06 февруари 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 3

tm2016Микрорибонуклеиновите киселини (миРНКи) са малки РНК молекули (дължина 21-25 нуклеотида), които осъществяват посттранскрипционна отрицателна обратна връзка върху генната експресия чрез разграждане на матричната РНК (мРНК) и/или инхибиране на протеиновата транс- лация. Нарушената регулация на миРНК може да има обширни ефекти върху генната и протеинната експресия, засягайки множество биологични процеси.Сред механизмите за възникване на ХОББ, освен генетични и фактори на средата, роля играят и епигенетични фактори като патологична експресия на миРНК.

Основна патофизиологична характеристика на ХОББ е нарушена регулация във възпалителния отговор, който се осъществява чрез възпалителни протеини, регулирани от миРНК. Нарушената експресия на миРНК при пациен- ти с ХОББ е свързана и с мускулна дисфункция и повишена честота на туморни процеси. В тази статия е разгледано специфичното действие на отделни миРНКи с нарушена експресия при ХОББ.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

МИКРОРИБОНУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ

Е. Меков, Я. Славова, Д. Костадинов, Д. Маринова

Цитиране като:

Меков Е, Славова Я, Костадинов Д, Маринова Д. Микрорибонуклеинови киселини при пациенти с ХОББ. Торакална медицина 2015;7(3):8-19.

Сваляне на статията: TM2015;7-3_8-19

БРОНХОСКОПСКА ПРИЦЕЛНА БЕЛОДРОБНА ДЕИНЕРВАЦИЯ

Н. Янев, В. Андреев, Ст. Станимиров, T. Тонева, Я. Иванов

Цитиране като:

Янев Н, Андреев В, Станимиров Ст, Тонева Т, Иванов Я. Бронхоскопска прицелна белодробна деинервация. Торакална медицина 2015;7(3):20-25.

Сваляне на статията: TM2015;7-3_20-25

ХРОНИЧНА ТРОМБОЕМБОЛИЧНА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Е. Меков, Я. Славова, Р. Петков

Цитиране като:

Меков Е, Славова Я, Петков Р. Хронична тромбоемболична пулмонална хипертония. Торакална медицина 2015;7(3):26-41.

Сваляне на статията: TM2015;7-3_26-41

ФУЛМИНАНТНА ФОРМА НА ИДИОПАТИЧНА БЕЛОДРОБНА ХЕМОСИДЕРОЗА: РЯДКА ПРИЧИНА ЗА ВНЕЗАПНА СМЪРТ

Д. Методиев, М. Анкова, Ц. Бошнакова, Я. Тошев, Г. Стоянова

Цитиране като:

Методиев Д, Анкова М, Бошнакова Ц, Тошев Я, Стоянова Г. Фулминантна форма на идиопатична белодробна хемосидероза: рядка причина за внезапна смърт. Торакална медицина 2015;7(3):42-49.

Сваляне на статията: TM2015;7-3_42-49

ЕНДОБРОНХИАЛЕН АДЕНОФИБРОМ: ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ

Д. Методиев, Я. Тошев, М. Анкова, Ц. Бошнакова, Р. Маринов, В. Тренева, Г. Стоянова

Цитиране като:

Методиев Д, Тошев Я, Анкова М, Бошнакова Ц, Маринов Р, Тренева В, Стоянова Г. Ендобронхиален аденофибром: описание на случай. Торакална медицина 2015;7(3):50-55.

Сваляне на статията: TM2015;7-3_50-55

ПРИНОСЪ КЪМЪ ПАТОГЕНЕЗАТА НА ТУБЕРКОЛОЗНИЯ ЛОБИТЪ

д-ръ Ст. Т. Тодоровъ

АНОТАЦИЯ

ЕСЕННА НАУЧНА СРЕЩА НА БДББ

НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ

CONTENTS

MICRORIBONUCLEIC ACIDS IN PATIENTS WITH COPD

Е. Mekov, Y. Slavova, D. Kostadinov, D. Marinova

Cite this as:

Mekov E, Slavova Y, Kostadinov D, Marinova D. Microribonucleic acids in patients with COPD. Thoracic Medicine 2015;7(3):8-19.

Download the article: TM2015;7-3_8-19

BRONCHOSCOPIC TARGETED LUNG DENERVATION

 N. Yanev, V. Andreev, St. Stanimirov, T. Toneva, Y. Ivanov

Cite this as:

Yanev N, Andreev V, Stanimirov St, Toneva T, Ivanov Y. Bronchoscopic targeted lung denervation. Thoracic Medicine 2015;7(3):20-25.

Download the article: TM2015;7-3_20-25

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION

E. Mekov, Y. Slavova, R. Petkov

Cite this as:

Mekov E, Slavova Y, Petkov R. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Thoracic Medicine 2015;7(3):26-41.

Download the article: TM2015;7-3_26-41

FULMINANT FORM OF IDIOPATHIC PULMONARY HEMOSIDEROSIS: A RARE CAUSE OF SUDDEN DEATHD. Metodiev, M. Ankova, Tz. Boshnakova, Y. Toshev, G. Stoyanova

Cite this as:

Metodiev D, Ankova M, Boshnakova Tz, Toshev Y, Stoyanova G. Fulminant form of idiopathic pulmonary hemosiderosis: a rare cause of sudden death. Thoracic Medicine 2015;7(3):42-49.

Download the article: TM2015;7-3_42-49

ENDOBRONCHIAL ADENOFIBROMA: A CASE REPORTMetodiev, Y. Toshev, M. Ankova, Tz. Boshnakova, R. Marinov, V. Treneva, G. Stoyanova

Cite this as:

Metodiev D, Toshev Y, Ankova M, Boshnakova Tz, Marinov R, Treneva V, Stoyanova G. Endobronchial adenofibroma: a case report. Thoracic Medicine 2015;7(3):50-55.

Download the article: TM2015;7-3_50-55

CONTRIBUTION TO THE PATHOGENESIS OF TUBERCULOUS LOBITIS

Dr St. T. Todorov

ANNOTATION

BRS AUTUMN SCIENCЕ MEETING

NIKOLAY DONCHEV