23 април 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 1

TM19Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет (ЗД) тип 2 са 1.5–2 пъти по-чести при паци- енти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) сравнено с общата популация. Тази връзка вероятно се дължи на общи рискови фактори и механизми като затлъстяване, намалена физическа активност, тютюнопушене, кортикостероидно лечение, системно възпаление, окси- дативен стрес, хипоксия и витамин Д дефицит (всички те увеличават инсулиновата резистент- ност). Пациентите с ХОББ и метаболитен синдром или ЗД имат по-изразено системно възпале- ние, което допринася за увеличената смъртност и по-честите, и продължителни екзацербации. Инсулиновата резистентност и метаболитни нарушения допринасят за другите системни проя- ви на ХОББ като мускулна загуба, депресия и когнитивни нарушения.

Затлъстяването увеличава системното и белодробното възпаление и намалява инсулиновата чувствителност. Пациентите с ХОББ имат значимо по-ниска дневна физическа активност, срав- нено със здрави контроли, което допринася за развитие на МС и ЗД тип 2. Тютюнопушенето допринася за инсулинова резистентност като нарушава действието на инсулина и намалява поемането на глюкоза в периферните тъкани. Пациентите с ХОББ често приемат инхалаторни и системни кортикостероиди, което влияе върху глюкозния метаболизъм. Както ХОББ, така и метаболитният синдром, и захарният диабет тип 2 са свързани със системно възпаление, което обуславя инсулиновата резистентност, атеросклерозата и другите системни прояви на ХОББ. Оксидативният стрес може да доведе до възникване на метаболитен синдром или ЗД тип 2 чрез увеличаване на инсулиновата резистентност и промяна на енергийния баланс. Пациентите с ХОББ и хронична хипоксия имат нарушен глюкозен толеранс и увеличена липолиза с намалена инсулинова чувствителност. Недостигът на витамин Д при пациенти с ХОББ допринася за раз- витието на ЗД тип 2.

Изтегли оттук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ ПРИ ХОББ – ЧАСТ 2: ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Е. Меков, Я. Славова

Цитиране като: TM2014;6-1_8-21

Меков Е, Славова Я. Захарен диабет и метаболитен синдром при ХОББ – част 2: патофизиологични взаимодействия. Торакална медицина 2014;6(1):8-21.

Сваляне на статията

НОВА ИНХАЛАТОРНА КОМБИНАЦИЯ С ЕДНОКРАТНО ДОЗИРАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА И ХОББ
Е. Петкова, М. Стаевска, В. Димитров

Цитиране като:

Петкова Е, Стаевска М, Димитров В. Нова инхалаторна комбинация с еднократно дозиране за лечение на бронхиална астма и ХОББ. Торакална медицина 2014;6(1):22-34.

Сваляне на статията: TM2014;6-1_22-34

BODY MASS INDEX ПРИ БОЛНИ С ХОББ – ВРЪЗКА СЪС СРЕДНОГОДИШНИЯ СПАД И СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФЕО1
П. Павлов, П. Глоговска, Я. Иванов, Ц. Попова

Цитиране като:

Павлов П, Глоговска П, Иванов Я, Попова Ц. Body Mass Index при болни с ХОББ – връзка със средногодишния спад и средните стойности на ФЕО1. Торакална медицина 2014;6(1):35-42.

Сваляне на статията: TM2014;6-1_35-42

ВАЛИДИРАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА КОНТРОЛА НА АЛЕРГИЧЕН РИНИТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

С. Новакова, Д. Димитрова, Р. Масалджиева, Т. Попов, В. Димитров

Цитиране като:

Новакова С, Димитрова Д, Масалджиева Р, Попов Т, Димитров В. Валидиране на въпросник за оценка на контрола на алергичен ринит на български език. Торакална медицина 2014;6(1):43-49.

Сваляне на статията: TM2014;6-1_43-49

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА ПНЕВМОНИИТЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ ПАЦИЕНТИ
В. Костадинова, Й. Радков, И. Мирчева

Цитиране като:

Костадинова В, Радков Й, Мирчева И. Клинични аспекти на пневмониите при починали пациенти. Торакална медицина 2014;6(1):50-57.

Сваляне на статията: TM2014;6-1_50-57

СМЪРТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА КОНТУЗИЯ – СОБСТВЕНО КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ
И. Новаков, П. Тимонов

Цитиране като:

Новаков И, Тимонов П. Смъртност при пациенти с белодробна контузия – собствено клинично проучване. Торакална медицина 2014;6(1):58-64.

Сваляне на статията: TM2014;6-1_58-64

БИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСПИРАТОРНАТА МЕДИЦИНА
К. Янков, С. Ненкова, Д. Димитров, Ц. Йорданова, Д. Пенева, И. Величкова,
М. Бояджиева, В. Стратев, Д. Петкова

Цитиране като:

Янков К, Ненкова С, Димитров Д, Йорданова Ц, Пенева Д, Величкова И, Бояджиева М, Стратев В, Петкова Д. Биологичната терапия – нови предизвикателства пред респираторната медицина. Торакална медицина 2014;6(1):65-73.

Сваляне на статията: TM2014;6-1_65-73

ТЕРАПЕВТИЧНИ БЕСЕДИ
Проф. д-р Ст. Киркович

 

CONTENTS

DIABETES MELLITUS AND METABOLIC SYNDROME IN COPD – PART 2: PATHOPHYSIOLOGY
E. Mekov, Y. Slavova

Cite this as:

Mekov E, Slavova Y. Diabetes mellitus and metabolic syndrome in COPD – part 2: pathophysiology. Thoracic Medicine 2014;6(1):8-21.

Download the article: TM2014;6-1_8-21

A NOVEL INHALED COMBINATION FOR ONCE-DAILY USE FOR THE TREATMENT OF ASTHMA AND COPD
E. Petkova, M. Staevska, V. Dimitrov

Cite this as:

Petkova E, Staevska M, Dimitrov V. A novel inhaled combination for once-daily use for the treatment of asthma and COPD. Thoracic Medicine 2014;6(1):22-34.

Download the article: TM2014;6-1_22-34

RELATION OF BODY MASS INDEX WITH THE AVERAGE DECLINE AND AVERAGE FEV1 IN PATIENTS WITH COPD
P. Pavlov, P. Glogovska, Y. Ivanov, Ts. Popova

Cite this as:

Pavlov P, Glogovska P, Ivanov Y, Popova Ts. Relation of Body Mass Index with the average decline and average FEV1 in patients with COPD. Thoracic Medicine 2014;6(1):35-42.

Download the article: TM2014;6-1_35-42

VALIDATION OF THE QUESTIONNAIRE FOR ASSESSMENT THE CONTROL OF ALLERGIC RHINITIS IN BULGARIAN LANGUAGE

S. Novakova, D. Dimitrova, R. Massaldjieva, T. Popov, V. Dimitrov

Cite this as:

Novakova S, Dimitrova D, Massaldjieva R, Popov T, Dimitrov V. Validation of the questionnaire for assessment the control of allergic rhinitis in Bulgarian language. Thoracic Medicine 2014;6(1):43-49.

Download the article: TM2014;6-1_43-49

CLINICAL ASPECTS OF PNEUMONIA IN DECEASED PATIENTS

V. Kostadinova, Y. Radkov, I. Mirchev

Cite this as:

Kostadinova V, Radkov Y, Mirchev I. Clinical aspects of pneumonia in deceased patients. Thoracic Medicine 2014;6(1):50-57.

Download the article: TM2014;6-1_50-57

MORTALITY OF PULMONARY CONTUSION – SELF EXPERIENCE STUDY
I. Novakov, P. Timonov

Cite this as:

Novakov I, Timonov P. Mortality of pulmonary contusion – self experience study. Thoracic Medicine 2014;6(1):58-64.

Download the article: TM2014;6-1_58-64

BIOLOGIC THERAPY AS A CHALLENGE FOR RESPIRATORY MEDICINE

К. Yankov, S. Nenkova, D. Dimitrov, Z. Yordanova, D. Peneva, I. Velichkova, M. Boyadzieva, V. Stratev, D. Petkova

Cite this as:

Yankov K, Nenkova S, Dimitrov D, Yordanova Z, Peneva D, Velichkova I, Boyadzieva M, Stratev V, Petkova D. Biologic therapy as a challenge for respiratory medicine. Thoracic Medicine 2014;6(1):65-73.

Download the article: TM2014;6-1_65-73

THERAPEUTIC LECTURES
prof. dr St. Kirkovich