09 май 2016

Годишно общо събрание на БДББ

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква годишно общо събрание на сдружението на 11.06.2016 година, от 11.30 – 13.00 часа, на адрес: Област Варна, общ. Варна, к.к. “Златни пясъци”, Крайбрежна алея, хотел “Интернационал”, зала “Импресия”, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода от 06.06.2014 до 11.06.2016 година.
  2. Финансов отчет на Контролно-ревизионната комисия.
  1. Отчет на гл.редактор на сп. Торакална медицина.
  2. Дискусия по отчета на Управителния Съвет и на Контролно-ревизионната комисия.
  3. Избор на Председател на Управителния Съвет и Управителен Съвет за следващия двугодишен период.
  4. Избор на Председател и членове на Контролно-ревизионната комисия.
  5. Избор на гл.редактор на сп. „Торакална медицина“

 

Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в работата на Общото събрание чрез насроченото заседание.

 

Управителен съвет на “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”