18 май 2015

Торакална медицина – Toм V 2015 брой 1

tmПрез 2006 година бе публикувана първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза. Това е един документ с изключително значение, който е в синхрон с всички съществуващи и одобрени междуна- родни препоръки, и който е предвиден да допълва локалните и национални програми за борба с туберкулозата.

Благодарение на международна субсидия, спечелена от Българското дру- жество по белодробни болести, успяхме да преведем и отпечатаме първата редакция на стандартите в джобен, и в пълен вариант.

През декември 2009 година бе публикувана втората редакция на Между- народните стандарти за грижи при туберкулоза.

Предоставяме на вашето внимание превод на новите стандарти.

Изтегли оттук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА (Трета редакция, 2014)

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ИЗДИШАН ВЪЗДУХ – ЛЕСНО РЕШЕНИЕ НА ТРУДЕН ВЪПРОС?
П. Димов, Бл. Маринов, Ст. Костянев

Цитиране като:

Димов П, Маринов Бл, Костянев Ст. Измерване на температурата на издишан въздух – лесно решение на труден въпрос?. Торакална медицина 2015;7(1):15-23.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_15-23

ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА АЛФА-1-АНТИТРИПСИНОВ ДЕФИЦИТ
Г. Петрова, П. Переновска

Цитиране като:

Петрова Г, Переновска П. Диагноза и лечение на алфа-1-антитрипсинов дефицит. Торакална медицина 2015;7(1):24-32.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_24-32

РОЛЯТА НА БУДЕЗОНИД В КОМБИНАЦИЯТА БУДЕЗОНИД/ ФОРМОТЕРОЛ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С АСТМА И ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ
П. Глоговска, Г. Момеков, Д. Момекова, П. Павлов, Ц. Попова, Я. Иванов

Цитиране като:

Глоговска П, Момеков Г, Момекова Д, Павлов П, Попова Ц, Иванов Я. Ролята на будезонид/формотерол при лечение на пациенти с астма и хронична обструктивна белодробна болест. Торакална медицина 2015;7(1):33-51.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_33-51

ACLIDINIUM BROMIDE – ОБЩ ПРЕГЛЕД ЗА ДЪЛГОДЕЙСТВАЩ МУСКАРИНОВ РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ

В. Юрукова

Цитиране като:

Юрукова В. Aclidinium bromide – общ преглед за дългодействащ мускаринов рецепторен антагонист за лечение на ХОББ. Торакална медицина 2015;7(1):52-63.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_52-63

ФЛУТИКАЗОН ФУРОАТ/ВИЛАНТЕРОЛ ПРИ ХОББ – ПРЕДИМСТВАТА НА ЕДНОКРАТНОТО ДНЕВНО ПРИЛОЖЕНИЕ
В. Пенчева

Цитиране като:

Пенчева В. Флутиказон фуроат/вилантерол при ХОББ – предимствата на еднократното дневно приложение. Торакална медицина 2015;7(1):64-72.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_64-72

ВЛИЯНИЕ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ II ТИП ВЪРХУ БЕЛОДРОБНАТА ФУНКЦИЯ, ВЪЗПАЛЕНИЕТО И КРЪВНО-ГАЗОВАТА ОБМЯНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ)
П. Титоренков, Д. Маринова, К. Костов

Цитиране като:

Титоренков П, Маринова Д, Костов К. Влияние на захарния диабет II тип върху белодробната функция, възпалението и кръвно-газовата обмяна при пациенти с ХОББ (предварителни резултати). Торакална медицина 2015;7(1):73-82.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_73-82

ДИАГНОСТИЧЕН ИМУНОХИСТОХИМИЧЕН ПАНЕЛ ЗА ЕНДОСКОПСКИ БИОПСИИ ПРИ ТИПИЗИРАНЕ НА НЕОПЕРАБИЛНИ БЕЛОДРОБНИ КАРЦИНОМИ
С. Генова, В. Беловеждов, Д. Сертева

Цитиране като:

Генова С, Беловеждов В, Сертева Д. Диагностичен имунохистохимичен панел за ендоскопски биопсии при типизиране на неоперабилни белодробни карциноми. Торакална медицина 2015;7(1):83-95.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_83-95

ХИПЕРСЕНЗИТИВЕН ПНЕВМОНИТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ НА ГЪБИ – СЛУЧАЙ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

С. Дерменджиев, П. Делева

Цитиране като:

Дерменджиев С, Делева П. Хиперсензитивен пневмонит при професионална експозиция на гъби – случай от клиничната практика. Торакална медицина 2015;7(1):96-106.

Сваляне на статията: TM2015;7-1_96-106

 

CONTENTS

INTERNATIONAL STANDARDS FOR TUBERCULOSIS CARE
(Third edition, 2014)

MEASUREMENT OF EXHALED BREATH TEMPERATURE – AN EASY SOLUTION TO A DIFFICULT QUESTION?
Dimov P, Marinov Bl, Kostianev St

Cite this as:

Dimov P, Marinov Bl, Kostianev St. Measurement of exhaled breath temperature – an easy solution to a difficult question? Thoracic Medicine 2015;7(1):15-23.

Download the article: TM2015;7-1_15-23

ALPHA-1-ANTITRYPSIN DEFICIENCY – DIAGNOSIS AND TREATMENT

G. Petrovа, P. Perenovska

Cite this as:

Petrova G, Perenovska P. Alpha-1-antitrypsin deficiency – diagnosis and treatment. Thoracic Medicine 2015;7(1):24-32.

Download the article: TM2015;7-1_24-32

THE ROLE OF BUDESONIDE IN THE COMBINATION BUDESONIDE/ FORMOTEROL IN TREATMENT OF PATIENTS WITH ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
P. Glogovska, G. Momekov, D. Momekova, P. Pavlov, T. Popova, Y. Ivanov

Cite this as:

Glogovska P, Momekov G, Momekova D, Pavlov P, Popova T, Ivanov Y. The role of Budesonide in the combination Budesonide/Formoterol in treatment of patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Thoracic Medicine 2015;7(1):33-51.

Download the article: TM2015;7-1_33-51

ACLIDINIUM BROMIDE – A REVIEW OF A LONG-ACTING MUSCARINIC RECEPTOR ANTAGONIST FOR COPD TREATMENT

V. Youroukova

Cite this as:

Youroukova V. Aclidinium bromide – a review of a long-acting muscarinic receptor antagonist for COPD treatment. Thoracic Medicine 2015;7(1):52-63.

Download the article: TM2015;7-1_52-63

FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL IN COPD – THE ADVANTAGES OF ONCE-DAILY ADMINISTRATION
V. Pencheva

Cite this as:

Pencheva V. Fluticasone Furoate/Vilanterol in COPD – the advantages of once-daily administration. Thoracic Medicine 2015;7(1):64-72.

Download the article: TM2015;7-1_64-72

EFFECTS OF DIABETES MELLITUS TYPE II ON LUNG FUNCTION, INFLAMMATION AND BLOOD GAS EXCHANGE IN PATIENTS WITH COPD (PRELIMINARY RESULTS)
P. Titorenkov, D. Marinova, K. Kostov

Cite this as:

Titorenkov P, Marinova D, Kostov K. Effects of diabetes mellitus type II on lung function, inflammation and blood gas exchange in patients with COPD (preliminary results). Thoracic Medicine 2015;7(1):73-82.

Download the article: TM2015;7-1_73-82

DIAGNOSTIC IMMUNOHISTOCHEMICAL PANEL IN THE DIAGNOSTICS OF ENDOSCOPIC BIOPSIES FROM UNRESECTABLE LUNG CANCER CASES
S. Genova, V. Belovegdov, D. Serteva

Cite this as:

Genova S, Belovegdov V, Serteva D. Diagnostic immunohistochemical panel in the diagnostics of endoscopic biopsies from unresectable lung cancer cases. Thoracic Medicine 2015;7(1):83-95.

Download the article: TM2015;7-1_83-95

HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS AFTER OCCUPATIONAL EXPOSITION TO MUSHROOMS – CLINICAL CASE PRESENTATION
S. Dermendziev, P. Deleva

Cite this as:

Dermendziev S, Deleva P. Hypersensitivity pneumonitis after occupational exposition to mushrooms – clinical case presentation. Thoracic Medicine 2015;7(1):96-106.

Download the article: TM2015;7-1_96-106