15 май 2020

Изясняване на риска от белодробна болест при SZ α1-антитрипсинoв дефицит

ZZ-генотипът отговарящ за α1-антитрипсиновия дефицит (AATД)  се асоциира  с развитието на ХОББ, дори и сред непушачи. SZ-генотипът също се счита за причина за развитието на белодробна болест, но въпреки това неговият ефект върху белите дробове все още не е напълно изяснен.

Целта на проведеното проучване е да се определи влиянието на SZ-AATД върху спирометрията в сравнение със спирометрията в рискова популация и да се определи ефекта на отказване от тютюнопушенето при съответния генотип.
Проспективно са проследени 166 лица и е извършено сравнение между спирометриите на 70 лица със SZ генотип и 46 MM / MS генотип (контроли).
Впоследствие са анализирани ретроспективни данни от регистъра на SZ генотип, за да се определи ефекта на спирането на тютюнопушенето върху спада на спирометрията (n = 60) и плазмения анти-неутрофил-еластазен (анти-NE) капацитет.
Проучването показва, че носителите на SZ генотип, които никога не са пушили не демонстрират повишен риск от развитието на ХОББ, независимо от нивото на AAT.  Наличието на SZ αя-антитрипсинов дефицит  при пушачи сигнификантно потенциира въздушната обструкция.  При бивши пушачи, SZ α1-антитрипсинов дефицит не свързва с по-лоша белодробна функция, което предполага, че прекратяването на тютюнопушенето  би намалило обструктивния процес. Не са открити доказателства, че предполагаемия защитен праг в нивата на ААТ, предпазва от риска за развитие на обструктивна болест при SZ-генотип, което поражда съмнения от ефективността на интравенозното му приложение.

 

Превод: Габриела Илиянова

 

Източник