21 юни 2016

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 1

tm12016Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) понастоящем е третата в света най- честа причина за смърт и се очаква да поддържа тази, макар и непривлекателна тенденция, до 2030 година.

Въпреки че белодробният паренхим традиционно се смята за стерилна тъкан, последните проучвания, използващи високо чувствителните генни техники, показват голямо разнообразие от бактериални колонии в белия дроб, които могат да се променят при ХОББ. Основният въпрос е какво знаем за белодробния микробиом при това инвалидизиращо заболяване, и каква е неговата роля в патогенезата.

Познанията ни за бактериалната микрофлора на белия дроб при ХОББ за момента са в своя най-ранен етап. Въпреки вълненията около белодробния микробиом, данните от проведените проучвания са все още противоречиви и лошо възпроизводими. Макар да няма единство по отношение на откритите микроорганизми в белия дроб, повечето проучвания докладват за повишено представителство на род Firmicutes.

Интересна зараждаща се концепция е, че чревната микрофлора може да модулира цялостния имунен отговор на организма, както и че смущения в нея могат да доведат до заболявания на екстраинтестинални органи и системи. Следователно, логичен въпрос е дали чревната микрофлора може да окаже ефект върху отговора на белия дроб на различни стимули?

Добре проектирани и извършени проучвания за белодробната микрофлора ще генерират нови познания, допринасяйки за иновативни методи на лечение, които да намалят социално- значимия товар на хроничната обструктивна белодробна болест.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

РОЛЯТА НА БАКТЕРИАЛНИЯ МИКРОБИОМ ПРИ ХОББ Б. Станчева, Д. Петрова, О. Георгиев

Цитиране като:

Станчева Б, Петрова Д, Георгиев О. Ролята на бактериалния микробиом при ХОББ. Торакална медицина 2016;8(1):8-27.

Сваляне на статията: TM2016;8-1_8-27

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИ С ХОББ Н. Янев, Я. Иванов

Цитиране като:

Янев Н, Иванов Я. Продължително проследяване на болни с ХОББ. Торакална медицина 2016;8(1):28-43.

Сваляне на статията: TM2016;8-1_28-43

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ГРИПА? – ЛЕСНА ДИАГНОЗА С ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ П. Пенева, Й. Радков, К. Янков

Цитиране като:

Пенева П, Радков Й, Янков К. Какво знаем за грипа? – лесна диагноза с тежки поражения. Торакална медицина 2016;8(1):44-57.

Сваляне на статията: TM2016;8-1_44-57

ВИТАМИН Д – ИЗВЕСТНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО Д. Красимирова, Д. Петрова, О. Георгиев, Р. Чернева

Цитиране като:

Красимирова Д, Петрова Д, Георгиев О, Чернева Р. Витамин Д – известното и неизвестното. Торакална медицина 2016;8(1):58-75.

Сваляне на статията: TM2016;8-1_58-75

ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ НА ДЕСНОСЪРДЕЧНИ ТРОМБИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ П. Дичев

Цитиране като:

Дичев П. Четири случая на десносърдечни тромби – диагностични и терапевтични възможности. Торакална медицина 2016;8(1):76-96.

Сваляне на статията: TM2016;8-1_76-96

CONTENTS

THE ROLE OF BACTERIAL MICROBIOME IN COPD B. Stancheva, D. Petrova, O Georgiev

Cite this as:

Stancheva B, Petrova D, Georgiev O. The role of bacterial microbiome in COPD. Thoracic Medicine 2016;8(1):8-27.

Download the article: TM2016;8-1_8-27

LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH COPD N. Yanev, Y. Ivanov

Cite this as:

Yanev N, Ivanov Y. Long-term follow-up of patients with COPD. Thoracic Medicine 2016;8(1):28-43.

Download the article: TM2016;8-1_28-43

WHAT DO WE KNOW ABOUT INFLUENZA? – EASY DIAGNOSIS WHIT SEVERE DAMAGE P. Peneva, J. Radkov, K. Yankov

Cite this as:

Peneva P, Radkov J, Yankov K. What do we know about influenza? – easy diagnosis with severe damage. Thoracic Medicine 2016;8(1):44-57.

Download the article: TM2016;8-1_44-57

VITAMIN D THE KNOWN AND UNKNOWN D. Krasimirova, D. Petrova, O. Georgiev, R. Cherneva

Cite this as:

Krasimirova D, Petrova D, Georgiev O, Cherneva R. Vitamin D the known and unknown. Thoracic Medicine 2016;8(1):58-75.

Download the article: TM2016;8-1_58-75

FOUR CASES OF RIGHT HEART THROMBI – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC POSSIBILITIES P. Dichev

Cite this as:

Dichev P. Four cases of right heart thrombi – diagnostic and therapeutic possibilities. Thoracic Medicine 2016;8(1):76-96.

Download the article: TM2016;8-1_76-96