01 декември 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 4

TM18IMGМетаболитният синдром (МС) и захарният диабет тип 2 (ЗД тип 2) са често срещани заболявания, и са водеща причина за болестност и смъртност в световен мащаб. Те възникват най-често при хора със затлъстяване и инсулинова резистентност, и предразполагат към сърдечносъдовa патология. И двете заболявания възникват по-често при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), споделяйки общи рискови фактори. Лечението на ХОББ също води до развитие на МС и ЗД. Метаболитният синдром засяга 21-53% отпациентите с ХОББ и е по-чест в ранните стадии на болестта. Той е 1.3-2 пъти по-чест при пациенти с ХОББ. Захарният диабет засяга до 37% от пациентите с ХОББ. Причините за увеличената честота на метаболитен синдром и диабет при пациенти с ХОББ са: затлъстяване, намалена физическа активност, тютюнопушене, употребата на кортикостероидни препарати, системно възпаление, оксидативен стрес, хипоксия, хормонална дисфункция. Всички тези фактори увеличават инсулиновата резистентност. Редица проучвания съобщават за намалена белодробна функция при пациенти с диабет без белодробно заболяване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ ПРИ ХОББ – ЧАСТ 1: ВЪВЕДЕНИЕ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Е. Меков, Я. Славова

Цитиране като:

Меков Е, Славова Я. Захарен диабет и метаболитен синдром при ХОББ – част 1: въведение и епидемиология. Торакална медицина 2013;5(4):6-18.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_6-18

ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПРИ ХОББ С РОФЛУМИЛАСТ
В. Юрукова

Цитиране като:

Юрукова В. Лечение на хроничното възпаление при ХОББ с рофлумиласт. Торакална медицина 2013;5(4):19-32.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_19-32

ГЛИКОПИРОНИУМ: ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ХОББ
Д. Османлиев

Цитиране като:

Османлиев Д. Гликопирониум: ефикасност и безопасност при ХОББ. Торакална медицина 2013;5(4):33-41.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_33-41

БЕЛОДРОБНА ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗА: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ И СПОДЕЛЯНЕ НА КЛИНИЧЕН ОПИТ ЧАСТ І: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ
С. Денчева, В. Христова, Н. Стоева, Ц. Минчев, Г. Кирова, П. Дакова

Цитиране като:

Денчева С, Христова В, Стоева Н, Минчев Ц, Кирова Г, Дакова П. Белодробна лимфангиолейомиоматоза: съвременни виждания и споделяне на клиничен опит част I: съвременни виждания. Торакална медицина 2013;5(4):42-49.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_42-49

БЕЛОДРОБНА ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗА: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ И СПОДЕЛЯНЕ НА КЛИНИЧЕН ОПИТ ЧАСТ ІІ: КЛИНИЧЕН ОПИТ
С. Денчева, В. Христова, Н. Стоева, Ц. Минчев, Г. Кирова, П. Дакова

Цитиране като:

Денчева С, Христова В, Стоева Н, Минчев Ц, Кирова Г, Дакова П. Белодробна лимфангиолейомиоматоза: съвременни виждания и споделяне на клиничен опит част II: клиничен опит. Торакална медицина 2013;5(4):50-55.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_50-55

ЛАРИНГИАЛЕН ХЕМАНГИОМ
Д. Вълев, Д. Костадинов, В. Кирков, М. Тафраджийска, Я. Славова, С. Иванова

Цитиране като:

Вълев Д, Костадинов Д, Кирков В, Тафраджийска М, Славова Я, Иванова С. Ларингеален хемангиом. Торакална медицина 2013;5(4):56-61.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_56-61

ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
В. Пенчева, Д. Петрова, Е. Манов, О. Георгиев

Цитиране като:

Пенчева В, Петрова Д, Манов Е, Георгиев О. Дихателни нарушения по време на сън и предсърдно мъждене. Торакална медицина 2013;5(4):62-71.

Сваляне на статията: TM2013;5-4_62-71

ТЕРАПЕВТИЧНИ БЕСЕДИ
Проф. д-р Ст. Киркович

 

CONTENTS

DIABETES MELLITUS AND METABOLIC SYNDROME IN COPD – PART 1: INTRODUCTION AND EPIDEMIOLOGY
E. Mekov, Y. Slavova

Cite this as:

Mekov E, Slavova Y. Diabetes mellitus and metabolic syndrome in COPD – part 1: introduction and epidemiology. Thoracic Medicine 2013;5(4):6-18.

Download the article:  TM2013;5-4_6-18

ROFLUMILAST THERAPY OF CHRONIC INFLAMMATION IN COPD

V. Youroukova

Cite this as:

Youroukova V. Roflumilast therapy of chronic inflammation in COPD. Thoracic Medicine 2013;5(4):19-32.

Download the article: TM2013;5-4_19-32

GLYCOPYRRONIUM: EFFICACY AND SAFETY IN COPD

D. Osmanliev

Cite this as:

Osmanliev D. Glycopyrronium: efficacy and safety in COPD. Thoracic Medicine 2013;5(4):33-41.

Download the article: TM2013;5-4_33-41

PULMONARY LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS: OVERVIEW AND SHARING OF CLINICAL EXPERIENCE PART I: OVERVIEW
S. Dencheva, V. Hristova, N. Stoeva, T. Minchev, G. Kirova, P. Dakova

Cite this as:

Dencheva S, Hristova V, Stoeva N, Minchev T, Kirova G, Dakova P. Pulmonary lymphangioleiomyomatosis: overview and sharing of clinical experience part I: overview. Thoracic Medicine 2013;5(4):42-49.

Download the article: TM2013;5-4_42-49

PULMONARY LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS: OVERVIEW AND SHARING OF CLINICAL EXPERIENCE PART II: CLINICAL EXPERIENCE
S. Dencheva, V. Hristova, N. Stoeva, T. Minchev, G. Kirova, P. Dakova

Cite this as:

Dencheva S, Hristova V, Stoeva N, Minchev T, Kirova G, Dakova P. Pulmonary lymphangioleiomyomatosis: overview and sharing of clinical experience part II: clinical experience. Thoracic Medicine 2013;5(4):50-55.

Download the article: TM2013;5-4_50-55

LARYNGEAL HEMANGIOMA
D. Valev, D. Kostadinov, V. Kirkov, M.Tafrajiiska, Y. Slavova, S. Ivanova

Cite this as:

Valev D, Kostadinov D, Kirkov V, Tafrajiiska M, Slavova Y, Ivanova S. Laryngeal hemangioma. Thoracic Medicine 2013;5(4):56-61.

Download the article: TM2013;5-4_56-61

RESPIRATORY DISORDERS DURING SLEEP AND ATRIAL FIBRILLATION
V. Pencheva, D. Petrova, E. Manov, O. Georgiev

Cite this as:

Pencheva V, Petrova D, Manov E, Georgiev O. Respiratory disorders during sleep and atrial fibrillation. Thoracic Medicine 2013;5(4):62-71.

Download the article: TM2013;5-4_62-71

THERAPEUTIC LECTURES prof. dr St. Kirkovich