20 септември 2018

Обява за Общо събрание

Годишно общо събрание на БДББ

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква годишно общо събрание на сдружението на 20.10.2018 година, от 17.45 – 19.45 часа, на адрес: Област Варна, общ. Варна, к.к. “Златни пясъци”, Крайбрежна алея, хотел “Интернационал”, зала “Импресия”, при следния дневен ред:

  • Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода от 11.06.2016 година – 18.10.2018 година.
  • Финансов отчет на Контролно-ревизионната комисия.
  • Отчет на гл. редактор на сп. „Торакална медицина“.
  • Дискусия по отчета на Управителния Съвет и на Контролно-ревизионната комисия.
  • Избор на Председател на Управителния Съвет и Управителен Съвет за следващия двугодишен период.
  • Избор на Председател и членове на Контролно-ревизионната комисия.
  • Избор на гл. редактор на сп. „Торакална медицина“
  • Промени в устава на БДББ.

Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в работата на Общото събрание чрез насроченото заседание.
Управителен съвет на “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”