Ръководство

Управителен съвет на Българско дружество по белодробни болести

Председател на БДББ

Проф. д-р Диана Петкова

Доц. Диана ПетковаРодена на 28.03.1965 г. През 1984 г. завършва средно образование в Първа езикова гимназия Варна със златен медал, а през 1990 г. Медицински университет Варна като първенец на випуск. През 1994 г. е избрана за асистент в Катедрата по Белодробни болести. Специалист по Вътрешни и Белодробни болести, квалификация по Медицина на съня и Неинвазивна вентилация. Специализира в  Швейцария  и Австрия. През 2009 г. защитава дисертация на тема: „Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна  вентилация CPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия” . Научните й интереси са насочени в областта на медицината на съня, неинвазивната вентилация, белодробната хипертония, бронхообструктивните заболявания, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването. Създава и ръководи център по Медицина на съня в МБАЛ ”Св. Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството. Член е на Българското дружество по белодробни болести, а от  2010 г. е член на  Управителния му съвет, Член на БЛС и на УС на БЛС Варна, на Съюза на учените, на Европейското респираторно общество, на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването, на PH DACH AG Pulmonale Hypertonie und PH-Arbeitsgemeinschaft, почетен член на Белодробна лига St. Gallen, Schweiz. Има над 120 научни публикации и съобщения.

Chairman of the Board 

Prof. Diana Petkova, PhD

Born on March 28, 1965. In 1984, she graduated from Varna First Language High School with a gold medal, and in 1990 from Varna Medical University as the top of her class. In 1994, she was selected as an assistant in the Department of Pulmonary Diseases. Specialist in Internal and Pulmonary Diseases, qualification in Sleep Medicine and Non-invasive ventilation.

Specializes in Switzerland and Austria. In 2009, she defended his dissertation on the topic: „Sleep-disordered breathing: risk assessment and clinical effectiveness of the application of non-invasive ventilation CPAP, BIPAP, VPAP in home conditions“.

Her research interests are in the fields of sleep medicine, non-invasive ventilation, pulmonary hypertension, broncho-obstructive diseases, history of medicine and quality management in health care. Creates the Center for Sleep Medicine at the Medical Center „St. Marina“ Varna, introduces the EFQM quality management model.

She is a member of the Bulgarian Respiratory Society, and since 2010 she has been a member of its Management Board, Member of the Bulgarian Medical Association and the Board of the Bulgarian Medical Association-Varna, the Bulgarian Union of Scientists, the European Respiratory Society, the Swiss Society for Quality Management in Healthcare, of the PH DACH AG Pulmonale Hypertonie und PH-Arbeitsgemeinschaft, honorary member of the Lung League St. Gallen, Switzerland. She has over 120 scientific publications and scientific reports.

Заместник-председател на БДББ

Доц. д-р Владимир Ходжев 

Доц. д-р Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болестиДоц. д-р Владимир Ходжев е роден на 09.03.1965 г. в град  Пловдив. Завършил е средното си образование със златен медал. Дипломира се през 1991 г. в Медицински университет – Пловдив. Започва трудовия си път като ординатор във Вътрешно отделение на Общинската болница в град Панагюрище. През 1992 г. е назначен за асистент в Секция по пневмология и фтизиатрия към I-ва Катедра по вътрешни болести на Медицински университет – Пловдив.

Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Научните му интереси са в областта на бронхообструктивните заболявания.

През 2003 г. защитава успешно дисертация на тема: „Диспнеичните индекси и 6-минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест” и придобива научната и образователна степен „доктор”. От 2007 г. е доцент към Секция по пневмология и фтизиатрия на Медицински университет – Пловдив и началник Клиника по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив. Доц. д-р Владимир Ходжев има публикувани над 100 статии и научни съобщения у нас и в чужбина, както и множество участия в учебници, ръководства, монографии и консенсуси. Той е член на Еuropean Respiratory Society и American Thoracic Society. От 1992 г. е член на Българското дружество по белодробни болести, а от 2010 г. е член на неговия Управителен съвет.

Vice Chairman of the Board

Assoc. Prof. Vladimir Hodzhev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Hodzhev was born on March 19, 1965 in the town of Plovdiv. He graduated with honors from high school. In 1991 Assoc. Prof. Hodzhev graduated the Medical University in Plovdiv.
He started his career as a resident in the Internal Medicine Ward of the District Hospital in the town of Panagjurishte.

In 1992 Assoc. Prof. Hodzhev was appointed assistant professor at the Department of Respiratory Diseases in the Medical University of Plovdiv. He is Board Certified in Internal Medicine and Pulmonary Medicine. His research focuses on obstructive lung diseases.

In 2003, after successfully defending his dissertation on the topic of “Dyspnea Indexes and the 6-Minute Walk Test in the Complex Evaluation of COPD patients” he earned his PhD. Since 2007 he has held the position of a full time Associate Professor at the Department of Respiratory Diseases in the Medical University of Plovdiv and head of the Pulmonology clinic in the University Hospital “Saint George.”
Assoc. Prof. Hodzhev has over 100 articles and scientific reports in national and international journals. He is a co-author of a number of medical books and manuals, as well as monographs and clinical guidelines.

Assoc. Prof. Hodzhev is a member of the European and American Respiratory Societies. He has been a member of the Bulgarian Respiratory Society since 1992 and a member of its Board since 2010.

Членове на Управителния съвет

 

Проф. д-р Диана Петкова
Доц. д-р Владимир Ходжев
Доц. д-р Явор Иванов
Проф. д-р Росен Петков
Проф. д-р Благой Маринов
Проф. д-р Ваня Юрукова
Проф. д-р Венцислава Пенчева
Д-р Светослав Дачев
Доц. д-р Владимир Миланов
Доц. д-р Милена Енчева
Д-р Кирил Палавеев

Board members

Prof. Diana Petkova

Assoc. Prof. Dr. Vladimir Hodzhev

Assoc. Prof. Dr. Yavor Ivanov

Prof. Dr. Rossen Petkov

Prof. Dr. Blagoy Marinov

Prof. Dr. Vanya Yurukova

Prof. Dr. Ventsislava Pencheva

Dr. Svetoslav Dachev

Assoc. Prof. Dr. Vladimir Milanov

Assoc. Prof. Dr. Milena Encheva

Dr. Kiril Palaveev

 

Научен секретар

Доц. д-р Валентина Димитрова

 

Scientific secretary

Assoc. Prof. Dr. Valentina Dimitrova