05 юли 2020

Ендобронхиална ултразвукова насочена трансбронхиална иглeна аспирация за PD-L1 тестване при недребноклетъчен рак на белия дроб

Обосновка: PD-L1 експресията на ракови клетки е клинично важен биомаркер за избор на NSCLC пациенти за лечение с PD-1 / PD-L1 инхибитори. Клинични изпитвания на имунотерапия при пациенти с недребноклетъчен белодробен рак изисква хистология за PD-L1 тестване, докато в клиничната практика пробите за цитология обикновено се придобиват при пациенти с напреднало заболяване.

 

Цели: Това проучване изследва адекватността на вземането на проби под ръководството на ендобронхиален ултразвук с трансбронхиална аспирационна игла (EBUS-TBNA) за PD-L1 тестване в сравнение с други методи. Освен това е изследвана връзката между клинико-патологичните характеристики и PD-L1 експресията в изследваната популация.

 

Методи: Петстотин седемдесет и седем NSCLC проби са анализирани пациенти с NSCLC в шест центъра в Обединеното кралство и един в Съединените щати между януари 2015 и декември 2016 г.

 

Основни резултати: В групата EBUS-TBNA (189 екземпляра) общият процент на пациентите с успешно PD-L1 тестване е 94,7%. Няма значителна разлика в адекватността на пробата с други методи за тъканно придобиване. По-възрастните индивиди са имали по-високи нива на неуспех на PD-L1 тестване (OR = 1,06, p = 0,008). При многовариантния анализ напредналият N-стадий (р = 0,048) и наличието на мозъчни метастази (р <0,001) са свързани с висока PD-L1 експресия.

 

Заключение: Това голямо многоцентрово проучване показва, че EBUS-TBNA осигурява проби, адекватни за PD-L1 тестване и че напредналият N етап и наличието на мозъчни метастази са свързани с висока PD-L1 експресия.

 

Превод: Габриела Илиянова

 

Източник