26 май 2020

Роля на съотношението ДК/ЛК диаметър при нискорискови пациенти с БТЕ на домашна терапия

Остава предизвикателство да се определи кои пациенти с остра белодробна емболия могат да се класират за амбулаторно лечение. Настоящите насоки подчертават важността на ранното стратифициране на риска за пациенти с БТЕ, за да се улесни оценката на прогнозата и вземането на терапевтично на решения. Има непрекъснат дебат дали е необходимо измерване на дисфункция на дясна камера (ДДК) при нормотензивни пациенти с БТЕ, за да идентифицират пациенти с нисък риск, отговарящи на условията за домашно лечение.

Предложени са няколко метода за определяне на ДК дисфункция от КТ- пулмоангиография. Съгласно последните насоки на европейското кардиологично дружество,  съотношението между диаметъра на дясната камера спрямо този на лявата камера е най-добре да бъде над 1. Това измерване е достъпно за всички клиницисти.В настоящото проучване е оценена честотата на КТ-измерваната дилатация на ДК при пациенти, лекувани единствено у дома, избрани при прилагането на критериите Hestia и проучено нейното въздействие върху клиничния резултат.Това е комбиниран, проспективен, пост-хок анализ на проучванията Hestia и Vesta, които оценяват безопасността на амбулаторното лечение на БТЕ въз основа на критериите Hestia. За сегашния анализ, всички пациенти, диагностицирани със симптоматично остро БТЕ и лекувани у дома, са отговаряли на условията за включване. Основните критерии за изключване са невъзможността да се измери съотношението ДК / ЛК поради използването на вентилационно-перфузионно сканиране за първоначална диагноза, или ниско качество на КТ изображения за валидно измерване на съотношението ДК / ЛК. Измерванията на ДК / ЛК диаметъра се извършват от опитен клиницист, който е обучен от опитен рентгенолог, като и двамата са били заслепени за клинични резултати и характеристики на пациента. За произволна извадка от компютърните томографии, измервания са били извършени от двама странични наблюдатели.
Основната цел на това проучване е да се оцени честотата на КТ-измерваната дилатация на ДК, дефинирана като КТ-оценяваното съотношение на диаметъра  ДК / ЛК повече от 1  и нейното  въздействие върху клиничния резултат. Основните резултати са 1) пропорцията на пациентите, лекувани у дома със съотношение ДК / ЛК > 1.0 и 2) комбинираната 3-месечна честота на повтаряща се  тромбоемболия и смъртност при пациенти със и тези без дилатация на ДК.От 1627  пациенти, отговарящи на изискванията от проучвания Hestia и Vesta, беше налично съотношението ДК/ЛК на 1474 пациенти, от които 752 са лекувани у дома (51%). Средната им възраст е била 54 години (стандартно отклонение 15), 44% са жени, 11% са имали съпътстващ ДВТ и 9% са имали активно злокачествено заболяване по време на диагностицирането.От 752 пациенти, диагностицирани с остра БТЕ и лекувани у дома, 225 (30%) имат ДК / ЛК съотношение > 1.0. В началото не са открити разлики във виталните параметри при пациентите със, спрямо тези без ДК дилатация. Честотата на нежеланите събития е шест от 224 пациенти (2,7%) със съотношение ДК / ЛК  > 1.0, лекувани у дома в сравнение с 12 от 527 (2,3%) пациенти с нормално съотношение ДК / ЛК, лекувани  у дома.В това проучване, най-важното заключение е, че няма разлика в честотата на нежеланите събития при при пациенти със съотношение ДК / ЛК диаметър > 1.0, в сравнение с тези с нормално  ДК / ЛК съотношение. Като цяло, броят на нежеланите събития при пациенти, лекувани у дома  е нисък, независимо от съотношението ДК / ЛК и независимо от локализацията на БТЕ, както е наблюдавано в оригиналните изследвания на Хестия и Веста.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник