01 август 2018

Указание за авторите / Instructions for authors

 Устно представяне:

Всеки автор има 10 минути за устно представяне на своя доклад.

 

Постерна сесия:

Авторите трябва да поставят своите постери сутринта в деня на тяхната сесия от 08:00 и да ги свалят в 17:00 ч.

По време на постерната сесия и дискусията, обявени в конгресната програма, авторските колективи ги представят пред модераторите на сесията.

 

Инструкция за подготовка на постерите:

Постерно табло ще е на разположение на авторите с размери 210 см височина и 75 см широчина

Номера на постера и кодът на сесията ще бъдат поставени най-отгоре от организаторите.

В горната си част постерът трябва да съдържа заглавието на резюмето, представящия автор, съавторите и имената на институцията.

Съдържанието на постера трябва да включва: въведение, цел на проучването, материал и методи, резултати и заключение.Моля, изберете размер на шрифт, виждащ се от дистанция най-малко 1 м.

Таблиците, графиките и другите илюстрации трябва да са ясно представени и надписани.

Авторите са отговорни за поставянето и свалянето на постерите.

Прилепващите материали ще се предоставят от организаторите.


Instructions for authors:

Oral presentation:

The authors have 10 minutes for presenting their work.

Poster sessions:

The authors are asked to place their posters in the morning on the day of their poster sessions at 8.00 o’clock and to remove them at 17.00 o’clock.

During the poster session and the discussion time which will be set in the scientific program, the authors must present their work to the moderators of the session.

Instructions for preparing the posters:

Poster panels will be available for the authors with the following sizes: 210 cm height and 75 cm width.

The poster number and the code of the session will be placed at the top of the poster panel by the organizers.

At the upper part the poster must contain the title of the abstract, the presenting author, co-authors and the names of the affiliations.

The poster content must include: introduction, aim of the study, materials and methods, results and conclusions. Please, make sure that the font size is visible at least from one meter distance.

Tables, figures and other illustrations should be clearly presented and titled.

The authors are responsible for placing and removing their posters.

Attaching materials will be provided by the organizers.