23 февруари 2014

Указание за авторите

Устно представяне :

Всеки автор има 10 минути за устно представяне на своя доклад . Модераторите на сесията ще следят строго за спазване времето.

Моля подгответе презентацията си на Power Point, запишете я на CD или на USB-памет и я предайте на техническия персонал, до 30 минути преди сесията.

 

Постерна сесия :

Авторите трябва да поставят своите постери сутринта в дена на тяхната сесия от 08:00 и да ги свалят в 17:00 ч.

Представящите автори са длъжни да бъдат край техните постери по времето на дискусията в рамките на постерната сесия, отразено в конгресната програма.

 

Инструкция за подготовка на постерите :

1. Постерното табло,което ще е на разположение на авторите, има следните      размери: 100 см хоризонтално x 200 см вертикално.

2. Номера на постера и кода на сесията ще бъдат поставени най-отгоре от организаторите.

3. В горната си част постерът трябва да съдържа заглавието на резюмето,представящият автор,съавторите и имената на институцията.

4. Съдържанието на постера трябва да включва: въведение, цел на проучването,описание на материали и методи, резултати и заключение.

5.  Моля да изберете шрифт и размер,виждащи се от дистанция най-малко от 1 м.

6.  Таблиците, графиките и другите илюстрации трябва да са ясно представени и надписани.

7.  Моля да използвате леки материали за подготовка на Вашият постер.

8.  Авторите са отговорни за поставянето и свалянето на постерите.

Прилепващите материали ще се предоставят от организаторите.