективност на пулмологичната дейност е временна и е резултат на недалновидното разпределяне на финансовия ресурс от страна на НЗОК. Последните епидемиологични данни са категорични – стръмно нарастваща честота на бронхиалната астма, хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и белодробния карцином. При застаряващото и обедняващо българско население, би било наивно да се смята, че с амбулаторна дейност ще може да се посрещнат тези нарастващи нужди. Около 40% от всички болни с ХОББ имат нужда от поне една хоспитализация годишно.

Без да пренебрегваме правото Ви на управленски решения с цел подобряване на ефективността на подчиненото Ви лечебно заведение, бихме искали да Ви посъветваме внимателно да преосмислите проектираните промени. Те не бива да довеждат пулмологията във Варненската университетска болница до унизително положение. Това ще рефлектира върху десетките хиляди пациенти от Варненска и съседните Ви области, които разчитат на високоспециализирана пулмологична помощ. Осезателно ще се снижи нивото на преподаване и качеството на научната продукция.

Разчитаме на мъдрост и дългосрочна визия от Ваша страна.

08.05.2014 г.                                                   Председател на БДББ:

Гр. Плевен                                                     /Доц. д-р Явор Иванов, д./