11 юли 2020

Асоциация на стратегиите за неинвазивна оксигенация с общопричинната смъртност при възрастни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Систематичен преглед и мета-анализ.

Острата хипоксемична дихателна недостатъчност е сред водещите причини за прием в интензивно отделение при възрастни пациенти и често води до ендотрахеална интубация и инвазивна механична вентилация.

Инвазивната механична вентилация е свързана с тежки нежелани ефекти и избягването на ненужна ендотрахеална интубация остава основна цел при лечението на пациенти с остра хипоксемична дихателна недостатъчност.

Разработени са множество стратегии за неинвазивно поддържане на оксигенацията и вентилацията, които могат да намалят риска от ендотрахеална интубация и смъртност. Все още обаче не е ясно коя от тях е най-ефективна.

Стандартната кислородна терапия, обикновено с дебит под 15L/min, е конвенционалният подход за доставяне на допълнителен кислород при пациенти с остра хипоксемична дихателна недостатъчност.

Като алтернатива неинвазивната вентилация с използване на лицева маска или шлем може да допринесе  за намаляване на риска от ендотрахеална интубация.

Стратегии за неинвазивна оксигенация и риск от смъртност.

Използването на стандартен кислород като еталон, НИВ с шлем и НИВ с лицева маска са значително свързани с по-нисък риск от смъртност.

Назално подаване на кислород с висок поток не е свързан със статистически значим по-нисък риск от смъртност в сравнение със стандартната кислородна терапия.

Неинвазивната вентилация с шлем също така е свързана със значително намаляване на смъртността в сравнение с назално подаване на кислород с висок поток и неинвазивната вентилация с лицева маска.

Няма съществена разлика във връзката със смъртността при сравняване на неинвазивната вентилация с лицева маска с назалното подаване на кислород с висок поток.

Вероятността за най-добри резултати в намаляването на смъртността от всички причини сред всички възможни интервенции е по-висока за НИВ с шлем, последвана от НИВ с лицева маска, назално подаване на кислород с висок поток и стандартна кислородна терапия.

Стратегии за неинвазивна оксигенация и риск от ендотрахеална интубация.

Неинвазивната вентилация с шлем, неинвазивната вентилация с лицева маска и назалното подаване на кислород с висок поток са свързани с по-малък риск от ендотрахеална интубация в сравнение със стандартната кислородна терапия.

Неинвазивната вентилация с шлем е свързана с намален риск от ендотрахеална интубация в сравнение с назалното подаване на кислород с висок поток и НИВ с лицева маска.

Не се наблюдава съществена разлика за връзката с ендотрахеалната интубация при сравняване на неинвазивна вентилация с лицева маска и назалното подаване на кислород с висок поток.

Вероятността за най-добри резултати в намаляването на риска от ендотрахеална интубация е най-висока за НИВ с шлем, последвана от НИВ с лицева маска, назално подаване на кислород с висок поток и стандартна кислородна терапия.

В заключение в този мрежов мета-анализ на проучвания при възрастни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност, стратегиите за лечение с неинвазивна вентилация, в сравнение със стандартната кислородна терапия, са свързани с по-нисък риск от смърт. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разберат по-добре относителните ползи от всяка стратегия.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник