01 септември 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 3

ТМ17От 7 до 11 септември в Барселона се проведе поредния Конгрес на European Respiratory Society. Fira de Barcelona Congress Centre заема стратегическо място в културния и икономически живот на Каталуния и Испания, като платформа за международни научни прояви.Барселона е спиращ дъха град. Като град-люлка на много култури и свидетел на много значими промени, той предлага прекрасната възможност да се открие и преживее неговата динамична атмосфера и архитектура, кулинарни наслади, хубаво вино, завладяваща музика, и темпераментни жители.На този конгрес присъстваха специалисти в областта на респираторната медицина от целия свят. В своите презентации бившият и настоящият президенти на ERS проф. Франческо Блази и проф. Питър Барнс очертаха бъдещите насоки в развитието и работата на ERS. Те ще включват разширяване на възможността за подготовка на белодробните специалисти чрез различни форми на обучение; увеличаване броя на членовете, чрез облекчение по отношение на членския внос; създаване на възможности за изграждане на централизирана база данни, която да обобщава резултатите от всички значими проучвания и да дава възможност за гъвкави решения при лечението и поведението при редица социално-значими заболявания в областта на респираторната медицина.Тази година 4 225 абстракта бяха допуснати до участие в конгреса, включващи устни презентации, дискусионни и тематични постерни сесии.Горди сме, че българските пулмолози отново бяха активни – 18 участия. Д-р Гергана Петрова е удостоена със Silver Sponsorship. Три от представените презентации са с международно съавторство – Полша, Япония, Сингапур. По-долу, ще намерите пълен списък на българските автори, представили свои разработки.Участия по центрове:

София – 14; Плевен – 3; Варна – 4; Пловдив – 7; Стара Загора – 2; Русе – 1.

Млади български пулмолози преминаха първо ниво на European Spirometry TrainingProgramme и положиха съответния изпит за получаване на сертификати. Тези обучителни курсове би трябвало да продължат, с оглед на което по-долу прилагаме програмата за тяхното провеждане.Бихме искали специално да благодарим на доц. Диана Петкова и нейния екип за положените усилия на конгреса нашия щанд да бъде на европейско ниво!Професор Даниела Петрова

Главен редактор на сп. „Торакална Медицина” Национален делегат за България в ЕRS

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

ХОББ – СЪРДЕЧНО-СЪДОВ КОМОРБИДИТЕТ И БЕЗОПАСНОСТ НА БЕТА2-АГОНИСТИ: ФОКУС ВЪРХУ ИНДАКАТЕРОЛ
Д. Османлиев

Цитиране като:

Османлиев Д. ХОББ – сърдечно-съдов коморбидитет и безопасност на бета2-агности: фокус върху Индакатерол. Торакална медицина 2013;5(3):10-20.

Сваляне на статията: TM2013;5-3_10-20

ДАННИ ОТ ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ПОКАЗВАТ ЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗБОРА НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ), СВЪРЗАН С БРОЯ НА ОБОСТРЯНИЯТА, ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ И РИСКА ОТ ПНЕВМОНИЯ И СМЪРТ. ПРОУЧВАНЕТО PATHOS
Д. Петкова

Цитиране като:

Петкова Д. Данни от обсервационно проучване от реалния живот показват значението на избора на лечение при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), свързан с броя на обострянията, хоспитализациите и риска от пневмония и смърт. Проучването PATHOS. Торакална медицина 2013;5(3):21-34.

Сваляне на статията: TM2013;5-3_21-34

ОКСИДАТИВЕН СТРЕС И БЕЛОДРОБНА ФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ
В. Стратев, Й. Петев, Я. Бочева, М. Пенева

Цитиране като:

Стратев В, Петев Й, Бочева Я, Пенева М. Оксидативен стрес и белодробна функция при пациенти с ХОББ. Торакална медицина 2013;5(3):35-43.

Сваляне на статията: TM2013;5-3_35-43

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТА ОТ САТ, НЯКОИ СИСТЕМНИ ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ ОЦЕНЕН ЧРЕЗ 6-МИНУТЕН ТЕСТ С ХОДЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ НА ХОББ

П. Титоренков, В. Шишков, А. Червениванова, М. Енчева, К. Костов

Цитиране като:

Титоренков П, Шишков В, Червениванова А, Енчева М, Костов К. Сравнителен анализ на резултата от САТ, някои системни лабораторни показатели и данните за физическия капацитет оценен чрез 6-минутен тест с ходене при пациенти с екзацербация на ХОББ. Торакална медицина 2013;5(3):44-50.

Сваляне на статията: TM2013;5-3_44-50

HENRY BENCE JONES: ЧОВЕКЪТ, ЛЕКАРЯТ, ЕПОНИМЪТ

Д. Паскалев, Д. Петкова

Цитиране като:

Паскалев Д, Петкова Д. Henry Bence Jones: човекът, лекарят, епонимът. Торакална медицина 2013;5(3):51-60.

Сваляне на статията: TM2013;5-3_51-60

ТЕРАПЕВТИЧНИ БЕСЕДИ

Проф. д-р Ст. Киркович

Покана Дрезден 2013

 

CONTENTS

COPD – CARDIOVASCULAR COMORBIDITY AND SAFETY OF β2-AGONISTS: FOCUS ON INDACATEROL
D. Osmanliev

Cite this as:

Osmanliev D. COPD – cardiovascular comorbidity and safety of β2-agonists: focus on Indacaterol. Thoracic Medicine 2013;5(3):10-20.

Download the article: TM2013;5-3_10-20

DATA FROM AN OBSERVATIONAL REAL-LIFE STUDY DEMONSTRATE THE SIGNIFICANCE OF THE CHOICE OF THERAPY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) FOR THE NUMBER OF EXACERBATIONS AND HOSPITAL ADMISSIONS, AND THE RISK FOR PNEUMONIA AND DEATH. THE PATHOS STUDY

D. Petkova

Cite this as:

Petkova D. Data from an observational real-life study demonstrate the significance of the choice of therapy of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) for the number of exacerbations and hospital admissions, and the risk for pneumonia and death. Thoracic Medicine 2013;5(3):21-34.

Download the article: TM2013;5-3_21-34

INCREASED OXIDATIVE STRESS AND LUNG FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)
V. Stratev, J. Petev, Y. Bocheva, M. Peneva

Cite this as:

Stratev V, Petev J, Bocheva Y, Peneva M. Increased oxidative stress and lung function in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thoracic Medicine 2013;5(3):35-43.

Download the article: TM2013;5-3_35-43

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE OUTCOME OF CAT, SOME SYSTEMIC LABORATORY PARAMETERS AND THE EXERCISE CAPACITY MEASURED BY 6-MINUTE WALK TEST IN PATIENTS WITH ACUTE EXACERBATION OF COPD

P. Titorenkov, V. Shishkov, A. Chervenivanova, M. Encheva, K. Kostov

Cite this as:

Titorenkov P, Shishkov V, Chervenivanova A, Encheva M, Kostov K. Comparative analysis of the outcome of CAT, some systemic laboratory parameters and the exercise capacity measured by 6-minute walk test in patients with acute exacerbation of COPD. Thoracic Medicine 2013;5(3):44-50.

Download the article: TM2013;5-3_44-50

HENRY BENCE JONES: THE MAN, THE PHYSICIAN, THE EPONYM

D. Paskalev, D. Petkova

Cite this as:

Paskalev D, Petkova D. Henry Bence Jones: the man, the physician, the eponym. Thoracic Medicine 2013;5(3):51-60.

Download the article: TM2013;5-3_51-60

THERAPEUTIC LECTURES

Prof. dr St. Kirkovich

Drezden 2013 Invitation