Ръководство

Управителен съвет на Българско дружество по белодробни болести

 

Председател на БДББ – Доц. д-р Владимир Ходжев 

  Доц. д-р Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болестиДоц. д-р Владимир Ходжев е роден на 09.03.1965 г. в град  Пловдив. Завършил е средното си образование със златен медал. Дипломира се през 1991 г. в Медицински университет – Пловдив. Започва трудовия си път като ординатор във Вътрешно отделение на Общинската болница в град Панагюрище. През 1992 г. е назначен за асистент в Секция по пневмология и фтизиатрия към I-ва Катедра по вътрешни болести на Медицински университет – Пловдив.

Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Научните му интереси са в областта на бронхообструктивните заболявания.

През 2003 г. защитава успешно дисертация на тема: „Диспнеичните индекси и 6-минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест” и придобива научната и образователна степен „доктор”. От 2007 г. е доцент към Секция по пневмология и фтизиатрия на Медицински университет – Пловдив и началник Клиника по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив. Доц. д-р Владимир Ходжев има публикувани над 100 статии и научни съобщения у нас и в чужбина, както и множество участия в учебници, ръководства, монографии и консенсуси. Той е член на Еuropean Respiratory Society и American Thoracic Society. От 1992 г. е член на Българското дружество по белодробни болести, а от 2010 г. е член на неговия Управителен съвет.

Chairman of the Board – Assoc. Prof. Vladimir Hodzhev

Assoc. Prof. Vladimir Hodzhev was born on March 19, 1965 in the town of Plovdiv. He graduated with honors from high school. In 1991 Assoc. Prof. Hodzhev graduated the Medical University in Plovdiv.
He started his career as a resident in the Internal Medicine Ward of the District Hospital in the town of Panagjurishte.

In 1992 Assoc. Prof. Hodzhev was appointed assistant professor at the Department of Respiratory Diseases in the Medical University of Plovdiv. He is Board Certified in Internal Medicine and Pulmonary Medicine. His research focuses on obstructive lung diseases.

In 2003, after successfully defending his dissertation on the topic of “Dyspnea Indexes and the 6-Minute Walk Test in the Complex Evaluation of COPD patients” he earned his PhD. Since 2007 he has held the position of a full time Associate Professor at the Department of Respiratory Diseases in the Medical University of Plovdiv and head of the Pulmonology clinic in the University Hospital “Saint George.”
Assoc. Prof. Hodzhev has over 100 articles and scientific reports in national and international journals. He is a co-author of a number of medical books and manuals, as well as monographs and clinical guidelines.

Assoc. Prof. Hodzhev is a member of the European and American Respiratory Societies. He has been a member of the Bulgarian Respiratory Society since 1992 and a member of its Board since 2010.

Заместник-председател на БДББ – Доц. д-р Диана Петкова

Родена на 28.03.1965 г. През 1984 г. завършва средно образование в Първа езикова гимназия Варна със златен медал, а през 1990 г. Медицински университет Варна като първенец на випуск. През 1994 г. е избрана за асистент в Катедрата по Белодробни болести. Специалист по Вътрешни и Белодробни болести, квалификация по Медицина на съня и Неинвазивна вентилация. Специализира в  Швейцария  и Австрия. През 2009 г. защитава дисертация на тема: „Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна  вентилация CPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия” . Научните й интереси са насочени в областта на медицината на съня, неинвазивната вентилация, белодробната хипертония, бронхообструктивните заболявания, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването. Създава и ръководи център по Медицина на съня в МБАЛ ”Св. Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството. Член е на Българското дружество по белодробни болести, а от  2010 г. е член на  Управителния му съвет, Член на БЛС и на УС на БЛС Варна, на Съюза на учените, на Европейското респираторно общество, на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването, на PH DACH AG Pulmonale Hypertonie und PH-Arbeitsgemeinschaft, почетен член на Белодробна лига St. Gallen, Schweiz. Има над 120 научни публикации и съобщения.

 

Членове на Управителния съвет

доц. д-р Владимир Ходжев

доц. д-р Диана Петкова

проф. д-р Димитър Костадинов

проф. д-р Огнян Георгиев

доц. д-р Денчо Османлиев

доц. д-р Явор Иванов

проф. д-р Благой Маринов

доц. д-р Ваня Юрукова

доц. д-р Росен Петков

д-р Светослав Дачев

д-р Александър Симидчиев

 

Board members

Assoc. Prof. Dr. Vladimir Hodzhev

Assoc. Prof. Diana Petkova, PhD

Prof. Dr. Dimitar Kostadinov

Prof. Dr. Ognyan Georgiev

Assoc. Prof. Dr. Dencho Osmanliev

Assoc. Prof. Dr. Yavor Ivanov

Prof. Dr. Blagoy Marinov

Assoc. Prof. Vanya Yurukova, PhD

Assoc. Prof. Rossen Petkov

Dr. Svetoslav Dachev

Dr. Alexander Simidchiev