08 август 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 2

tm-br20Атмосферното замърсяване се състои от много замърсители, малка част от които могат да бъдат изследвани, проследявани и регулирани. Сместа от твърди и течни частици суспензирани в атмосферата, представляват фините прахови частици (ФПЧ). През 2010 СЗО изчислява, че по- вече от 6 милиона души умират преждевременно всяка година поради замърсяване на въздуха. Замърсяването с ФПЧ допринася приблизително за 800 000 от тях. България по население е приблизително 1% от ЕС, но е отговорна за 2.5% от емитираните прахови частици.

Битовото отопление продължава да е основен източник на ФПЧ. Изгарянето на биомаса е свързано с 2.4 пъти по-висок риск от развитието на ХОББ, при жени от селски райони.

Опесъчаването и непочистването на пътищата допринасят за завишаване на ФПЧ. Замърся- ването свързано с трафика, пречи на развитието на белите дробове при деца между 10 и 18 години. Хората, живеещи в близост до големи натоварени пътни артерии, са с повишен риск за развитие на астма и ХОББ.

Респираторни симптоми и влошаване на белодробната функция, са наблюдавани и при гор- ски пожари, както при пациенти с астма и ХОББ, така и при здрави индивиди.

ФПЧ могат да предизвикат влошаване на сърдечни заболявания, инфаркти, аритмии. Те могат да засегнат ЦНС и репродуктивната система, както и да причинят ракови заболявания.

Множеството вредни ефекти на ФПЧ са свързани с феномените на бронхиална хиперреактив- ност, оксидативен стрес, белодробно и системно възпаление, увеличаване на вирусните инфек- ции и намаляване на цилиарната активност.

Мерките за ограничаване на замърсяването с ФПЧ подобряват продължителността и качест- вото на живота, намаляват смъртността от респираторни причини и заболеваемостта от ХОББ.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

И. Крачунов, Я. Иванов

Цитиране като:

Крачунов И, Иванов Я. Фини прахови частици и белодробни болести. Торакална медицина 2014;6(2):8-17.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_8-17

ВИТАМИН D ДЕФИЦИТ И НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ – ОБЗОР

Е. Меков, Я. Славова

Цитиране като:

Меков Е, Славова Я. Витамин D дефицит и недостатъчност при пациенти с ХОББ – обзор. Торакална медицина 2014;6(2):18-32.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_18-32

МНОГОТО ЛИЦА НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА

В. Юрукова

Цитиране като:

Юрукова В. Многото лица на бронхиалната астма. Торакална медицина 2014;6(2):33-43.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_33-43

БТЕ – ДИАГНОСТИЧНИ АЛГОРИТМИ

С. Найденска, Д. Петрова, О. Георгиев, Е. Смилкова

Цитиране като:

Найденска С, Петрова Д, Георгиев О, Смилкова Е. БТЕ – диагностични алгоритми. Торакална медицина 2014;6(2):44-57.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_44-57

GENUAIR ® – НОВ МНОГОДОЗОВ СУХ ПРАХОВ ИНХАЛАТОР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЪЛГОДЕЙСТВАЩ МУСКАРИНОВ АНТАГОНИСТ

В. Юрукова

Цитиране като:

Юрукова В. Genuair ® – нов многодозов сух прахов инхалатор за приложението на дългодействащ мускаринов антагонист. Торакална медицина 2014;6(2):58-68.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_58-68

АДЕНОКАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КЛАСИФИКАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ

С. Поповска, П. Маринова, Зл. Иванова, Я. Иванов

Цитиране като:

Поповска С, Маринова П, Иванова Зл, Иванов Я. Аденокарцином на белия дроб в светлината на новата международна интердисциплинарна класификация – проблеми, решения, препоръки. Торакална медицина 2014;6(2):69-84.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_69-84

ЕДНОГОДИШНО, НЕИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО, ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, КОЕТО ИЗСЛЕДВА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ В РУТИННАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

Я. Иванов, Е. Германова, И Николаев

Цитиране като:

Иванов Я, Германова Е, Николаев И. Едногодишно, неинтервенционално, обсервационно проучване, което изследва терапевтичен подход за лечение на ХОББ в рутинната клинична практика в България. Торакална медицина 2014;6(2):85-90.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_85-90

КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ, ЛЕКУВАНИ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ В ИНТЕНЗИВНО РЕСПИРАТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ

В. Димитрова, К. Янков, Д. Димитров, Ст. Ненкова, Ц. Йорданова 

Цитиране като:

Димитрова В, Янков К, Димитров Д, Ненкова Ст, Йорданова Ц. Клиничен анализ на пациенти, лекувани с механична вентилация в интензивно респираторно отделение. Торакална медицина 2014;6(2):91-98.

Сваляне на статията: TM2014;6-2_91-98

 

CONTENTS

PARTICULATE MATTER AND RESPIRATORY HEALTH

I. Krachunov, Y. Ivanov

Cite this as:

Krachunov I, Ivanov Y. Particulate matter and respiratory health. Thoracic Medicine 2014;6(2):8-17.

Download the article: TM2014;6-2_8-17

VITAMIN D DEFICIENCY AND INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH COPD – A SYSTEMATIC REVIEW

E. Mekov, Y. Slavova

Cite this as:

Mekov E, Slavova Y. Vitamin D deficiency and insufficiency in patients with COPD – a systematic review. Thoracic Medicine 2014;6(2):18-32.

Download the article: TM2014;6-2_18-32

MANY FACES OF BRONCHIAL ASTHMA

V. Youroukova

Cite this as:

Youroukova V. Many faces of bronchial asthma. Thoracic Medicine 2014;6(2):33-43.

Download the article: TM2014;6-2_33-43

PULMONARY EMBOLISM – DIAGNOSTIC ALGORITHMS

S. Naydenska, D. Petrova, O. Georgiev, E. Smilkova

Cite this as:

Naydenska S, Petrova D, Georgiev O, Smilkova E. Pulmonary embolism – diagnostic algorithms. Thoracic Medicine 2014;6(2):44-57.

Download the article: TM2014;6-2_44-57

GENUAIR® – NEW MULTI-DOSE DRY POWDER INHALER FOR ADMINISTRATION OF A LONG-ACTING MUSCARINIC ANTAGONIST

V. Youroukova

Cite this as:

Youroukova V. Genuair ® – new multi-dose dry powder inhaler for administration of a long-acting muscarinic antagonist. Thoracic Medicine 2014;6(2):58-68.

Download the article: TM2014;6-2_58-68

ADENOCARCINOMA OF THE LUNG ACCORDING TO THE NEW INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CLASSIFICATION – PROBLEMS, DECISIONS AND RECOMMENDATIONS

S. Popovska, P. Marinova, Zl. Ivanova, Y. Ivanov

Cite this as:

Popovska S, Marinova P, Ivanova Zl, Ivanov Y. Adenocarcinoma of the lung according to the new international multidisciplinary classification – problems, decisions and recommendations. Thoracic Medicine 2014;6(2):69-84.

Download the article: TM2014;6-2_69-84

A ONE YEAR NON-INTERVENTIONAL, OBSERVATIONAL STUDY TO EXPLORE THE TREATMENT PARADIGM OF COPD IN THE ROUTINE CLINICAL PRACTICE IN BULGARIA

Y. Ivanov, E. Germanova, I. Nikolaev

Cite this as:

Ivanov Y, Germanova E, Nikolaev I. A one year non-interventional, observational study to explore the treatment paradigm of COPD in the routine clinical practice in Bulgaria. Thoracic Medicine 2014;6(2):85-90.

Download the article: TM2014;6-2_85-90

CLINICAL ANALYSIS OF PATIENTS TREATED BY MECHANICAL VENTILATION IN INTENSIVE RESPIRATORY CARE UNIT

V. Dimitrova, K. Yankov, D. Dimitrov, St. Nenkova, Tz. Yordanova

Cite this as:

Dimitrova V, Yankov K, Dimitrov D, Nenkova St, Yordanova Tz. Clinical analysis of patients treated by mechanical ventilation in intensive respiratory care unit. Thoracic Medicine 2014;6(2):91-98.

Download the article: TM2014;6-2_91-98