15 януари 2010

Торакална медицина – Том II 2010 брой 1

Торакална медицина – том I, бр. 3

Стартира националната информационна кампания “ЗДРАВЕ ЗА БЕЛИЯ ДРОБ 2010“ на Българско дружество по белодробни болести, в рамките на Годината на белия дроб. Кампанията е под патронажа на кмета на Столична община госпожа Йорданка Фандъкова. На 10 февруари 2010 г. от 11.00 ч. в Национален музей „Земята и хората”, сред кристали и под звуците на джаз музика, официално беше открита Националната информационна кампания „Здраве за белия дроб 2010”.

Кампанията е част от глобалната инициатива „2010: Международна година на белия дроб”, която бе открита в края на 2009 г. по време на Форума на международните респираторни дружества, в рамките на 40-тата световна конференция по белодробно здраве, Канкун, Мексико.

Зачестяването на белодробните болести в световен мащаб вече не е само здравен проблем, а сериозна заплаха и за обществените здравни системи. Хроничните болести на дихателната система причиняват приблизително 7% от всички смъртни случаи в целия свят и представлява 4% от глобалната болестност. Те засягат хора от всички страни и всички социално-икономически групи. В България статистиката показва, че годишно повече от 230 000 българи постъпват в болница заради болести на белите дробове. Над 17 000 българи годишно заболяват от злокачествени образувания на дихателните органи. Годишно 3 600 души в България умират поради болести на дихателната система. Една четвърт от българските деца опитват цигари преди 10 годишна възраст. Само за град София процента на пушещите момичета на възраст от 13 до 15 години е 26%, а за момчета на същата възраст пушачи са 17%. Ето защо кампанията “Здраве за белия дроб 2010“ си поставя за цел:

– Подобряване на обществената информираност относно белодробните болести и респираторни инфекции в България;
– Подобряване на здравната профилактика на белодробните болести и запознаване на обществеността с посланието, че повечето белодробни болести са лечими, но предотвратяването им пести средства на обществото;
– Насърчаване на активното сътрудничество между институциите, ангажирани със здравеопазването, съсловните и пациентски организации за създаването и прилагането на общественополезни, икономически ефективни и социално-ефикасни политики;
– Активна работа с медиите по проблемите на белодробните болести;
– Повишаване на общата информираност и специфичните познания, и насърчаване на сътрудничеството между общопрактикуващи лекари и специалисти по белодробни болести;
– Обръщане внимание на обществото върху това, че чистият въздух е фундаментално човешко право.

До момента като партньори към кампанията са се присъединили здравният портал Zdrave.net, „Хелт Медия Груп” и Асоциацията на българите боледуващи от астма. Българското дружество по белодробни болести активно ще работи за привличане и на още организации за партньори на кампанията.

Събитието беше открито от доц. д-р Коста Костов – председател на БДББ и кметът на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, патрон и лице на кампанията. Доц. д-р Коста Костов заяви, че белодробните болести вече не са само здравен проблем, те са силен социален фактор, който може да доведе и до негативни икономически последици. Най-важното, въпреки това, остава подобряване качеството на живот на пациентите и коренна промяна в представата за тези болести и политиката за профилактиката им. Г-жа Фандъкова отбеляза, че болестите на белия дроб “се нуждаят не от година на отбелязване, а от година на забелязване“ и то не само от здравната система, но и от гражданите и политиците. От кметството се надяват да дадат пример и на други общини в България за подкрепа на кампанията.

За нуждата от популяризиране на белодробното здраве сред българското общество говориха още: доц. д-р Димитър Попов – член на БДББ, доц. д-р Даниела Петрова – член на БДББ, д-р Анахид Торосян – член на БДББ и Диана Хаджиангелова – председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма.

В рамките на кампания “Здраве за белия дроб 2010“ ще бъдат организирани: Трети национален конгрес на БДББ, през юни 2010 г. в гр. Пловдив, Национален конгрес на общо практикуващите лекари в България и Кръгла маса с представители на парламентарни комисии, МЗ, МФ, МТСП, НЗОК, Българското дружество по белодробни болести, пациентски организации и др. На събитието присъстваха официални лица от партньорски и спонсорски организации.

На всички присъстващи бяха раздадени перлени ленти, символ на кампанията.

Повече информация във връзка с международните инициативи по повод “2010: Годината на белия дроб”, можете да намерите на страницата www.2010yearofthelung.org.

Изтеглете в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ

ЦЕНТРАЛНА СЪННА АПНЕЯ – ЧЕЙН-СТОУКСОВО ДИШАНЕ – ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ АСПЕКТИ

К. Терзийски, А. Христова, С. Костянев, Д. Илучев

БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Г. Петрова, П. Переновска

ОЧНИ ПРОЯВИ ПРИ САРКОИДОЗА

М. Конарева-Костянева

ЕКСПРЕСИЯ НА EGFR И hTERT КАТО МАРКЕРИ ЗА ДИАГНОЗА НА НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
ПРИ ВИСОКОРИСКОВИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

Р. Чернева, О. Георгиев, Д. Петрова, Д. Тончева

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА КЛИНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНФЕКЦИИ НА ДОЛНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА, ЛЕКУВАНИ В ИНТЕНЗИВНО И В ПУЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

П. Глоговска, Я. Иванов, П. Павлов, Е. Борисова, П. Христова

ЛАЗЕРНА БЕЛОДРОБНА МЕТАСТАЗЕКТОМИЯ (НОВА СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА)

Д. Йорданов

СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ И ЦЕРЕБРАЛЕН КРЪВОТОК

Д. Петкова, В. Несторова, С. Андонова, Б. Банова

СЪННА АПНЕЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ

Л. Грозев, В. Йорданов, Г. Тодоров

LEOPOLD AUENBRUGGER (1722 – 1809): БАЩАТА НА ПЕРКУСИЯТА

Д. Паскалев, Д. Радойнова, Д. Петкова

ПРОФЕСОР Д – Р ВАНКО НИЧЕВ

ТРЕТИ КОНГРЕС НА БДББ,

ПЛОВДИВ, Юни, 2010 – ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

КАЛЕНДАР

CONTENTS

CENTRAL SLEEP APNEA – CHEYNE-STOKES RESPIRATION – PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS, PROGNOSTIC
AND TREATMENT ASPECTS

K. Terziyski, A. Hristova, S. Kostianev, D. Iluchev

BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD

G. Petrova, P. Perenovska

OCULAR MANIFESTATIONS OF SARCOIDOSIS

M. Konareva-Kostianeva

EXPRESSION OF EGFR AND hTERT AS DIAGNOSTIC MARKERS OF NONSMALL CELL LUNG CANCER IN HIGH RISK PATIENTS

R. Cherneva, O. Georgiev, D. Petrova, D. Toncheva

COMPARATIVE ESTIMATION OF CLINICAL INDICES CONCERNING ANTIBIOTIC RESISTANCE IN PATIENTS WITH COMMUNITY ACQUIRED LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS TREATED IN PULMONARY WARD AND INTENSIVE CARE UNIT

P. Glogovska, Y. Ivanov, P. Pavlov, Е. Borissova, P. Hristova

LAZER PULMONARY METASTASECTOMY (NEW LIGHT IN THE TUNNEL)

D. Jordanov

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME AND CEREBRAL BLOOD FLOW

D. Petkova, V. Nestororva, S. Andonova, B. Banova

SLEEP APNEA AND DENTISTRY – CROSSING POINTS

L. Grozev, V. Jordanov, G. Todorov

LEOPOLD AUENBRUGGER (1722 – 1809): THE FATHER OF PERCUSSION

D. Paskalev, D. Radoinova D. Petkova

PROFESSOR VANKO NICHEV

3-RD CONGRESS OF THE BULGARIAN SOCIETY OF PULMONARY DISEASES, PLOVDIV, June, 2010 – PRELIMINARY – SCIENTIFIC PROGRAM

MEETING CALENDAR