22 февруари 2017

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 3

TM16-3Неконтролираната астма (НА) води до влошаване на качеството на живот и значителни разходи в системата на здравеопазване (25). Около 45-54 % от пациентите с бронхиална астма (БА) остават с недобър контрол на заболяването въпреки лечението. Резултатите от голямо проучване проведено в 11 европейски страни (REALISE 2014, n=8 000) показват, че 45% от пациентите остават с неконтролирана астма, 34.8% – с частично контролирана астма, а 44% са приемали орални кортикостероиди (КС) по повод остра екзацербация през последната една година. Повече от 80% от болните, въпреки ежеднев- ните симптоми смятат своето заболяване за контролирано (24). Според други автори 54% от пациентите са с лош контрол на заболява- нето (6).

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕОЗИНОФИЛЕН ФЕНОТИП – ДОМИНИРАЩ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ТИП ПРИ НЕКОНТРОЛИРАНА УМЕРЕНО ТЕЖКА И ТЕЖКА БРОНХИАЛНА АСТМА В. Юрукова, Д. Димитрова, Я. Славова, А. Валериева, С. Лесичкова

Цитиране като:

Юрукова В, Димитрова Д, Славова Я, Валериева А, Лесичкова С. Еозинофилен фенотип – доминиращ възпалителен тип при неконтролирана умерено тежка и тежка бронхиална астма. Торакална медицина 2016;8(3):8-21.

Сваляне на статията: TM2016;8-3_8-21

ФЛУТИКАЗОН ФУРОАТ/ВИЛАНТЕРОЛ: ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

В. Пенчева

Цитиране като:

Пенчева В. Флутиказон фуроат/Вилантерол: доказана ефективност в клиничната практика. Торакална медицина 2016;8(3):22-33.

Сваляне на статията: TM2016;8-3_22-33

ЕФИКАСНОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ НА РАСТИТЕЛНИЯ МЕДИКАМЕНТ ГЕЛОМИРТОЛ, СЪДЪРЖАЩ СТАНДАРТИЗИРАН MИРТОЛ ПРИ ОСТЪР И ХРОНИЧЕН БРОНХИТ В. Юрукова

Цитиране като:

Юрукова В. Ефикасност и толерантност на растителния медикамент Геломиртол, съдържащ стандартизиран миртол при остър и хроничен бронхит. Торакална медицина 2016;8(3):34-45.

Сваляне на статията: TM2016;8-3_34-45

МЕТОД НА ИЗБОР В ДИАГНОСТИКАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ – КТ ПУЛМОАНГИОГРАФИЯ ИЛИ СПЕКТ/КТ С. Найденска, В. Пенчева, Д. Петрова, О. Георгиев, Е. Смилкова, П. Шошков

Цитиране като:

Найденска С, Пенчева В, Петрова Д, Георгиев О, Смилкова Е, Шошков П. Метод на избор в диагностиката на белодробната емболия – КТ пулмоангиография или СПЕКТ/КТ. Торакална медицина 2016;8(3):46-57.

Сваляне на статията: TM2016;8-3_46-57

ПРИПОКРИВАНЕ ХОББ И БРОНХИЕКТАЗИИ – ЕДНОГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ В. Костадинова, Й. Радков, Т. Стоева, Д. Митева

Цитиране като:

Костадинова В, Радков Й, Стоева Т, Митева Д. Припокриване ХОББ и бронхиектазии – едногодишно проследяване. Торакална медицина 2016;8(3):58-69.

Сваляне на статията: TM2016;8-3_58-69

ЕЗОФАГОСКОПИЧЕСКИ И БРОНХОСКОПИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ д-ръ С. Белиновъ

ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

CONTENTS

EOSINOPHILIC PHENOTYPE – THE DOMINANT INFLAMMATORY TYPE OF UNCONTROLLED MODERATE AND SEVERE BRONCHIAL ASTHMA V. Youroukova, D. Dimitrova, Y. Slavova, А. Valerieva, S. Lesichkova

Cite this as:

Youroukova V, Dimitrova D, Slavova Y, Valerieva A, Lesichkova S. Eosinophilic phenotype – the dominant inflammatory type of uncontrolled moderate and severe bronchial asthma. Thoracic Medicine 2016;8(3):8-21.

Download the article: TM2016;8-3_8-21

FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL: PROVEN EFFICACY IN CLINICAL PRACTICE

V. Pencheva

Cite this as:

Pencheva V. Fluticasone furoate/Vilanterol: proven efficacy in clinical practice. Thoracic Medicine 2016;8(3):22-33.

Download the article: TM2016;8-3_22-33

EFFICACY AND TOLERABILITY OF THE HERBAL DRUG GELOMYRTOL CONTAINING STANDARDIZED MYRTOL IN ACUTE AND CHRONIC BRONCHITIS V. Yourukova

Cite this as:

Yourukova V. Efficacy and tolerability of the herbal drug gelomyrtol containing standardized myrtol in acute and chronic bronchitis. Thoracic Medicine 2016;8(3):34-45.

Download the article: TM2016;8-3_34-45

METHOD OF CHOICE IN DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM – CT-PULMOANGIOGRAPHY OR SPECT/CT S. Naydenska, V. Pencheva, D. Petrova, O. Georgiev, E. Smilkova, P. Shoshkov

Cite this as:

Naydenska S, Pencheva V, Petrova D, Georgiev O, Smilkova E, Shoshkov P. Method of choice in diagnosis of pulmonary embolism – CT-pulmoangiography or SPECT/CT. Thoracic Medicine 2016;8(3):46-57.

Download the article: TM2016;8-3_46-57

OVERLAP COPD AND BRONCHIECTASIS – ONE YEAR FOLLOW-UP V. Kostadinova, Y. Radkov, T. Stoeva, D. Miteva

Cite this as:

Kostadinova V, Radkov Y, Stoeva T, Miteva D. Overlap COPD and bronchiectasis – one year follow-up. Thoracic Medicine 2016;8(3):58-69.

Download the article: TM2016;8-3_58-69

ESOPHAGOSCOPIC AND BRONCHOSCOPIC OBSERVATIONS

Dr S. Belinov

ASSOC. PROF. D-R VLADIMIR MAKSIMOV