26 май 2020

Гени свързани с КОВИД-19 в клетки от храчка при астма: връзка между демографски черти и кортикостероиди

КОВИД-19 се причинява от САРС коронавирус 2. Ангиотензин конвертиращ ензим 2  (ACE2)  и трансмембранен протеазен серин 2  (TMPRSS2) посредничат вирусната инфекция в клетките на макроорганизма. Възможно е, разлики в експресията на  ACE2 и TMPRSS2 гените в клетките в храчката сред пациенти с астма да идентифицират подгрупи в риск за заболяемост за КОВИД – 19.

Анализирани са гените за ACE2, TMPRSS2 и вътреклетъчна адхезионна молекула 1 (ICAM-1) в клетки от храчка от 330 участници в клинично изпитване SARP-3 и 79 здрави контроли.

Резултатите показват, че генната експресия на ACE2 е по-рядка от TMPRSS2, и че двата гена се срещат еднакво често при болни с астма и здрави индивиди. Сред пациентите с астма, мъжете, афроамериканците и пациентите с история за ЗД има повишена експресия на двата гена, докато употребата на ИКС се свързва с по-ниска експресия на същите, но терапията със системен кортикостероид не води до подобно понижаване на генната експресия. Тези резултати се различават с данните за ICAM-1, където генната екпсресия е повишена при астма, но се наблюдават по-малко последователни различия, свързани с пол, раса и употреба на ИКС.

В заключение по-високата експресия на ACE2 и TMPRSS2 при мъже, афро-американци и пациенти със захарен диабет дава основание за наблюдение на тези подгрупи при астма с оглед повишен риск от COVID19. Ниската експресия на ACE2 и TMPRSS2 гени при лечение с ИКС, дава основание за проспективно проучване за употребата на ИКС като предиктор за намалена чувствителност към инфекция със SARS-CoV-2 и намалена заболеваемост от COVID19.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник