24 февруари 2015

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 4

tm22През последните десетилетия значително се увеличиха случаите с туберкулоза с лекар- ствена резистентност, феномен, предизвикан изцяло от човешкото поведение. Мултирезис- тентната туберкулоза (MDR-TB) се дефинира като туберкулоза, причинена от M. tuberculosis с резистентност in vitro поне към изониазид (H) и рифампицин (R) едновременно (1, 18). По данни на Световната здравна организация (СЗО), по света през 2013г. около 480 000 души са заболели от MDR-TB, а 210 000 са починали от тази форма на заболяването. 3.5% от всич- ки новорегистрирани случаи с туберкулоза и 20.5% от случаите на повторно лечение са с MDR-TB. Най-високи са нивата й в Източна Ев- ропаиЦентралнаАзия,къдетовнякоиотстра- ните достигат до повече от 35% от новореги- стрираните случаи с туберкулоза, и повече от 55% от случаите на повторно лечение (17). СЗО определя 27 страни с високо бреме на MDR- TB, в които има поне 4 000 случая с MDR-TB го- дишно и/или поне 10% от новорегистрираните случаи с туберкулоза са с MDR-TB (20). Петна- десет от тези страни са в Европейския регион на СЗО.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА СЛУЧАИТЕ С МУЛТИРЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 Г.

В. Миланов, Д. Стефанова, М. Замфирова, Т. Върлева, Е. Бачийска, А. Колева, А. Янева

Цитиране като:

Миланов В, Стефанова Д, Замфирова М, Върлева Т, Бачийска Е, Колева А, Янева А. Анализ на факторите, свързани с изхода от лечението на случаите с мултирезистентна туберкулоза в България за периода 2009-2011 г. Торакална медицина 2014;6(4):8-22.

Сваляне на статията: TM2014;6-4_8-22

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ ПРИ ХОББ – ЧАСТ 3: ПОСЛЕДСТВИЯ

Е. Меков, Я. Славова

Цитиране като:

Меков Е, Славова Я. Захарен диабет и метаболитен синдром при ХОББ – част 3: последствия. Торакална медицина 2014;6(4):23-36.

Сваляне на статията: TM2014;6-4_23-36

БЪДЕЩЕТО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С МУКОВИСЦИДОЗА

Г. Петрова, П. Переновска

Цитиране като:

Петрова Г, Переновска П. Бъдещето за пациентите с муковисцидоза. Торакална медицина 2014;6(4):37-47.

Сваляне на статията: TM2014;6-4_37-47

ТИОТРОПИУМ ПРИ АСТМА – НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

В. Пенчева

Цитиране като:

Пенчева В. Тиотропиум при астма – нови терапевтични възможности. Торакална медицина 2014;6(4):48-58.

Сваляне на статията: TM2014;6-4_48-58

СЛУЧАЙ НА ХИПЕРСЕНЗИТИВЕН ПНЕВМОНИТ

В. Андреев, П. Глоговска, Р. Иванова, С. Гечева, Я. Иванов

Цитиране като:

Андреев В, Глоговска П, Иванова Р, Гечева С, Иванов Я. Случай на хиперсензитивен пневмонит. Торакална медицина 2014;6(4):59-65.

Сваляне на статията: TM2014;6-4_59-65

РЕТРОГРАДНА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ С РАЗВИТИЕ НА ОСТРА МИОКАРДНА ИСХЕМИЯ НА ФОНА НА ХРОНИЧНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА: ОПИСАНИЕ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ

Т. Кирякова, Д. Методиев, В. Иванова, Ан. Ковачев, Ал. Анастасова, Ал. Александров

Цитиране като:

Кирякова Т, Методиев Д, Иванова В, Ковачев Ан, Анастасова Ал, Александров Ал. Ретроградна аортна дисекация с развитие на остра миокардна исхемия на фона на хронична употреба на наркотични вещества: описание на съдебномедицински случай. Торакална медицина 2014;6(4):66-73.

Сваляне на статията: TM2014;6-4_66-73

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБАРТЕРИИТ

проф. д-р Ст. Киркович

 

CONTENTS

ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH TREATMENT OUTCOME IN CASES WITH MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN BULGARIA, 2009-2011

V. Milanov, D. Stefanova, M. Zamfirova, T. Varleva, E. Bachiyska, A. Koleva, A. Yaneva

Cite this as:

Milanov V, Stefanova D, Zamfirova M, Varleva T, Bachiyska E, Koleva A, Yaneva A. Analysis of factors associated with treatment outcome in cases with multidrug-resistant tuberculosis in Bulgaria, 2009-2011. Thoracic Medicine 2014;6(4):8-22.

Download the article: TM2014;6-4_8-22

DIABETES MELLITUS AND METABOLIC SYNDROME IN COPD – PART 3: CONSEQUENCES

E. Mekov, Y. Slavova

Cite this as:

Mekov E, Slavova Y. Diabetes mellitus and metabolic syndrome in COPD – part 3: consequences. Thoracic Medicine 2014;6(4):23-36.

Download the article: TM2014;6-4_23-36

FUTURE FOR THE PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

G. Petrova, P. Perenovska

Cite this as:

Petrova G, Perenovska P. Future for the patients with cystic fibrosis. Thoracic Medicine 2014;6(4):37-47.

Download the article: TM2014;6-4_37-47

TIOTROPIUM IN ASTHMA – NEW TREATMENT OPTIONS

V. Pencheva

Cite this as:

Pencheva V. Tiotropium in asthma – new treatment options. Thoracic Medicine 2014;6(4):48-58.

Download the article: TM2014;6-4_48-58

A CASE OF HYPERSENSITIVE PNEUMONITIS

V. Andreev, P. Glogovska, R. Ivanova , S. Gecheva, Y. Ivanov

Cite this as:

Andreev V, Glogovska P, Ivanova R, Gecheva S, Ivanov Y. A case of hypersensitive pneumonitis. Thoracic Medicine 2014;6(4):59-65.

Download the article: TM2014;6-4_59-65

RETROGRADE AORTIC DISSECTION WITH DEVELOPMENT OF ACUTE MYOCARDIAL ISCHEMIA ON A BACKGROUND OF CHRONIC DRUG АBUSE: A FORENSIC CASE

T. Kiryakova, D. Metodiev, V. Ivanova, An. Kovachev, Al. Anastasova, Al. Aleksandrov

Cite this as:

Kiryakova T, Metodiev D, Ivanova V, Kovachev An, Anastasova Al, Aleksandrov Al. Retrograde aortic dissection with development of acute myocardial ischemia on a background of chronic drug abuse: a forensic case. Thoracic Medicine 2014;6(4):66-73.

Download the article: TM2014;6-4_66-73

PULMUNARY TROMBARTHERIIT

prof. dr St. Kirkovich