21 декември 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

tm-br-21-jpgДихателните нарушения по време на сън представляват сериозен медико-социален проблем, тъй като се характеризират с висока степен на болестност, разнообразен коморбидитет и пре- дизвикват сериозни социални и здравни проблеми, изискващи огромни финансови ресурси. Синдромът на обструктивна сънна апнея е най-често срещаното дихателно нарушение по вре- ме на сън и представлява хронично състояние, което нарушава архитектониката на съня и е сред водещите причини за ексцесивна дневна сънливост и повишен сърдечно-съдов риск, ме- таболитни нарушения, когнитивни и афективни промени. В етиопатогенезата на синдрома на обструктивна сънната апнея се предполага участие на механизми от централната нервна сис- тема свързани с регулацията на мускулния тонус по време на сън. Въвлечени са серотонино- вата и норадреналиновата трансмитерни системи, които имат и основна роля в регулирането на афекта и когнитивните функции. Коморбидитетът на дихателни нарушения по време на сън и афективни, и когнитивни промени, има сериозни последствия върху социалната адаптация и ежедневното функциониране на пациентите, и в значителна степен влошава прогнозата на заболяването. Лечението с неинвазивна вентилация намалява симптомите на сънливост, подо- брява някои когнитивни функции и коригира емоционалните и афективни изменения у паци- ентите. Единственият начин да се гарантира възстановяването е прецизната екипна работа и интердисциплинарен подход за постигането на добър терапевтичен ефект. Ранното диагности- циране и терапия на дихателните нарушения по време на сън са предпоставка за добро психич- но състояние и социална адаптация.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

KОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ И АФЕКТИВНИ ПРОМЕНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Р. Билюков, М. Николов, Р. Чернева, Д. Петрова, О. Георгиев, Ц. Мондешки, В. Пенчева

Цитиране като:

Билюков Р, Николов М, Чернева Р, Петрова Д, Георгиев О, Мондешки Ц, Пенчева В. Когнитивни нарушения и афективни промени при пациенти с дихателни нарушения по време на сън. Торакална медицина 2014;6(3):8-21.

Сваляне на статията: TM2014;6-3_8-21

ОБРАЗНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОЗА НА БТЕ

С. Найденска, Д. Петрова, О. Георгиев, В. Пенчева, М. Гарчева, Д. Златарева

Цитиране като:

Найденска С, Петрова Д, Георгиев О, Пенчева В, Гарчева М, Златарева Д. Образни методи за диагноза на БТЕ. Торакална медицина 2014;6(3):22-30.

Сваляне на статията: TM2014;6-3_22-30

КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА СПОСОБНОСТТА ИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУТРЕШНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛИНИЧНИЯ ПРЕГЛЕД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ – ПРОУЧВАНЕ RELIEF

В. Ходжев, Я. Иванов, О. Георгиев, Д. Петкова, Д. Петрова

Цитиране като:

Ходжев В, Иванов Я, Георгиев О, Петкова Д, Петрова Д. Корелация между възприятието на пациентите за способността им за извършване на сутрешни дейности и резултатите от клиничния преглед при пациенти с ХОББ – проучване RELIEF. Торакална медицина 2014;6(3):31-39.

Сваляне на статията: TM2014;6-3_31-39

ВЛИЯНИЕ НА КОМОРБИДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪРХУ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ С ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО

Д. Митева, Й. Радков, И. Мирчева

Цитиране като:

Митева Д, Радков Й, Мирчева И. Влияние на коморбидните заболявания върху тежестта и прогнозата на хоспитализираните болни с пневмония придобита в обществото. Торакална медицина 2014;6(3):40-48.

Сваляне на статията: TM2014;6-3_40-48

ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ АСПЕКТИ НА УНИ- И МУЛТИЛОКУЛАРНИТЕ КИСТИ НА ТИМУСА (С ПРИНОС НА НОВ СЛУЧАЙ)

А. Гегова, Д. Методиев, Т. Кирякова, Р. Спасов, Р. Разбойников, М. Йорданова, А. Александров

Цитиране като:

Гегова А, Методиев Д, Кирякова Т, Спасов Р, Разбойников Р, Йорданова М, Александров А. Диференциално-диагностични аспекти на уни- и мултилокуларните кисти на тимуса (с принос на нов случай). Торакална медицина 2014;6(3):49-54.

Сваляне на статията: TM2014;6-3_49-54

СБПФЗАЛ „Д. П. КУДОГЛУ“ ПЛОВДИВ, А СЕГА НАКЪДЕ…

Д. Шопов, Т. Стоев

Цитиране като:

Шопов Д, Стоев Т. СБПФЗАЛ „Д. П. Кудоглу“ Пловдив, а сега накъде…. Торакална медицина 2014;6(3):55-60.

Сваляне на статията: TM2014;6-3_55-60

ВЪРХУ ФТИЗИОГЕННИТЕ ИНФИЛТРАТИ

д-р Теодоси Смедовски

CONTENTS

COGNITIVE IMPAIRMENT AND AFFECTIVE CHANGES IN PATIENTS WITH SLEEP-DISORDERED BREATHING

R. Bilyukov, M. Nikolov, R. Cherneva, D. Petrova, O. Georgiev, T. Mondeshki, V. Pencheva

Cite this as:

Bilyukov R, Nikolov M, Cherneva R, Petrova D, Georgiev O, Mondeshki T, Pencheva V. Cognitive impairment and affective changes in patients with sleep-disordered breathing. Thoracic Medicine 2014;6(3):8-21.

Download the article: TM2014;6-3_8-21

IMAGING TESTS IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM

S. Naydenska, D. Petrova, O. Georgiev, V. Pencheva, M. Garcheva, D. Zlatareva

Cite this as:

Naydenska S, Petrova D, Georgiev O, Pencheva V, Garcheva M, Zlatareva D. Imaging tests in the diagnosis of pulmonary embolism. Thoracic Medicine 2014;6(3):22-30.

Download the article: TM2014;6-3_22-30

CORRELATION BETWEEN PATIENT PERCEPTION OF THE ABILITY TO PERFORM MORNING ACTIVITIES AND FINDINGS ON CLINICAL EXAMINATION IN COPD PATIENTS – RELIEF STUDY

V. Hodzhev, Y. Ivanov, O. Georgiev, D. Petkova, D. Petrova

Cite this as:

Hodzhev V, Ivanov Y, Georgiev O, Petkova D, Petrova D. Correlation between patient perception of the ability to perform morning activities and findings on clinical examination in COPD patients – RELIEF study. Thoracic Medicine 2014;6(3):31-39.

Download the article: TM2014;6-3_31-39

INFLUENCE OF COMORBID DISEASES ON THE SEVERITY AND PROGNOSIS OF HOSPITALIZED PATIENTS WITH COMMUNITY- ACQUIRED PNEUMONIA

D. Miteva, Y.Radkov, I.Mircheva

Cite this as:

Miteva D, Radkov Y, Mircheva I. Influence of comorbid diseases on the severity and prognosis of hospitalized patients with community- acquired pneumonia. Thoracic Medicine 2014;6(3):40-48.

Download the article: TM2014;6-3_40-48

DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC ASPECTS OF THE THYMIC UNI- AND MULTILOCULAR CYSTS (WITH CONTRIBUTION OF A NEW CASE)

A.Gegova, D. Metodiev, T. Kiryakova, R. Spasov, R. Razboinikov, M. Yordanova, A. Alexandrov

Cite this as:

Gegova A, Metodiev D, Kiryakova T, Spasov R, Razboinikov R, Yordanova M, Alexandrov A. Differential diagnostic aspects of the thymic uni- and multilocular cysts (with contribution of a new case). Thoracic Medicine 2014;6(3):49-54.

Download the article: TM2014;6-3_49-54

SHATPPD „D. P. KUDOGLU“ PLOVDIV AND WHERE TO NOW…

D. Shopov, T. Stoev

Cite this as:

Shopov D, Stoev T. SHATPPD “D. P. Kudoglu” Plovdiv and where to now…. Thoracic Medicine 2014;6(3):55-60.

Download the article: TM2014;6-3_55-60

ON TUBERCULOSIS INFILTRATES

Dr Teodosi Smedovski